Permalink
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
78 lines (58 sloc) 2.92 KB

Realizacja scenariuszy

Katalog użytkownika

Jeżeli w scenariuszu mowa o katalogu domowym użytkownika, w systemie Linux należy przez to rozumieć podfolder katalogu /home o nazwie zalogowanego użytkownika, np. /home/uczen. W poleceniach wydawanych w terminalu (zob. :term:`terminal`) ścieżkę do tego katalogu symbolizuje znak ~.

Zapis typu ~/quiz2$ oznacza więc, że dane polecenie należy wykonać w podkatalogu quiz2 katalogu domowego użytkownika.

Znak $ oznacza, że komendy wydajemy jako zwykły użytkownik, natomiast # – jako root, czyli administrator.

Note

W przygotowanym przez nas systemie Porteus pracujesz jako zwykły użytkownik guest, natomiast w LxPup KzkBox pracujemy jako użytkownik root w katalogu domowym :file:`/root`.

W systemie Windows

Jeżeli scenariusze będziemy wykonywać w MS Windows, musimy pamiętać o różnicach:

  • Katalog domowy użytkownika w Windows nie nadaje się do przechowywania w nim kodów programów lub repozytoriów, najlepiej utworzyć jakiś katalog na partycji innej niż systemowa (oznaczana literą C:), np. :file:`D:\python` i w nim tworzyć foldery dla poszczególnych scenariuszy.
  • Domyślnym terminalem jest program cmd, czyli wiersz poleceń; jest on jednak ograniczony i niewygodny, warto używać konsoli PowerShell lub jeszcze lepiej konsoli instalowanych razem z Pythonem i klientem Git.
  • W systemie Windows znaki / (slash) w ścieżkach zmieniamy na \ (backslash).
  • Zamieniamy również komendy systemu Linux na odpowiedniki wiersza poleceń Windows, np. mkdir na md.
  • Pamiętajmy, żeby skrypty zapisywać w plikach kodowanych jako UTF-8.

Kod źródłowy

W materiałach znajdziesz przykłady kodu źródłowego, które pokazują, jak rozwija się program. Warto je wpisywać w wybranym edytorze samodzielnie, aby nauczyć się składni języka i lepiej poznać środowisko programistyczne. Podczas przepisywania można pominąć komentarze, czyli teksty zaczynające się od znaku # lub zamknięte pomiędzy potrójnymi cudzysłowami """.

W przypadku braku czasu kod można zaznaczać, kopiować i wklejać, pamiętając o zachowaniu wcięć.

Większość fragmentów kodu jest numerowana, ale jeśli Twój kod różni się nieznacznie numeracją linii, nie musi to oznaczać błędu.

Dla przykładu kod poniżej powinien zostać wklejony w linii 51 omawianego pliku:

Kod nr