Permalink
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
171 lines (137 sloc) 7.79 KB

Słownik Pythona

.. glossary::

  język interpretowany
    język, który jest tłumaczony i wykonywany "w locie", np. Python lub PHP.
    Tłumaczeniem i wykonywaniem programu zajmuje się specjalny program
    nazwany interpreterem języka.

  interpreter
    program, który analizuje kod źródłowy, a następnie go wykonuje. Interpretery są
    podstawowym składnikiem języków wykorzystywanych do pisania skryptów wykonywanych
    po stronie klienta WWW (JavaScript) lub serwera (np. Python, PHP).

    Interpreter Pythona jest interaktywny, tzn. można w nim wydawać
    polecenia i obserwować ich działanie, co pozwala wygodnie uczyć się
    i testować oprogramowanie. Uruchamiany jest w terminalu, zazwyczaj
    za pomocą polecenia ``python``.

  formatowanie kodu
    Python wymaga formatowania kodu za pomocą wcięć, podstawowym wymogiem
    jest stosowanie takich samych wcięć w obrębie pliku, np. 4 spacji
    i ich wielokrotności. Wcięcia odpowiadają nawiasom w innych językach,
    służą grupowaniu instrukcji i wydzielaniu bloków kodu.
    Błędy wcięć zgłaszane są jako wyjątki ``IndentationError``.

  zmienna
    nazwa określająca jakąś zapamiętywaną i wykorzystywaną w programie wartość
    lub strukturę danych. Zmienna może przechowywać pojedyncze wartości
    określonego typu, np.: ``imie = "Anna"``, jak i rozbudowane struktury
    danych, np.: ``imiona = ('Ala', 'Ola', 'Ela')``. W nazwach zmiennych
    nie używamy znaków narodowych, nie rozpoczynamy ich od cyfr.

  typy danych
    Wszystkie dane w Pythonie są obiektami i jako takie przynależą do
    określonego typu, który determinuje możliwe na nich operacje. W pewnym
    uproszczeniu podstawowe typy danych to:
    *string* – napis (łańcuch znaków), podtyp sekwencji;
    *integer* – dodatnie i ujemne liczby całkowite;
    *float* – liczba zmiennoprzecinkowa (separatorem jest kropka);
    *boolean* – wartość logiczna True (prawda, 1) lub False (fałsz, 0), podtyp
    typu całkowitego.

  operatory
    **Arytmetyczne**: +, -, \*, /, //, %, \*\* (potęgowanie); znak + znak (konkatenacja napisów); znak * 10 (powielenie znaków);
    **Przypisania**: =, +=, -=, \*=, /=, %=, \*\*=, //=;
    **Logiczne**: and, or, not; Fałszem logicznym są: liczby zero (0, 0.0), False, None (null), puste kolekcje ([], (), {}, set()), puste napisy. Wszystko inne jest prawdą logiczną.
    **Zawierania**: in, not in;
    **Porównania**: ==, >, <, <>, <=, >= != (jest różne).

    Operator * rozpakowuję listę paramterów przekazaną funkcji.
    Operator ** rozpakuje słownik.

  lista
    jedna z podstawowych struktur danych, indeksowana sekwencja takich samych
    lub różnych elementów, które można zmieniać. Przypomina tabele z innych
    języków programowania. Np. ``imiona = ['Ala', 'Ola', 'Ela']``.
    Deklaracja pustej listy: ``lista = []``.

  tupla
    podbnie jak lista, zawiera indeksowaną sekwencję takich samych lub
    różnych elementów, ale nie można ich zmieniać. Często służy do
    przechowywania lub przekazywania ustawień, stałych wartości itp.
    Np. ``imiona = ('Ala', 'Ola', 'Ela')``. 1-elementową tuplę należy
    zapisywać z dodatkowym przecinkiem: ``tupla1 = (1,)``.

  zbiór
    nieuporządkowany, nieindeksowany zestaw elementów tego samego lub
    różnych typów, nie może zawierać duplikatów, obsługuje charakterystyczne
    dla zbiorów operacje: sumę, iloczyn oraz różnicę.
    Np. ``imiona = set(['Ala', 'Ola', 'Ela'])``. Deklaracja pustego zbioru:
    ``zbior = set()``.

  słownik
    typ mapowania, zestaw par elementów w postaci "klucz: wartość". Kluczami mogą być
    liczby, ciągi znaków czy tuple. Wartości mogą być tego samego lub
    różnych typów. Np. ``osoby = {'Ala': 'Lipiec' , 'Ola': 'Maj', 'Ela': 'Styczeń'}``.
    Dane ze słownika łatwo wydobyć: ``slownik['klucz']``,
    lub zmienić: ``slownik['klucz'] = wartosc``.
    Deklaracja pustego słownika: ``slownik = dict()``.

  notacja wycinkowa
    (ang. *slice notation*) pojedyncze elementy wszystkich sekwencji takich jak
    napisy, listy, tuple są indeksowane zaczynając od 0, odczytujemy je za pomocą indeksu,
    np.: ``napis[0]``; możliwe jest również odczytanie kilku elementów sekwencji
    naraz, w najprostszej postacji trzeba określić indeks pierwszego i ostatniego
    (niewliczanego) elementu, np. ``napis[1:5]``.

  instrukcja warunkowa
    podstawowa konstrukcja w programowaniu, wykorzystuje wyrażenie logiczne
    przyjmujące wartość True (prawda) lub False (fałsz) do wyboru
    odpowiedniego działania. Umożliwia rozgałezianie kodu.
    Np.:

if wiek < 18:
  print "Treść zabroniona"
else:
  print "Zapraszamy"
.. glossary::

  pętla
    podstawowa konstrukcja w programowaniu, umożliwia powtarzanie fragmentów
    kodu zadaną ilość razy (pętla ``for``) lub dopóki podane wyrażenie
    logiczne jest prawdziwe (pętla ``while``). Należy zadbać, aby pętla
    była skończona za pomocą odpowiedniego warunku lub instrukcji przeywającej
    powtarzanie. Np.:

for i in range(11):
  print i
.. glossary::

  zmienna iteracyjna
    zmienna występująca w pętli, której wartość zmienia się, najczęściej
    jest zwiększana (inkremntacja) o 1, w każdym wykonaniu pętli.
    Może pełnić rolę "licznika" powtórzeń lub być elementem wyrażenia
    logicznego wyznaczającego koniec działania pętli.

  iteratory
    (ang. *iterators*) – obiekt reprezentujący sekwencję danych,
    zwracający z niej po jednym elemencie na raz przy użyciu metody
    ``next()``; jeżeli nie ma następnego elementu, zwracany jest wyjątek
    ``StopIteration``. Funkcja ``iter()`` potrafi zwrócić iterator
    z podanego obiektu.

  generatory wyrażeń
    (ang. *generator expressions*) – zwięzły w notacji sposób tworzenia
    iteratorów według składni: ``( wyrażenie for wyraz in sekwencja if warunek )``

  wyrażenie listowe
    (ang. *list comprehensions*) – efektywny sposób tworzenia list na podstawie
    elementów dowolnych sekwencji, na których wykonywane są te same operacje
    i które opcjonalnie spełniają określone warunki. Składnia:
    ``[ wyrażenie for wyraz in sekwencja if warunek ]``

  mapowanie funkcji
    w kontekście funkcji ``map()`` oznacza zastosowanie danej funkcji
    do wszystkich dostarczonych wartości

  wyrażenia lambda
    zwane czasem *funkcjami lambda*, mechanizm pozwalający zwięźle
    zapisywać proste funkcje w postaci pojedynczych wyrażeń

  filtrowanie danych
    selekcja danych na podstawie jakichś kryteriów

  wyjątki
    to komunikaty zgłaszane przez interpreter Pythona, pozwalające ustalić
    przyczyny błędnego działania kodu.

  funkcja
    blok często wykonywanego kodu wydzielony słowem kluczowym ``def``,
    opatrzony unikalną w danym zasięgu nazwą; może przyjmować dane
    i zwracać wartości za pomocą słowa kluczowego ``return``.

  moduł
    plik zawierający wiele zazwyczaj często używanych w wielu programach
    funkcji lub klas; zanim skorzystamy z zawartych w nim fragmentów kodu,
    trzeba je lub cały moduł zaimportować za pomocą słowa kluczowego
    ``import``.

  serializacja
    proces przekształcania obiektów w strumień znaków lub bajtów,
    który można zapisać w pliku (bazie) lub przekazać do innego programu.