Permalink
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
333 lines (218 sloc) 11.3 KB

Życie Conwaya (obj)

Gra w życie zrealizowana z użyciem biblioteki PyGame.

screen1.png

Przygotowanie

Do rozpoczęcia pracy z przykładem pobieramy szczątkowy kod źródłowy:

~/python101$ git checkout -f life/z1

Okienko gry

Na wstępie w pliku ~/python101/games/life.py otrzymujemy kod który przygotuje okienko naszej gry:

Note

Ten przykład zakłada wcześniejsze zrealizowanie przykładu: :doc:`../pong/index`, opisy niektórych cech wspólnych zostały tutaj wyraźnie pominięte. W tym przykładzie wykorzystujemy np. podobne mechanizmy do tworzenia okna i zarządzania główną pętlą naszej gry.

Kod nr
.. literalinclude:: code1.py
  :linenos:


W powyższym kodzie mamy podstawy potrzebne do uruchomienia gry:

~/python101$ python games/life.py

Tworzymy matrycę życia

Nasza gra polega na ułożenia komórek na planszy i obserwacji jak w kolejnych generacjach życie się zmienia, które komórki giną, gdzie się rozmnażają i wywołują efektowną wędrówkę oraz tworzenie się ciekawych struktur.

Zacznijmy od zadeklarowania zmiennych które zastąpią nam tzw. :term:`magiczne liczby`. W kodzie zamiast wartości 1 dla określenia żywej komórki i wartości 0 dla martwej komórki wykorzystamy zmiennie ALIVE oraz DEAD. W innych językach takie zmienne czasem są określane jako :term:`stała`.

Kod nr
.. literalinclude:: code1a.py
  :linenos:
  :lines: 77-79
  :lineno-start: 77

Podstawą naszego życia będzie klasa Population która będzie przechowywać stan gry, a także realizować funkcje potrzebne do zmian stanu gry w czasie. W przeciwieństwie do :doc:`gry w Pong <../pong/index>` nie będziemy dzielić odpowiedzialności pomiędzy większą liczbę klas.

Kod nr
.. literalinclude:: code1a.py
  :linenos:
  :lines: 82-106
  :lineno-start: 82

Poza ostatnią linią nie ma tutaj wielu niespodzianek, ot konstruktor __init__ zapamiętujący wartości konfiguracyjne w instancji naszej klasy, tj. w self.

W ostatniej linii budujemy macierz dla komórek. Tablicę dwuwymiarową, którą będziemy adresować przy pomocy współrzędnych x i y. Jeśli plansza miałaby szerokość 4, a wysokość 3 komórek to zadeklarowana ręcznie nasza tablica wyglądałaby tak:

Kod nr

Jednak ręczne zadeklarowanie byłoby uciążliwe i mało elastyczne, wyobraźmy sobie macierz 40 na 80 — strasznie dużo pisania! Dlatego posłużymy się pętlami i wyliczymy sobie dowolną macierz na podstawie zadanych parametrów.

Kod nr

Powyżej wykorzystaliśmy 2 pętle (jedna zagnieżdżona w drugiej) oraz funkcję range która wygeneruje listę wartości od 0 do zadanej wartości - 1. Dzięki temu nasze pętle uzyskają self.width i self.height przebiegów. Jest lepiej.

Przykład kodu powyżej to konstrukcja którą w taki lub podobny sposób wykorzystuje się co chwila w każdym programie — to chleb powszedni programisty. Każdy program musi w jakiś sposób iterować po elementach list przekształcając je w inne listy.

W linii 113 mamy przykład zastosowania tzw. wyrażeń listowych (ang. list comprehensions). Pomiędzy znakami nawiasów kwadratowych [ ] mamy pętlę, która w każdym przebiegu zwraca jakiś element. Te zwrócone elementy napełniają nową listę która zostanie zwrócona w wyniku wyrażenia.

Sprawę komplikuje dodaje fakt, że chcemy uzyskać tablicę dwuwymiarową dlatego mamy zagnieżdżone wyrażenie listowe (jak 2 pętle powyżej). Zajrzyjmy najpierw do wewnętrznego wyrażenia:

Kod nr

W kodzie powyżej każdym przebiegu pętli uzyskamy DEAD. Dzięki temu zyskamy kolumnę macierzy od wysokości self.height, w każdej z nich będziemy mogli się dostać do pojedynczej komorki adresując ją listę wartością y o tak kolumna[y].

Teraz zajmijmy się zewnętrznym wyrażeniem listowym, ale dla uproszczenia w każdym jego przebiegu zwracajmy nowa_kolumna

Kod nr

W kodzie powyżej w każdym przebiegu pętli uzyskamy nowa_kolumna. Dzięki temu zyskamy listę kolumn. Do każdej z nich będziemy mogli się dostać adresując listę wartością x o tak generation[x], w wyniku otrzymamy kolumnę którą możemy adresować wartością y, co w sumie da nam macierz w której do komórek dostaniemy się o tak: generation[x][y].

Zamieniamy nowa_kolumna wyrażeniem listowym dla y i otrzymamy 1 linijkę zamiast 7 z przykładu z podwójną pętlą:

Kod nr

Układamy żywe komórki na planszy

Teraz przygotujemy kod który dzięki wykorzystaniu myszki umożliwi nam ułożenie planszy, będziemy wybierać gdzie na planszy będą żywe komórki. Dodajmy do klasy Population metodę handle_mouse którą będziemy później wywoływać w metody GameOfLife.handle_events za każdym razem gdy nasz program otrzyma zdarzenie dotyczące myszki.

Chcemy by myszka z naciśniętym lewym klawiszem ustawiała pod kursorem żywą komórkę. Jeśli jest naciśnięty inny klawisz to usuniemy żywą komórkę. Jeśli żaden z klawiszy nie jest naciśnięty to zignorujemy zdarzenie myszki.

Zdarzenia są generowane w przypadku naciśnięcia klawiszy lub ruchu myszką, nie będziemy nic robić jeśli gracz poruszy myszką bez naciskania klawiszy.

Kod nr
.. literalinclude:: code1a.py
  :linenos:
  :lines: 108-128
  :lineno-start: 108

Następnie dodajmy metodę draw_on która będzie rysować żywe komórki na planszy. Tą metodę wywołamy w metodzie GameOfLife.draw.

Kod nr
.. literalinclude:: code1a.py
  :linenos:
  :lines: 130-137
  :lineno-start: 130

Powyżej wykorzystaliśmy nie istniejącą metodę alive_cells która jak wynika z jej użycia powinna zwrócić kolekcję współrzędnych dla żywych komórek. Po jednej parze x, y dla każdej żywej komórki. Każdą żywą komórkę narysujemy jako kwadrat w białym kolorze.

Utwórzmy metodę alive_cells która w pętli przejdzie po całej macierzy populacji i zwróci tylko współrzędne żywych komórek.

Kod nr
.. literalinclude:: code1a.py
  :linenos:
  :lines: 141-150
  :lineno-start: 141

W kodzie powyżej mamy przykład dwóch pętli przy pomocy których sprawdzamy zawartość stan życia komórek dla wszystkich możliwych współrzędnych x i y w macierzy. Na uwagę zasługują dwie rzeczy. Nigdzie tutaj nie zadeklarowaliśmy listy żywych komórek — którą chcemy zwrócić — oraz instrukcję yield.

Instrukcja yield powoduje, że nasza funkcja zamiast zwykłych wartości zwróci :term:`generator`. W skrócie w każdym przebiegu wewnętrznej pętli zostaną wygenerowane i zwrócone na zewnątrz wartości x, y. Za każdym razem gdy for x, y in self.alive_cells() poprosi o współrzędne następnej żywej komórki, alive_cells wykona się do instrukcji yield.

Tip

Działanie generatora najlepiej zaobserwować w debugerze, będziemy mogli to zrobić za chwilę.

Dodajemy populację do kontrolera gry

Czas by rozwinąć nasz kontroler gry, klasę GameOfLife o instancję klasy Population

Kod nr
.. literalinclude:: code2.py
  :linenos:
  :lines: 38-81
  :emphasize-lines: 18, 26-28, 42-44
  :lineno-start: 38

Gotowy kod możemy wyciągnąć komendą:

~/python101$ git checkout -f life/z2

Szukamy żyjących sąsiadów

Podstawą do określenia tego czy w danym miejscu na planszy (w współrzędnych x i y macierzy) powstanie nowe życie, przetrwa lub zginie istniejące życie; jest określenie liczby żywych komórek w bezpośrednim sąsiedztwie. Przygotujmy do tego metodę:

Kod nr
.. literalinclude:: code2a.py
  :linenos:
  :lines: 159-183
  :lineno-start: 159

Następnie przygotujmy funkcję która będzie tworzyć nową populację

Kod nr
.. literalinclude:: code2a.py
  :linenos:
  :lines: 185-209
  :lineno-start: 185

Jeszcze ostatnie modyfikacje kontrolera gry tak by komórki zaczęły żyć po wciśnięciu klawisza enter.

Kod nr
.. literalinclude:: code3.py
  :linenos:
  :lines: 38-87
  :emphasize-lines: 29-30, 48-50
  :lineno-start: 1

Gotowy kod możemy wyciągnąć komendą:

~/python101$ git checkout -f life/z3

Zadania dodatkowe

 1. TODO