Permalink
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
90 lines (64 sloc) 3.57 KB

Słownik aplikacji internetowych

.. glossary::

  aplikacja
    program komputerowy.

  framework
    zestaw komponentów i bibliotek wykorzystywany do budowy aplikacji,
    przykładem jest biblioteka Pythona Flask.

  HTML
    język znaczników wykorzystywany do formatowania dokumentów, zwłaszcza stron WWW.

  CSS
    język służący do opisu formy prezentacji stron WWW.

  HTTP
    protokół przesyłania dokumentów WWW. `Więcej o HTTP »»» <http://pl.wikipedia.org/wiki/Http>`_

  GET
    typ żądania HTTP, służący do pobierania zasobów z serwera WWW. `Więcej o GET »»» <https://pl.wikipedia.org/wiki/GET_%28metoda%29>`_

  POST
    typ żądania HTTP, służący do umieszczania zasobów na serwerze WWW. `Więcej o POST »»» <https://pl.wikipedia.org/wiki/POST_%28metoda%29>`_

  Kod odpowiedzi HTTP
        numeryczne oznaczenie stanu realizacji zapytania klienta, np. `200 (OK)` lub `404 (Not Found)`. `Więcej o kodach HTTP »»» <https://pl.wikipedia.org/wiki/Kod_odpowiedzi_HTTP>`_

  logowanie
    proces autoryzacji i uwierzytelniania użytkownika w systemie.

  ORM
    (ang. Object-Relational Mapping) – mapowanie obiektowo-relacyjne, oprogramowanie
    odwzorowujące strukturę relacyjnej bazy danych na obiekty danego języka oprogramowania.

  Peewee
    prosty i mały system ORM, wspiera Pythona w wersji 2 i 3, obsługuje
    bazy SQLite3, MySQL, Posgresql.

  SQLAlchemy
    rozbudowany zestaw narzędzi i system ORM umożliwiający wykorzystanie
    wszystkich możliwości SQL-a, obsługuje bazy SQLite3, MySQL, Postgresql,
    Oracle, MS SQL Server i inne.

  serwer deweloperski
    testowy serwer www używany w czasie prac nad oprogramowaniem.

  serwer WWW
    serwer obsługujący protokół HTTP.

  baza danych
    program przeznaczony do przechowywania i przetwarzania danych.

  szablon
    wzorzec (nazywany czasem templatką) strony WWW wykorzystywany do renderowania widoków.

  renderowanie szablonu
    przetwarzanie szkieletowego kodu HTML oraz specjalnych tagów w celu
    uzyskania kompletnego kodu HTML strony zawierającego przekazane
    do szablonu dane.

  URL
    ustandaryzowany format adresowania zasobów w internecie (`przykład <http://pl.wikipedia.org/wiki/Uniform_Resource_Locator>`_).

  MVC
    (ang. Model-View-Controller) – Model-Widok-Kontroler, wzorzec projektowania aplikacji rozdzielający
    dane (model) od sposobu ich prezentacji (widok) i zarządzania ich przepływem (kontroler).

  model
    schemat opisujący strukturę danych w bazie, np. klasa definiująca tabele i relacje między nimi.
    `Więcej o modelu bazy danych »»» <https://pl.wikipedia.org/wiki/Model_bazy_danych>`_

  widok
    we Flasku lub Django jest to funkcja lub klasa, która obsługuje żądania wysyłane przez użytkownika,
    przeprowadza operacje na danych i najczęściej zwraca je np. w formie strony WWW do przeglądarki.

  kontroler
    logika aplikacji, we Flasku lub Django mechanizm obsługujący zadania HTTP
    powiązane z określonymi adresami URL za pomocą widoków (funkcji lub klas).

  sesja
    w kontekście aplikacji wykorzystujących protokół HTTP sposób zapamiętywania po stronie serwera
    danych związanych z konkretnym użytkownikiem.

  ciasteczka
    (ang. *cookies*) zaszyfrowane dane tekstowe wysyłane przez serwer i zapamiętywane po stronie klienta,
    zawierają np. identyfikator sesji użytkownika.