Permalink
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
25 lines (20 sloc) 910 Bytes

System i oprogramowanie

Nasze materiały zakładają wykorzystanie języka :term:`Python` w większości w wersji 3.x, w kilku przypadkach (:ref:`Gra robotów <robot-game>` częściowo :ref:`Minecraft Pi <mcpi-app>`) wymagana jest wersja 2.x. Mogą być realizowane w dowolnym systemie operacyjnym, jednak proponujemy systemy Linux, w których Python 2.x i 3.x są obecne domyślnie i nie ma problemów z instalacją dodatkowych narzędzi i bibliotek.

Do realizacji materiałów przygotowaliśmy również specjalne wersje systemu :ref:`Linux Live <linux-live>` przeznaczone do instalacji na pendrajwach. Zawierają one wszystkie potrzebne narzędzia i biblioteki, uruchamiają się z napędu USB na większości komputerów i zapamiętują wyniki naszej pracy.

.. toctree::
  :maxdepth: 2

  linux
  live
  windows
  tools
  interpreter
  ide