Permalink
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
55 lines (37 sloc) 2.02 KB

Aplikacje okienkowe Qt5

PyQt to zbiór bibliotek Pythona tworzonych przez Riverbank Computing umożliwiających szybkie projektowanie interfejsów aplikacji okienkowych opartych o międzyplatformowy framework Qt (zob. również oficjalną stronę Qt Company) dostępny w wersji Open Source na licencji GNU LGPL . Działa na wielu platformach i systemach operacyjnych.

Nasze scenariusze przygotowane zostały z wykorzystaniem Pythona 3 i bilioteki PyQt5.

Instalacja

W systemach Linux opartych na Debianie ((X)Ubuntu, Linux Mint itp.) lub na Arch Linuksie (Manjaro itp.):

~$ sudo apt-get install python3-pyqt5 python3-sip
~# pacman -S python-pyqt5 python-sip

W środowisku Windows 64-bitowym(!) (w systemach Linux również) najnowszą wersję zainstalujemy zgodnie z instrukcjami Riverbank za pomocą menedżera pakietów:

~$ pip3 install PyQt5 SIP
.. toctree::
    :maxdepth: 2

    kalkulator/index
    widzety/index
    todopw/index
    gloss_pyqt


Note

Aplikacje okienkowe w Pythonie można tworzyć z wykorzystaniem innych rozwiązań, takich jak: