Permalink
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
368 lines (254 sloc) 12.1 KB

Pong (str)

Wersja strukturalna klasycznej gry w odbijanie piłeczki zrealizowana z użyciem biblioteki PyGame.

pong.png

Pole gry

Tworzymy plik pong_str.py w terminalu lub w wybranym edytorze, zapisujemy na dysku i wprowadzamy poniższy kod:

Kod nr
.. literalinclude:: pong_str01.py
  :linenos:

Na początku importujemy wymagane biblioteki i inicjujemy moduł pygame. Dużymi literami zapisujemy nazwy zmiennych określające właściwości pola gry, które inicjalizujemy w instrukcji pygame.display.set_mode(). Tworzy ona powierzchnię o wymiarach 800x400 pikseli i 32 bitowej głębi kolorów, na której umieszczać będziemy pozostałe obiekty. W kolejnej instrukcji ustawiamy tytuł okna gry.

Programy interaktywne, w tym gry, reagujące na działania użytkownika, takie jak ruchy czy kliknięcia myszą, działają w tzw. głównej pętli, której zadaniem jest:

 1. przechwycenie i obsługa działań użytkownika, czyli tzw. zdarzeń (ruchy, kliknięcia myszą, naciśnięcie klawiszy),
 2. aktualizacja stanu gry (np. obliczanie przesunięć elementów) i rysowanie go.

Zadanie z punktu a) realizuje pętla for, która odczytuje kolejne zdarzenia zwracane przez metodę pygame.event.get(). Za pomocą instrukcji warunkowych możemy przechwytywać zdarzenia, które chcemy obsłużyć, np. naciśnięcie przycisku zamknięcia okna: if event.type == QUIT.

Instrukcja oknogry.fill(BLUE) wypełnia okno zdefiniowanym kolorem. Jego wyświetlenie następuje w poleceniu pygame.display.update().

Uruchom aplikację, wydając w terminalu polecenie:

~$ python pong_str.py

Paletka gracza

Planszę gry już mamy, pora umieścić na niej paletkę gracza. Poniższy kod wstawiamy przed pętlą główną programu:

Kod nr
.. literalinclude:: pong_str02.py
  :linenos:
  :lineno-start: 22
  :lines: 22-33

Elementy graficzne tworzymy za pomocą polecenia pygame.Surface((szerokosc, wysokosc), flagi, głębia). Utworzony obiekt możemy wypełnić kolorem: .fill(kolor). Położenie obiektu określimy pobierając na początku prostokątny obszar (:term:`Rect`), który go reprezentuje, metodą get_rect(). Następnie podajemy współrzędne x i y wyznaczające położenie w poziomie i pionie.

Note

 • Początek układu współrzędnych w Pygame to lewy górny róg okna głównego.
 • Położenie obiektu można ustawić również podając nazwane argumenty: obiekt_prost = obiekt.get_rect(x = 350, y =350).
 • Położenie obiektów klasy Rect (prostokątów) możemy odczytwyać wykorzystując właściwości, takie jak: .x, .y, .centerx, .right, .left, .top, .bottom.

Omówiony kod utworzy obiekt reprezentujący paletkę gracza, ale trzeba ją jeszcze umieścić na planszy gry. W tym celu użyjemy metody .blit(), która służy rysowaniu jednego obrazka na drugim. Poniższy kod musimy wstawić w pętli głównej przed instrukcją wyświetlającą okno.

Kod nr
.. literalinclude:: pong_str02.py
  :linenos:
  :lineno-start: 47
  :lines: 47-48

Pozostaje uruchomienie kodu.

Ruch paletki

W pętli przechwytującej zdarzenia dopisujemy zaznaczony poniżej kod:

Kod nr
.. literalinclude:: pong_str03.py
  :linenos:
  :lineno-start: 35
  :lines: 35-67
  :emphasize-lines: 10-24

Chcemy sterować paletką za pomocą myszy. Zadaniem powyższego kodu jest przechwycenie jej ruchu (MOUSEMOTION), odczytanie współrzędnych kursora z tupli event.pos i obliczenie przesunięcia określającego nowe położenie paletki. Kolejne instrukcje warunkowe korygują nową pozycję paletki, jeśli wykraczamy poza granice pola gry.

Przetestuj kod.

Piłka w grze

Piłkę tworzymy podobnie jak paletkę. Przed pętlą główną programu wstawiamy poniższy kod:

Kod nr
.. literalinclude:: pong_str04.py
  :linenos:
  :lineno-start: 35
  :lines: 35-51

Przy tworzeniu powierzchni dla piłki używamy flagi SRCALPHA, co oznacza, że obiekt graficzny będzie zawierał przezroczyste piksele. Samą piłkę rysujemy za pomocą instrukcji pygame.draw.ellipse(powierzchnia, kolor, prostokąt). Ostatni argument to lista zawierająca współrzędne lewego górnego i prawego dolnego rogu prostokąta, w który wpisujemy piłkę.

Ruch piłki, aby był płynny, wymaga użycia animacji. Ustawiamy więc liczbę generowanych klatek na sekundę (FPS = 30) i przygotowujemy obiekt zegara, który będzie kontrolował czas.

Teraz pod pętlą (nie w pętli!) for, która przechwytuje zdarzenia, umieszczamy kod:

Kod nr
.. literalinclude:: pong_str04.py
  :linenos:
  :lineno-start: 78
  :lines: 78-100

Na uwagę zasługuje metoda .move_ip(offset, offset), która przesuwa prostokąt zawierający piłkę o podane jako offset wartości. Dalej decydujemy, co ma się dziać, kiedy piłka wyjdzie poza pole gry. Metoda .colliderect(prostokąt) pozwala sprawdzić, czy dwa obiekty nachodzą na siebie. Dzięki temu możemy odwrócić bieg piłeczki po jej zetknięciu się z paletką gracza.

