Permalink
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
37 lines (28 sloc) 1015 Bytes

Aplikacje WWW (Flask)

Python znakomicie nadaje się do tworzenia aplikacji internetowych dzięki takim rozszerzeniom jak micro-framework Flask. Upraszcza on projektowanie zapewniając przejrzysty schemat łączenia adresów URL, żródła danych, widoków i szablonów. Domyślnie dostajemy również deweloperski serwer WWW, nie musimy instalować żadnych dodatkowych narzędzi typu LAMP (WAMP).

Zobacz, jak zainstalować wymagane biblioteki w systemie :ref:`Linux <linux-pakiety>` lub :ref:`Windows <webapps-win>`.

.. toctree::
  :maxdepth: 2

  quiz/index
  todo/index
  quiz_orm/index
  ../glossary_www

Materiały

 1. Python
 2. Flask
 3. SQLite
 4. Peewee
 5. SQLAlchemy