Permalink
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
225 lines (155 sloc) 7.74 KB

SQL v. ORM

Bazy danych są niezbędnym składnikiem większości aplikacji. Poniżej zwięźle pokażemy, w jaki sposób z wykorzystaniem Pythona można je obsługiwać przy użyciu języka :term:`SQL`, jak i systemów :term:`ORM` na przykładzie rozwiązania Peewee.

Note

Niniejszy materiał koncentruje się na poglądowym wyeksponowaniu różnic w kodowaniu, komentarz ograniczono do minimum. Dokładne wyjaśnienia poszczególnych instrukcji znajdziesz w materiale :ref:`SQL <sql_raw>` oraz :ref:`Systemy ORM <systemy_orm>`. W tym ostatnim omówiono również ORM SQLAlchemy.

Połączenie z bazą

Na początku pliku :file:`sqlraw.py` umieszczamy kod, który importuje moduł do obsługi bazy SQLite3 i przygotowuje obiekt kursora, który posłuży nam do wydawania poleceń SQL:

Plik sqlraw.py. Kod nr
.. literalinclude:: sqlraw.py
  :linenos:
  :lineno-start: 1
  :lines: 1-13

System ORM Peewee inicjujemy w pliku :file:`ormpw.py` tworząc klasę bazową, która zapewni połączenie z bazą:

Plik ormpw.py. Kod nr
.. literalinclude:: ormpw.py
  :linenos:
  :lineno-start: 1
  :lines: 1-17

Note

Parametr :memory: powoduje utworzenie bazy danych w pamięci operacyjnej, która istnieje tylko w czasie wykonywania programu. Aby utworzyć trwałą bazę, zastąp omawiany parametr nazwę pliku, np. :file:`test.db`.

Model bazy

Dane w bazie zorganizowane są w tabelach, połączonych najczęściej relacjami. Aby utworzyć tabele grupa i uczen powiązane relacją jeden-do-wielu, musimy wydać następujące polecenia SQL:

Plik sqlraw.py. Kod nr
.. literalinclude:: sqlraw.py
  :linenos:
  :lineno-start: 15
  :lines: 15-30

Wydawanie poleceń SQL-a wymaga koncentracji na poprawności użycia tego języka, systemy ORM izolują nas od takich szczegółów pozwalając skupić się na logice danych. Tworzymy więc klasy opisujące nasze obiekty, tj. grupy i uczniów. Na podstawie Właściwości tych obierków system ORM utworzy odpowiednie pola tabel. Konkretna grupa lub uczeń, czyli instancje klasy, reprezentować będą rekordy w tabelach.

Plik ormpw.py. Kod nr
.. literalinclude:: ormpw.py
  :linenos:
  :lineno-start: 20
  :lines: 20-32

Ćwiczenie 1

Utwórz za pomocą tworzonych skryptów bazy w plikach o nazwach :file:`sqlraw.db` oraz :file:`peewee.db`. Następnie otwórz te bazy w interpreterze Sqlite i wykonaj podane niżej polecenia. Porównaj struktury utworzonych tabel.

sqlite> .tables
sqlite> .schema grupa
sqlite> .schema uczen

Wstawianie danych

Chcemy wstawić do naszych tabel dane dwóch grup oraz dwóch uczniów. Korzystając z języka SQL użyjemy następujących poleceń:

Plik sqlraw.py. Kod nr
.. literalinclude:: sqlraw.py
  :linenos:
  :lineno-start: 32
  :lines: 32-47

W systemie ORM pracujemy z instancjami inst_grupa i inst_uczen. Nadajemy wartości ich atrybutom i korzystamy z ich metod:

Plik ormpw.py. Kod nr
.. literalinclude:: ormpw.py
  :linenos:
  :lineno-start: 34
  :lines: 34-47

Pobieranie danych

Pobieranie danych (czyli :term:`kwerenda`) wymaga polecenia SELECT języka SQL. Aby wyświetlić dane wszystkich uczniów zapisane w bazie użyjemy kodu:

Plik sqlraw.py. Kod nr
.. literalinclude:: sqlraw.py
  :linenos:
  :lineno-start: 50
  :lines: 50-63

W systemie ORM korzystamy z metody select() instancji reprezentującej ucznia. Dostęp do danych przechowywanych w innych tabelach uzyskujemy dzięki wyrażeniom typu inst_uczen.grupa.nazwa, które generuje podzapytanie zwracające obiekt grupy przypisanej uczniowi.

Plik ormpw.py. Kod nr
.. literalinclude:: ormpw.py
  :linenos:
  :lineno-start: 50
  :lines: 50-57

Tip

Ze względów wydajnościowych pobieranie danych z innych tabel możemy zasygnalizować już w głównej kwerendzie, używając metody join(), np.: Uczen.select().join(Grupa).

Modyfikacja i usuwanie danych

Edycja danych zapisanych już w bazie to kolejna częsta operacja. Jeżeli chcemy przepisać ucznia z grupy do grupy, w przypadku czystego SQL-a musimy pobrać identyfikator ucznia (uczen_id = cur.fetchone()[0]), identyfikator grupy (grupa_id = cur.fetchone()[0]) i użyć ich w klauzuli UPDATE. Usuwany rekord z kolei musimy wskazać w klauzuli WHERE.

Plik sqlraw.py. Kod nr
.. literalinclude:: sqlraw.py
  :linenos:
  :lineno-start: 65
  :lines: 65-

W systemie ORM tworzymy instancję reprezentującą ucznia i zmieniamy jej właściwości (inst_uczen.grupa = Grupa.select().where(Grupa.nazwa == '1B').get()). Usuwając dane w przypadku systemu ORM, usuwamy instancję wskazanego obiektu:

Plik ormpw.py. Kod nr
.. literalinclude:: ormpw.py
  :linenos:
  :lineno-start: 59
  :lines: 59-

Note

Po wykonaniu wszystkich założonych operacji na danych połączenie z bazą należy zamknąć, zwalniając w ten sposób zarezerwowane zasoby. W przypadku modułu sqlite3 wywołujemy polecenie con.close(), w Peewee baza.close().

Podsumowanie

Bazę danych można obsługiwać za pomocą języka SQL na niskim poziomie. Zyskujemy wtedy na szybkości działania, ale tracimy przejrzystość kodu, łatwość jego przeglądania i rozwijania. O ile w prostych zastosowaniach można to zaakceptować, o tyle w bardziej rozbudowanych projektach używa się systemów ORM, które pozwalają zarządzać danymi nie w formie tabel, pól i rekordów, ale w formie obiektów reprezentujących logicznie spójne dane. Takie podejście lepiej odpowiada obiektowemu wzorcowi projektowania aplikacji.

Dodatkową zaletą systemów ORM, nie do przecenienia, jest większa odporność na błędy i ewentualne ataki na dane w bazie.

Systemy ORM można łatwo integrować z programami desktopowymi i frameworkami przeznaczonymi do tworzenia aplikacji sieciowych. Wśród tych ostatnich znajdziemy również takie, w których system ORM jest podstawowym składnikiem, np. Django.

Zadania

 • Wykonaj scenariusz aplikacji :ref:`Quiz ORM <quiz-orm>`, aby zobaczyć przykład wykorzystania systemów ORM w aplikacjach internetowych.
 • Wykonaj scenariusz aplikacji internetowej :ref:`Czat (cz. 1) <czat-app>`, zbudowanej z wykorzystaniem frameworku Django, korzystającego z własnego modelu ORM.

Źródła