Piłkę trzeba umieścić na polu gry. Podaną niżej instrukcję umieszczamy poniżej polecenia rysującego paletkę gracza:

Kod nr
.. literalinclude:: pong_str04.py
  :linenos:
  :lineno-start: 108
  :lines: 108-109

Na koniec ograniczamy prędkość animacji wywołując metodę .tick(fps), która wstrzymuje wykonywanie programu na podaną jako argument liczbę klatek na sekundę. Podany niżej kod trzeba dopisać na końcu w pętli głównej:

Kod nr
.. literalinclude:: pong_str04.py
  :linenos:
  :lineno-start: 114
  :lines: 114-115

Teraz możesz już zagrać sam ze sobą! Przetestuj działanie programu.

AI – przeciwnik

Dodamy do gry przeciwnika AI (ang. artificial inteligence), czyli paletkę sterowaną programowo.

Przed główną pętlą programu dopisujemy kod tworzący paletkę AI:

Kod nr
.. literalinclude:: pong_str05.py
  :linenos:
  :lineno-start: 53
  :lines: 53-64

Tu nie ma nic nowego, więc od razu przed instrukcją wykrywającą kolizję piłki z paletką gracza (if pilka_prost.colliderect(paletka1_prost)) dopisujemy kod sterujący ruchem paletki AI:

Kod nr
.. literalinclude:: pong_str05.py
  :linenos:
  :lineno-start: 111
  :lines: 111-123

Samą paletkę AI trzeba umieścić na planszy, po instrukcji rysującej paletkę gracza dopisujemy więc:

Kod nr
.. literalinclude:: pong_str05.py
  :linenos:
  :lineno-start: 134
  :lines: 134-136
  :emphasize-lines: 3

Pozostaje zmienić kod odpowiedzialny za odbijanie piłki od górnej krawędzi planszy (if pilka_prost.top <= 0), żeby przeciwnik AI mógł przegrywać. W tym celu dokonujemy zmian wg poniższego kodu:

Kod nr
.. literalinclude:: pong_str05.py
  :linenos:
  :lineno-start: 102
  :lines: 102-105
  :emphasize-lines: 3-4

Teraz można już zagrać z komputerem :-).

Liczymy punkty

Co to za gra, w której nie wiadomo, kto wygrywa... Dodamy kod zliczający i wyświetlający punkty. Przed główną pętlą programu wstawiamy poniższy kod:

Kod nr
.. literalinclude:: pong_str06.py
  :linenos:
  :lineno-start: 66
  :lines: 66-84

Po zdefiniowaniu zmiennych przechowujących punkty graczy, tworzymy obiekt czcionki z podanego pliku (pygame.font.Font()). Następnie definiujemy funkcje, których zadaniem jest rysowanie punktacji graczy. Na początku tworzą one nowe obrazki z punktacją gracza (.render()), pobierają ich prostokąty (.get_rect()), pozycjonują je (.center()) i rysują na głównej powierzchni gry (.blit()).

Note

Plik wykorzystywany do wyświetlania tekstu (freesansbold.ttf) musi znaleźć się w katalogu ze skryptem.

W pętli głównej programu musimy umieścić wyrażenia zliczające punkty. Jeżeli piłka ucieknie górą, punkty dostaje gracz, w przeciwnym wypadku AI. Dopisz podświetlone instrukcje:

Kod nr
.. literalinclude:: pong_str06.py
  :linenos:
  :lineno-start: 122
  :lines: 122-131
  :emphasize-lines: 5, 10

Obie funkcje wyświetlające punkty również trzeba wywołać z pętli głównej, a więc po instrukcji wypełniającej okno gry kolorem (oknogry.fill(LT_BLUE)) dopisujemy:

Kod nr
.. literalinclude:: pong_str06.py
  :linenos:
  :lineno-start: 153
  :lines: 153-157
  :emphasize-lines: 4-5

Sterowanie klawiszami

Skoro możemy przechwytywać ruch myszy, nic nie stoi na przeszkodzie, aby umożliwić poruszanie paletką za pomocą klawiszy. W pętli for odczytującej zdarzenia dopisujemy:

Kod nr
.. literalinclude:: pong_str07.py
  :linenos:
  :lineno-start: 114
  :lines: 114-123

Naciśnięcie klawisza generuje zdarzenie pygame.KEYDOWN. Dalej w instrukcji warunkowej sprawdzamy, czy naciśnięto klawisz kursora lewy lub prawy i przesuwamy paletkę o 5 pikseli.

Tip

Kody klawiszy możemy sprawdzić w dokumentacji Pygame.

Uruchom program i sprawdź, jak działa. Szybko zauważysz, że wciśnięcie strzałki porusza paletką, ale żeby poruszyła się znowu, trzeba naciskanie powtarzać. To niewygodne, paletka powinna ruszać się dopóki klawisz jest wciśnięty. Przed pętlą główną dodamy więc poniższy kod:

Kod nr
.. literalinclude:: pong_str07.py
  :linenos:
  :lineno-start: 86
  :lines: 86-87

Dzięki tej instrukcji włączyliśmy powtarzalność wciśnięć klawiszy. Przetestuj, czy działa.

Zadania dodatkowe

 • Zmodyfikuj właściwości obiektów (paletek, piłki) takie jak rozmiar, kolor, początkowa pozycja.
 • Zmień położenie paletek tak, aby znalazły się przy lewej i prawej krawędzi okna, wprowadź potrzebne zmiany w kodzie, aby poruszały się w pionie.
 • Dodaj trzecią paletkę, która co jakiś czas będzie "przelatywać" przez środek planszy i zmieniać w przypadku kolizji tor i kolor piłki.

Materiały

Źródła: