Permalink
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
76 lines (53 sloc) 1.72 KB

Szkolenia Python 101

Niniejsze materiały to poprawiona i uzupełnionan dokumentacja do szkoleń z języka Python realizowanych w ramach projektu Koduj z Klasą prowadzonych przez Fundację Centrum Edukacji Obywatelskiej w latach 2014-2017.

Początkowe materiały zakładały wykorzystanie języka Python w wersji 2. W wersji obecnej wszędzie, gdzie to możliwe, używamy Pythona 3.

Pobieranie dokumentacji

Przygotowanie do szkoleń

Jeżeli na szkoleniach chcesz wykorzystywać swój komputer, musisz go przygotować.

.. toctree::
  :maxdepth: 1

  env/index
  realizacja/index
  git/index

Zaczynamy!

.. toctree::
  :maxdepth: 2
  :numbered:

  podstawy/index
  pylab/index
  rg/index
  pygame/index
  bazy/index
  pyqt/index
  webflask/index
  webdjango/index
  mcpi/index

Dodatkowe informacje

.. toctree::
  :maxdepth: 1

  faq/index
  warsztaty/index

Indices and tables