Permalink
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
527 lines (351 sloc) 19 KB

Czat (cz. 2)

Dodawanie, edycja, usuwanie czy przeglądanie danych zgromadzonych w bazie są typowymi czynnościami w aplikacjach internetowych. Utworzony w scenariuszu :ref:`Czat (cz. 1) <czat-app>` kod ilustruje "ręczną" obsługę żądań GET i POST, w tym tworzenie formularzy, walidację danych itp. Django zawiera jednak gotowe mechanizmy, których użycie skraca i ulepsza pracę programisty eliminując potencjalne błędy.

Będziemy rozwijać kod uzyskany po zrealizowaniu punktów 8.1.1 – 8.1.10 scenariusza :ref:`Czat (cz. 1) <czat-app>`. Pobierz więc :download:`archiwum <czat2_z01.zip>` i rozpakuj w katalogu domowym użytkownika. Następnie wydaj polecenia:

Terminal nr
~$ source pve3/bin/activate
(pve3) ~$ cd czat2
(pve3) ~/czat2$ python manage.py check

Warning

Przypominamy, że pracujemy w wirtualnym środowisku Pythona z zainstalowanym frameworkiem Django, które powinno znajdować się w katalogu :file:`pve3`. Zobacz w scenariuszu Czat (cz. 1), jak utworzyć takie :ref:`środowisko <czat1-env>`.

Rejestrowanie

Na początku zajmiemy się obsługą użytkowników. Umożliwimy im samodzielne zakładanie kont w serwisie, logowanie i wylogowywanie się. Inaczej niż w cz. 1 zadania te zrealizujemy za pomocą tzw. widoków wbudowanych opartych na klasach (ang. class-based generic views).

Na początku pliku :file:`czat2/czat/urls.py` importujemy formularz tworzenia użytkownika (UserCreationForm) oraz wbudowany widok przeznaczony do dodawania danych (CreateView):

Plik urls.pyKod nr
.. literalinclude:: urls.py
  :linenos:
  :lineno-start: 6
  :lines: 6-7

Następnie do listy urlpatterns dopisujemy:

Plik urls.pyKod nr
.. literalinclude:: urls.py
  :linenos:
  :lineno-start: 18
  :lines: 18-20

Powyższy kod łączy adres URL /rejestruj z wywołaniem widoku wbudowanego jako funkcji CreateView.as_view(). Przekazujemy jej trzy parametry:

 • template_name – szablon, który zostanie użyty do zwrócenia odpowiedzi;
 • form_class – formularz, który zostanie przekazany do szablonu;
 • success_url – adres, na który nastąpi przekierowanie w przypadku braku błędów (np. po udanej rejestracji).

Teraz tworzymy szablon formularza rejestracji, który zapisać należy w pliku :file:`templates/czat/rejestruj.html`:

Plik rejestruj.htmlKod nr
.. literalinclude:: rejestruj_z2.html
  :linenos:

Na koniec wstawimy link na stronie głównej, a więc uzupełniamy plik :file:`index.html`:

Plik index.htmlKod nr
.. literalinclude:: index_z2.html
  :linenos:

Ćwiczenie: dodaj link do strony głównej w szablonie :file:`rejestruj.html`.

Uruchom aplikację (python manage.py runserver) i przetestuj dodawanie użytkowników: spróbuj wysłać niepełne dane, np. bez hasła; spróbuj dodać dwa razy tego samego użytkownika.

img/django_rejestracja.png

Wy(logowanie)

Na początku pliku :file:`urls.py` aplikacji dopisujemy wymagany import:

Kod nr
.. literalinclude:: urls.py
  :linenos:
  :lineno-start: 8
  :lines: 8-9

– a następnie:

Plik urls.pyKod nr
.. literalinclude:: urls.py
  :linenos:
  :lineno-start: 22
  :lines: 22-27

Widać, że z adresami /loguj i /wyloguj wiążemy wbudowane w Django widoki login i logout importowane z modułu django.contrib.auth.views. Jedynym nowym parametrem jest next_page, za pomocą którego wskazujemy stronę wyświetlaną po wylogowaniu (reverse_lazy('czat:index')).

Logowanie wymaga szablonu :file:`loguj.html`, który tworzymy i zapisujemy w podkatalogu :file:`templates/czat`:

Plik loguj.htmlKod nr
.. literalinclude:: loguj_z3.html
  :linenos:

Musimy jeszcze określić stronę, na którą powinien zostać przekierowany użytkownik po udanym zalogowaniu. W tym wypadku na końcu pliku :file:`czat2/settings.py` definiujemy wartość zmiennej LOGIN_REDIRECT_URL:

Plik settings.py. Kod nr
# czat2/settings.py

from django.core.urlresolvers import reverse_lazy
LOGIN_REDIRECT_URL = reverse_lazy('czat:index')

Ćwiczenie: Uzupełnij plik :file:`index.html` o linki służące do logowania i wylogowania.

img/django_logowanie.png

Lista wiadomości

Chcemy, by zalogowani użytkownicy mogli przeglądać wiadomości wszystkich użytkowników, zmieniać, usuwać i dodawać własne. Najprostszy sposób to skorzystanie z widoków wbudowanych.

Note

Django oferuje wbudowane widoki przeznaczone do typowych operacji:

 • DetailView i ListView – (ang. generic display view) widoki przeznaczone do prezentowania szczegółów i listy danych;
 • FormView, CreateView, UpdateView i DeleteView – (ang. generic editing views) widoki przeznaczone do wyświetlania formularzy ogólnych, w szczególności służących dodawaniu, uaktualnianiu, usuwaniu obiektów (danych).

Do wyświetlania listy wiadomości użyjemy klasy ListView. Do pliku :file:`urls.py` dopisujemy importy:

Kod nr
.. literalinclude:: urls.py
  :linenos:
  :lineno-start: 10
  :lines: 10-12

– i wiążemy adres /wiadomosci z wywołaniem widoku:

Kod nr
.. literalinclude:: urls.py
  :linenos:
  :lineno-start: 28
  :lines: 28-33

Zakładamy, że wiadomości mogą oglądać tylko użytkownicy zalogowani. Dlatego całe wywołanie widoku umieszczamy w funkcji login_required().

W funkcji ListView.as_view() podajemy kolejne parametry modyfikujące działanie widoków:

 • model – podajemy model, którego dane zostaną pobrane z bazy;
 • context_object_name – pozwala zmienić domyślną nazwę (object_list) listy obiektów przekazanych do szablonu;
 • paginate_by– pozwala określić ilość obiektów wyświetlanych na stronie.

Na końcu pliku :file:`czat2/settings.py` określamy adres logowania, na który przekierowani zostaną niezalogowani użytkownicy, którzy próbowaliby zobaczyć listę wiadomości:

Kod nr
# czat2/settings.py

LOGIN_URL = reverse_lazy('czat:loguj')

Potrzebujemy szablonu, którego Django szuka pod domyślną nazwą <nazwa modelu>_list.html, czyli w naszym przypadku tworzymy plik :file:`czat/wiadomosc_list.html`:

Plik wiadomosc_list.htmlKod nr
.. literalinclude:: wiadomosc_list_z4.html
  :linenos:

Kolejne wiadomości odczytujemy i wyświetlamy w pętli przy użyciu tagu {% for %}. Dostęp do właściwości obiektów umożliwia operator kropki, np.: {{ wiadomosc.autor.username }}.

Linki nawigacyjne tworzymy w instrukcji warunkowej {% if is_paginated %}. Obiekt page_obj zawiera następujące właściwości:

 • has_previous – zwraca True, jeżeli jest poprzednia strona;
 • previous_page_number – numer poprzedniej strony;
 • next_page_number – numer następnej strony;
 • number – numer aktualnej strony;
 • paginator.num_pages – ilość wszystkich stron.

Numer strony do wyświetlenia przekazujemy w zmiennej page adresu URL.

Ćwiczenie: Dodaj link do strony wyświetlającej wiadomości na stronie głównej dla zalogowanych użytkowników.

img/django_index.png
img/django_wiadomosci.png

Dodawanie wiadomości

Zadanie to zrealizujemy wykorzystując widok CreateView. Aby ułatwić dodawanie wiadomości dostosujemy klasę widoku tak, aby użytkownik nie musiał wprowadzać pola autor.

