Permalink
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
58 lines (43 sloc) 2.07 KB

Gra robotów

RobotGame to gra, w której walczą ze sobą programy – roboty na planszy o wymiarach 19x19 pól. Celem gry jest umieszczenie na niej jak największej ilości robotów w ciągu 100 rund rozgrywki.

img/plansza01.png

Czarne pola (ang. obstacle) wyznaczają granicę areny walk, zielone pola (ang. spawn points) to punkty wejścia, w których co 10 rund pojawia się po 5 robotów, każdy z 50 punktami HP (ang. health points) na starcie.

W każdej rundzie każdy robot musi wybrać jedno z następujących działań:

 • Ruch (ang. move) na przyległe pole w pionie (góra, dół) lub poziomie (lewo, prawo). W przypadku, kiedy w polu docelowym znajduje się lub znajdzie się inny robot następuje kolizja i utrata po 5 punktów HP.
 • Atak (ang. attack) na przyległe pole, wrogi robot na tym polu traci 8-10 punktów HP.
 • Samobójstwo (ang. suicide) – robot ginie pod koniec rundy zabierając wszystkim wrogim robotom obok po 15 punktów HP.
 • Obrona (ang. guard) – robot pozostaje w miejscu, tracąc połowę punktów HP w wyniku ataku lub samobójstwa.

W grze nie można uszkodzić własnych robotów.

Sztuczna inteligencja

Zadaniem gracza jest stworzenie sztucznej inteligencji robota, która pozwoli mu w określonych sytuacjach na arenie wybrać odpowiednie działanie. Trzeba więc: określić daną sytuację, ustalić działanie robota, zakodować je i przetestować, np.:

 1. Gdzie ma iść robot po po wejściu na arenę?
 2. Działanie: "Idź do środka".
 3. Jaki kod umożliwi robotowi realizowanie tej reguły?
 4. Czy to działa?

Aby ułatwić budowanie robota, przedstawiamy kilka przykładowych reguł i "klocków", z których można zacząć składać swojego robota. Pokazujemy również, jak testować swoje roboty. Nie podajemy jednak "przepisu" na robota najlepszego. Do tego musisz dojść sam.

img/RobotGame.gif
.. toctree::
  :maxdepth: 2

  rgkit
  klocki01
  klocki02a
  klocki02b
  klocki03b
  dokumentacja/index