Permalink
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
50 lines (38 sloc) 2.08 KB

Podstawy Pythona

Python jest dynamicznie typowanym językiem interpretowanym (zob. :term:`język interpretowany`) wysokiego poziomu. Cechuje się czytelnością i zwięzłością kodu. Stworzony został w latach 90. przez Guido van Rossuma, nazwa zaś pochodzi od tytułu serialu komediowego emitowanego w BBC pt. "Latający cyrk Monty Pythona".

Według zestawień serwisu TIOBE Python jest w czołówce popularności języków programowania – 4 miejsce na koniec 2015 r.

W systemach opartych na Linuksie :term:`interpreter` Pythona jest standardowo zainstalowany. W systemach Microsoft Windows należy go :ref:`doinstalować <python-ins>`. Interpreter Pythona może i powinien być używany w trybie interaktywnym do nauki i testowania kodu.

Funkcjonalność Pythona może być dowolnie rozszerzana dzięki licznym bibliotekom, które pozwalają tworzyć aplikacje matematyczne (Matplotlib), okienkowe (np. PyQt, PyGTK, wxPython), internetowe (Flask, Django) czy multimedialne i gry (Pygame).

Istnieją również kompleksowe projekty oparte na Pythonie wspomagające naukową analizę, obliczenia i przetwarzanie danych, np.: Anaconda czy Enthought Canopy.

.. toctree::
  :titlesonly:

  mlotek/index
  dlotek/index
  elotek/index
  przyklady/index
  pythonizmy
  gloss_python

Materiały

 1. Python (dokumentacja)
 2. :download:`Python 2 – przewodnik (pl) <python2-przewodnik.pdf>`