Na początek dopiszemy w pliku :file:`urls.py` skojarzenie adresu URL wiadomosc/ z wywołaniem klasy CreateView jako funkcji:

Plik urls.py Kod nr
.. literalinclude:: urls.py
  :linenos:
  :lineno-start: 34
  :lines: 34-37

Dalej kodujemy w pliku :file:`views.py`. Na początku dodajemy importy:

Plik views.py Kod nr
.. literalinclude:: views.py
  :linenos:
  :lineno-start: 6
  :lines: 6-9
Plik views.py Kod nr
.. literalinclude:: views.py
  :linenos:
  :lineno-start: 19
  :lines: 19-40

Tworzymy klasę opartą na widoku ogólnym (class DodajWiadomosc(CreateView)), określamy jej podstawowe właściwości i nadpisujemy wybrane metody:

 • fields – pozwala wskazać pola, które mają znaleźć się na formularzu;

 • get_initial() – metoda pozwala ustawić domyślne wartości dla wybranych pól. Wykorzystujemy ją do zainicjowania pola data_pub aktualna datą: initial['data_pub'] = timezone.now().

 • get_context_data() – metoda pozwala przekazać do szablonu dodatkowe dane, w tym wypadku jest to lista wszystkich wiadomości: context['wiadomosci'] = Wiadomosc.objects.all().

 • form_valid() – metoda, która sprawdza poprawność przesłanych danych i zapisuje je w bazie:

  • wiadomosc = form.save(commit=False) – tworzymy obiekt wiadomości, ale go nie zapisujemy;
  • wiadomosc.autor = self.request.user – uzupełniamy dane autora;
  • wiadomosc.save() – zapisujemy obiekt;
  • messages.success(self.request, "Dodano wiadomość!") – przygotowujemy komunikat, który wyświetlony zostanie po dodaniu wiadomości.

Domyślny szablon dodawania danych nazywa się <nazwa modelu>_form.html. W nowym pliku wstawiamy poniższą treść i zapisujemy pod nazwą :file:`templates/czat/wiadomosc_form.html`:

Plik wiadomosc_form.htmlKod nr
.. literalinclude:: wiadomosc_form_z5.html
  :linenos:

W szablonie :file:`templates/czat/wiadomosc_list.html` wstawimy jeszcze po nagłówku <h1> kod wyświetlający komunikaty:

Plik wiadomosc_list.htmlKod nr
.. literalinclude:: wiadomosc_list_z5.html
  :linenos:
  :lineno-start: 6
  :lines: 6-12

Warning

W pliku :file:`czat/models.py` trzeba usunąć parametr auto_now_add=True z definicji pola data_pub, aby użytkownik mógł modyfikować datę dodania wiadomości w formularzu.

Ćwiczenie: Jak zwykle, umieść link do dodawanie wiadomości na stronie głównej.

img/django_dodawanie.png

Edycja wiadomości

Widok pozwalający na edycję wiadomości i jej aktualizację dostępny będzie pod adresem /edytuj/id_wiadomości, gdzie id_wiadomosci będzie identyfikatorem obiektu do zaktualizowania. Zaczniemy od uzupełnienia pliku :file:`urls.py`:

Plik urls.pyKod nr
.. literalinclude:: urls.py
  :linenos:
  :lineno-start: 38
  :lines: 38-41

Nowością w powyższym kodzie są wyrażenia regularne definiujące adresy z dodatkowym parametrem, np. r'^edytuj/(?P<pk>\d+)/'. Część /(?P<pk>\d+) oznacza, że oczekujemy 1 lub więcej cyfr (\d+), które zostaną zapisane w zmiennej o nazwie pk (?P<pk>) – nazwa jest tu skrótem od ang. wyrażenia primary key, co znaczy "klucz główny". Zmienna ta zawierać będzie identyfikator wiadomości i dostępna będzie w klasie widoku, który obsłuży edycję wiadomości.

Na początku pliku :file:`views.py` importujemy więc potrzebny widok:

Plik views.pyKod nr
.. literalinclude:: views.py
  :linenos:
  :lineno-start: 10
  :lines: 10

Dalej tworzymy klasę EdytujWiadomosc, która dziedziczy, czyli dostosowuje wbudowany widok UpdateView:

Plik views.pyKod nr
.. literalinclude:: views.py
  :linenos:
  :lineno-start: 43
  :lines: 43-59

Najważniejsza jest tu metoda get_object(), która pobiera i zwraca wskazaną przez identyfikator w zmiennej pk wiadomość: wiadomosc = Wiadomosc.objects.get(id=self.kwargs['pk']). Omawianą już metodę get_context_data() wykorzystujemy, aby przekazać do szablonu listę wiadomości, ale tylko zalogowanego użytkownika (context['wiadomosci'] = Wiadomosc.objects.filter(autor=self.request.user)).

Właściwości model, context_object_name, template_name i success_url wyjaśniliśmy wcześniej. Jak widać, do edycji wiadomości można wykorzystać ten sam szablon, którego użyliśmy podczas dodawania.

Formularz jednak dostosujemy. Wykorzystamy właściwość form_class, której przypisujemy utworzoną w nowym pliku :file:`forms.py` klasę zmieniającą domyślne ustawienia:

Plik forms.pyKod nr
.. literalinclude:: forms_z6.py
  :linenos:

Klasa EdytujWiadomoscForm oparta jest na wbudowanej klasie ModelForm. Właściwości formularza określamy w podklasie Meta:

 • model – oznacza to samo co w widokach, czyli model, dla którego tworzony jest formularz;
 • fields – to samo co w widokach, lista pól do wyświetlenia;
 • exclude – opcjonalnie lista pól do pominięcia;
 • widgets – słownik, którego klucze oznaczają pola danych, a ich wartości odpowiadające im w formularzach HTML typy pól i ich właściwości, np. rozmiar.

Żeby przetestować aktualizowanie wiadomości, w szablonie :file:`wiadomosc_list.html` trzeba wygenerować linki Edytuj dla wiadomości utworzonych przez zalogowanego użytkownika. Wstaw w odpowiednie miejsce szablonu, tzn po tagu wyświetlającym tekst wiadomości ({{ wiadomosc.tekst }}) poniższy kod:

Plik wiadomosc_lista.html Kod nr
.. literalinclude:: wiadomosc_list_z6.html
  :linenos:
  :lineno-start: 20
  :lines: 20-22

Ćwiczenie: Ten sam link "Edytuj" umieść również w szablonie dodawania.

img/django_edycja.png

Usuwanie wiadomości

Usuwanie danych realizujemy za pomocą widoku DeleteView, który importujemy na początku pliku :file:`urls.py`:

Plik urls.pyKod nr
.. literalinclude:: urls.py
  :linenos:
  :lineno-start: 13
  :lines: 13

Podobnie, jak w przypadku edycji, usuwanie powiążemy z adresem URL zawierającym identyfikator wiadomości /usun/id_wiadomości. W pliku :file:`urls.py` dopisujemy:

Plik urls.pyKod nr
.. literalinclude:: urls.py
  :linenos:
  :lineno-start: 42
  :lines: 42-48

Warto zwrócić uwagę, że podobnie jak w przypadku listy wiadomości, o ile wystarcza nam domyślna funkcjonalność widoku wbudowanego, nie musimy niczego implementować w pliku :file:`views.py`.

Domyślny szablon dla tego widoku przyjmuje nazwę <nazwa-modelu>_confirm_delete.html, dlatego uprościliśmy jego nazwę we właściwości template_name. Tworzymy więc plik :file:`wiadomosc_usun.html`:

Plik wiadomosc_usun.htmlKod nr
.. literalinclude:: wiadomosc_usun_z7.html
  :linenos:

Tag {{ object }} zostanie zastąpiony treścią wiadomości zwróconą przez funkcję "autoprezentacji" __str__() modelu.

Ćwiczenie: Wstaw link "Usuń" (&bull; <a href="{% url 'czat:usun' wiadomosc.id %}">Usuń</a>) za linkiem "Edytuj" w szablonach wyświetlających listę wiadomości.

img/django_edycja_usun.png
img/django_usun.png

Materiały

 1. O Django http://pl.wikipedia.org/wiki/Django_(informatyka)
 2. Strona projektu Django https://www.djangoproject.com/
 3. Co to jest framework? http://pl.wikipedia.org/wiki/Framework
 4. Co nieco o HTTP i żądaniach GET i POST http://pl.wikipedia.org/wiki/Http

Źródła: