Permalink
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
13 lines (10 sloc) 312 Bytes

Scenariusze

Poniżej zamieszczamy propozycje scenariuszy zajęć wykorzystujących materiały zgromadzone w repozytorium "Python 101 – materiały Koduj z Klasą".

.. toctree::
    :maxdepth: 3

    materialy.rst
    warsztaty4g.rst
    warsztaty8g.rst
    warsztaty16g.rst