Permalink
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
33 lines (24 sloc) 921 Bytes

Aplikacje WWW (Django)

Python znakomicie nadaje się do tworzenia aplikacji internetowych dzięki frameworkowi Django. Upraszcza on projektowanie serwisów oferując gotowe rozwiązania wielu powtarzalnych i pracochłonnych mechanizmów wymaganych w serwisach internetowych. Oferuje również gotowe środowisko testowe, czyli deweloperski serwer WWW, nie musimy instalować żadnych dodatkowych narzędzi typu LAMP (WAMP).

Zobacz, jak zainstalować wymagane biblioteki w systemie :ref:`Linux <linux-pakiety>` lub :ref:`Windows <webapps-win>`.

.. toctree::
  :maxdepth: 2

  czat1/index
  czat2/index
  czat3/index
  mvc

Materiały

 1. Python
 2. Django
 3. SQLite