Permalink
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
272 lines (180 sloc) 9.26 KB

Czat (cz. 3)

Poniższy materiał koncentruje się na obsłudze szablonów (ang. templates) wykorzystywanych w Django. Stanowi kontynuację projektu zrealizowanego w scenariuszu :ref:`Czat (cz. 2) <czat-app2>`.

Na początku pobierz :download:`archiwum <czat3_z01.zip>` z potrzebnymi plikami i rozpakuj je w katalogu domowym użytkownika. Następnie wydaj polecenia:

Terminal nr
~$ source pve3/bin/activate
(pve3) ~$ cd czat3
(pve3) ~/czat3$ python manage.py check

Warning

Przypominamy, że pracujemy w wirtualnym środowisku Pythona z zainstalowanym frameworkiem Django, które powinno znajdować się w katalogu :file:`pve3`. Zobacz w scenariuszu Czat (cz. 1), jak utworzyć takie :ref:`środowisko <czat1-env>`.

Szablony

Zapewne zauważyłeś, że większość kodu w szablonach i stronach HTML, które z nich powstają, powtarza się albo jest bardzo podobna. Biorąc pod uwagę schematyczną budowę stron WWW jest to nieuniknione.

Szablony, jak można było zauważyć, składają się ze zmiennych i tagów. Zmienne, które ujmowane są w podwójne nawiasy sześciokątne {{ zmienna }}, zastępowane są konkretnymi wartościami. Tagi z kolei, oznaczane notacją {% tag %}, tworzą mini-język szablonów i pozwalają kontrolować logikę budowania treści. Najważniejsze tagi, {% if warunek %}, {% for wyrażenie %}, {% url nazwa %} – już stosowaliśmy.

Spróbujmy uprościć i ujednolicić nasze szablony. Zacznijmy od szablonu bazowego, który umieścimy w pliku :file:`templates/czat/baza.html`:

Plik baza.html. Kod nr
.. literalinclude:: baza_z02.html
  :linenos:

Jest to zwykły tekstowy dokument, zawierający schemat strony utworzony z wymaganych znaczników HTML oraz bloki zdefiniowane za pomocą tagów {% block %}. W pliku tym umieszczamy wspólną strukturę stron w serwisie (np. nagłówek, menu, sekcja treści, stopka itp.) oraz wydzielamy bloki, których treść będzie można zmieniać w szablonach konkretnych stron.

Wykorzystując szablon podstawowy, zmieniamy stronę główną, czyli plik :file:`index.html`:

Plik index.html. Kod nr
.. literalinclude:: index_z02.html
  :linenos:

Jak widać, szablon dziedziczy z szablonu bazowego – tag {% extends plik_bazowy %}. Dalej podajemy zawartość bloków, które są potrzebne na danej stronie.

Postępując na tej samej zasadzie modyfikujemy szablon rejestracji:

Plik rejestruj.html. Kod nr
.. literalinclude:: rejestruj_z02.html
  :linenos:

Ćwiczenie

Wzorując się na podanych przykładach zmień pozostałe szablony tak, aby opierały się na szablonie bazowym. Następnie przetestuj działanie aplikacji. Wygląd stron nie powinien ulec zmianie!

Dla przykładu szablon :file:`wiadomosc_list.html` powinien wyglądać tak:

Plik wiadomosc_list.html. Kod nr
.. literalinclude:: wiadomosc_list_z02.html
  :linenos:

Style CSS i obrazki

Nasze szablony zyskały na zwięzłości i przejrzystości, ale nadal pozbawione są elementarnych dla dzisiejszych stron WWW zasobów, takich jak style CSS, skrypty JavaScript czy zwykłe obrazki. Jak je dołączyć?

Przede wszystkim potrzebujemy osobnego katalogu :file:`czat/static/czat`. W terminalu w katalogu projektu (!) wydajemy polecenia:

Terminal. Kod nr
(.pve) ~/czat3$ mkdir -p czat/static/czat
(.pve) ~/czat3$ cd czat/static/czat
(.pve) ~/czat3/czat/static/czat$ mkdir css js img

Ostatnie polecenie tworzy podkatalogi dla różnych typów zasobów:

Tworzymy przykładowy arkusz stylów CSS :file:`style.css` i zapisujemy w katalogu :file:`static/czat/css`:

Plik style.css. Kod nr
.. literalinclude:: style_z03.css
  :linenos:

Do podkatalogu :file:`static/czat/img` rozpakuj obrazki z pobranego :download:`archiwum <img.zip>`.

Teraz musimy dołączyć style i obrazki do szablonu bazowego :file:`baza.html`:

Plik baza.html. Kod nr
.. literalinclude:: baza_z03.html
  :linenos:
  :lineno-start: 1
  :lines: 1-
  :emphasize-lines: 2, 8-9, 35-39
 • {% load staticfiles %} – ten kod umieszczamy na początku dokumentu, konfiguruje on ścieżkę do zasobów;
 • {% static plik %} – ten tag wskazuje lokalizację dołączanego do strony pliku, np. arkusza CSS czy obrazka, tag umieszczamy jako wartość atrybutu href.
img/django_style.png

Ćwiczenie

W szablonie bazowym stwórz blok umożliwiający zastępowanie domyślnych obrazków. Następnie zmień szablon :file:`rejestracja.html` tak, aby wyświetlał inne obrazki, które znajdziesz w podkatalogu :file:`czat/static/img`.

Tip

Tag {% load staticfiles %} musisz wstawić zaraz po tagu {% extends %} do każdego szablonu, w którym chcesz odwoływać się do plików z katalogu :file:`static`.

img/django_obrazki.png

Java Script

Na ostatnim zrzucie widać wykonane ćwiczenie, czyli użycie dodatkowych obrazków. Jednak strona nie wygląda dobrze, ponieważ treść podpowiedzi nachodzi na logo Django (oczywiście przy małym rozmiarze okna przeglądarki). Spróbujemy temu zaradzić.

Wykorzystamy prosty skrypt wykorzystujący bibliotekę jQuery. Ściągamy :download:`archiwum <js.zip>` i rozpakowujemy do katalogu :file:`static/js`. Następnie do szablonu podstawowego :file:`baza.html` dodajemy przed tagiem zamykającym </body> znaczniki <script>, w których wskazujemy położenie skryptów:

Plik baza.html. Kod nr
.. literalinclude:: baza_z04.html
  :linenos:
  :lines: 43-44

Po odświeżeniu adresu /rejestruj powinieneś zobaczyć poprawioną stronę:

img/django_jscript.png

Bootstrap

Bootstrap to jeden z najpopularniejszych frameworków, który z wykorzystaniem języków HTML, CSS i JS ułatwia tworzenie responsywnych aplikacji sieciowych. Zintegrowanie go z naszą aplikacją przy wykorzystaniu omówionych mechanizmów jest całkiem proste.

Wchodzimy na stronę Getting started, kopiujemy linki dołączające arkusze CSS i wklejamy je za znacznikiem <title> w szablonie bazowym:

Plik baza.html. Kod nr
.. literalinclude:: baza_z05.html
  :linenos:
  :lines: 8-12

Następnie kopiujemy link dołączający Java Script i wklejamy na końcu szablonu bazowego po linku włączającym jQuery.

Plik baza.html. Kod nr
.. literalinclude:: baza_z05.html
  :linenos:
  :lines: 49-52
  :emphasize-lines: 2-3

Na koniec użyjemy dla przykładu klas img-thumbnail i img-circle Bootstrapa w znacznikach <img> szablonu bazowego:

Plik baza.html. Kod nr
.. literalinclude:: baza_z05.html
  :linenos:
  :lines: 44-45
img/django_bootstrap.png

Note

Można oczywiście dołączać pliki Bootstrapa po pobraniu i umieszczeniu ich w podkatalogach folderu :file:`static` za pomocą omawianego tagu {% static %}.

Materiały

 1. O Django http://pl.wikipedia.org/wiki/Django_(informatyka)
 2. Strona projektu Django https://www.djangoproject.com/
 3. Co to jest framework? http://pl.wikipedia.org/wiki/Framework
 4. Co nieco o HTTP i żądaniach GET i POST http://pl.wikipedia.org/wiki/Http

Źródła: