Permalink
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
49 lines (39 sloc) 1.78 KB

Bazy danych w Pythonie

Tworzenie i zarządzanie bazami danymi za pomocą Pythona z wykorzystaniem wbudowanego modułu sqlite3 DB-API, a także zewnętrznych bibliotek ORM: Peewee oraz SQLAlchemy.

Poniższe przykłady wykorzystywać będą prostą, wydajną, stosowaną zarówno w prostych, jak i zaawansowanych projektach, bazę danych SQLite3. Gdy zajdzie potrzeba, można je jednak wyorzystać w pracy z innymi bazami, takimi jak np. MySQL, MariaDB czy PostgresSQL.

Do testowania baz danych SQLite można wykorzystać przygotowane przez jej twórców konsolowe narzędzie sqlite3. Zobacz, jak je zainstalować w systemie :ref:`Linux <linux-pakiety>` lub :ref:`Windows <sqlite3-win>`.

.. toctree::
  :maxdepth: 2

  sql/index
  orm/index
  sqlorm/index
  sql/dane
  sqlite3
  glossary

Materiały

 1. Moduł sqlite3 Pythona
 2. Baza SQLite3
 3. Język SQL
 4. Peewee (ang.)
 5. Tutorial Peewee (ang.)
 6. SQLAlchemy ORM Tutorial (ang.)
 7. Tutorial SQLAlchemy (ang.)