Permalink
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
322 lines (217 sloc) 10.4 KB

ToDo

Realizacja aplikacji internetowej ToDo (lista zadań do zrobienia) w oparciu o :term:`framework` Flask 0.12.x. Aplikacja umożliwia dodawanie z określoną datą, przeglądanie i oznaczanie jako wykonane różnych zadań, które zapisywane będą w bazie danych SQLite.

Początek pracy jest taki sam, jak w przypadku aplikacji :ref:`Quiz <quiz-app>`. Wykonujemy dwa pierwsze punkty "Projekt i aplikacja" oraz "Strona główna", tylko katalog aplikacji nazywamy :file:`todo`, a kod zapisujemy w pliku :file:`todo.py`.

Po wykonaniu wszystkich kroków i uruchomieniu serwera testowego powinniśmy w przeglądarce zobaczyć stronę główną:

img/todo_01.png

Model danych i baza

Jako źródło danych aplikacji wykorzystamy tym razem bazę SQLite3 obsługiwaną za pomocą Pythonowego modułu sqlite3.

Model danych: w katalogu aplikacji tworzymy plik :file:`schema.sql`, który zawiera instrukcje języka SQL tworzące tabelę z zadaniami i dodające przykładowe dane.

plik schema.pl Kod nr
.. literalinclude:: schema.sql
  :linenos:

W terminalu wydajemy teraz następujące polecenia:

Terminal nr
~/todo$ sqlite3 db.sqlite < schema.sql
~/todo$ sqlite3 db.sqlite
sqlite> select * from zadania;
sqlite> .quit

Pierwsze polecenie tworzy bazę danych w pliku :file:`db.sqlite`. Drugie otwiera ją w interpreterze. Trzecie to zapytanie SQL, które pobiera wszystkie dane z tabeli zadania. Interpreter zamykamy poleceniem .quit.

img/sqlite.png

Połączenie z bazą

Bazę danych już mamy, teraz pora napisać funkcje umożiwiające łączenie się z nią z poziomu naszej aplikacji. W pliku :file:`todo.py` dodajemy importy:

Plik todo.py Kod nr
.. literalinclude:: todo_z2.py
  :linenos:
  :lineno-start: 4
  :lines: 4-7
  :emphasize-lines: 1, 3-4

– następnie wstawiamy kod:

Plik todo.py Kod nr
.. literalinclude:: todo_z2.py
  :linenos:
  :lineno-start: 11
  :lines: 11-31

Konfiguracja aplikacji przechowywana jest w obiekcie config, który jest podklasą słownika i w naszym przypadku zawiera:

 • SECRET_KEY – sekretna wartość wykorzystywana do obsługi sesji;
 • DATABSE – ścieżka do pliku bazy;
 • SITE_NAME – nazwa aplikacji.

Funkcja get_db():

 • if not g.get('db'): – sprawdzamy, czy obiekt g aplikacji, służący do przechowywania danych kontekstowych, nie zawiera właściwości db, czyli połączenia z bazą;
 • dalsza część kodu tworzy połączenie w zmiennej con i zapisuje w kontekście (obiekcie g) aplikacji.

Funkcja close_db():

 • @app.teardown_appcontext – dekorator, który rejestruje funkcję zamykającą połączenie z bazą do wykonania po zakończeniu obsługi żądania;
 • g.db.close() – zamknięcie połączenia z bazą.

Lista zadań

Dodajemy widok, czyli funkcję zadania() powiązaną z adresem URL /zadania:

Plik todo.py Kod nr
.. literalinclude:: todo_z3.py
  :linenos:
  :lineno-start: 40
  :lines: 40-45
 • db = get_db() – utworzenie obiektu bazy danych ();
 • db.execute('select...') – wykonanie podanego zapytania SQL, czyli pobranie wszystkich zadań z bazy;
 • fetchall() – metoda zwraca pobrane dane w formie listy;

Szablon tworzymy w pliku :file:`todo/templates/zadania_lista.html`:

Plik zadania_lista.html. Kod nr
.. literalinclude:: templates/zadania_lista_z3.html
  :linenos:
 • {% %} – tagi używane w szablonach do instrukcji sterujących;
 • {{ }} – tagi używane do wstawiania wartości zmiennych;
 • {{ config.SITE_NAME }} – w szablonie mamy dostęp do obiektu ustawień config;
 • {% for zadanie in zadania %} – pętla odczytująca zadania z listy przekazanej do szablonu w zmiennej zadania;

Odnośniki

W szablonie :file:`index.html` warto wstawić link do strony z listą zadań, czyli kod:

Kod nr
<p><a href="{{ url_for('zadania') }}">Lista zadań</a></p>
 • url_for('zadania') – funkcja dostępna w szablonach, generuje adres powiązany z podaną nazwą funkcji.

Ćwiczenie

Wstaw link do strony głównej w szablonie listy zadań. Po odwiedzeniu strony 127.0.0.1:5000/zadania powinniśmy zobaczyć listę zadań.

img/todo_03_zadania.png

Dodawanie zadań

Wpisując adres w polu adresu przeglądarki, wysyłamy do serwera żądanie typu :term:`GET`, które obsługujemy zwracając klientowi odpowiednie dane (listę zadań). Dodawanie zadań wymaga przesłania danych z formularza na serwer – są to żądania typu :term:`POST`, które modyfikują dane aplikacji.

Na początku pliku :file:`todo.py` trzeba, jak zwykle, zaimportować wymagane funkcje:

Kod nr
.. literalinclude:: todo_z4.py
  :linenos:
  :lineno-start: 8
  :lines: 8-9

Następnie rozbudujemy widok listy zadań:

Kod nr
.. literalinclude:: todo_z4.py
  :linenos:
  :lineno-start: 43
  :lines: 43-63
  :emphasize-lines: 1, 3-16, 21
 • methods=['GET', 'POST'] – w liście wymieniamy typy obsługiwanych żądań;
 • request.form['zadanie'] – dane przesyłane w żądaniach POST odczytujemy ze słownika form;
 • db.execute(...) – wykonujemy zapytanie, które dodaje nowe zadanie, w miejsce symboli zastępczych (?, ?, ?, ?) wstawione zostaną dane z listy podanej jako drugi parametr;
 • flash() – funkcja pozwala przygotować komunikaty dla użytkownika, które można będzie wstawić w szablonie;
 • redirect(url_for('zadanie')) – przekierowanie użytkownika na adres związany z podanym widokiem – żądanie typu GET.

Warto zauważyć, że do szablonu przekazujemy dodatkową zmienną error.

W szablonie :file:`zadania_lista.html` po znaczniku <h1> umieszczamy kod:

Plik zadania_lista.html. Kod nr
.. literalinclude:: templates/zadania_lista_z4.html
  :linenos:
  :lineno-start: 10
  :lines: 10-25
 • {% if error %} – sprawdzamy, czy zmienna error cokolwiek zawiera;
 • {% for message in get_flashed_messages() %} – pętla odczytująca komunikaty;
img/todo_04_dodawanie.png

Style CSS

O wyglądzie aplikacji decydują arkusze stylów CSS. Umieszczamy je w podkatalogu static folderu aplikacji. Tworzymy więc plik :file:`~/todo/static/style.css` z przykładowymi definicjami:

Plik style.css. Kod nr
.. literalinclude:: static/style.css
  :linenos:

Arkusz CSS dołączamy do pliku :file:`zadania_lista.html` w sekcji head:

Plik zadania_lista.html. Kod nr
.. literalinclude:: templates/zadania_lista_z5.html
  :linenos:
  :lineno-start: 3
  :lines: 3-8
  :emphasize-lines: 4-5

Ćwiczenie

Dołącz arkusz stylów CSS również do szablonu :file:`index.html`. Odśwież aplikację w przeglądarce.

img/todo_05_css.png

Zadania wykonane

Do każdego zadania dodamy formularz, którego wysłanie będzie oznaczało, że wykonaliśmy dane zadanie, czyli zmienimy atrybut zrobione wpisu z 0 (niewykonane) na 1 (wykonane). Odpowiednie żądanie typu POST obsłuży nowy widok w pliku :file:`todo.py`, który wstawiamy przed kodem uruchamiającym aplikację (if __name__ == '__main__':):

Plik todo.py Kod nr
.. literalinclude:: todo_z6.py
  :linenos:
  :lineno-start: 65
  :lines: 65-73
 • zadanie_id = request.form['id'] – odczytujemy przesłany identyfikator zadania;
 • db.execute('UPDATE zadania SET zrobione=1 WHERE id=?', [zadanie_id]) – wykonujemy zapytanie aktualizujące staus zadania.

W szablonie :file:`zadania_lista.html` modyfikujemy fragment wyświetlający listę zadań i dodajemy formularz:

Plik zadania_lista.html. Kod nr
.. literalinclude:: templates/zadania_lista_z6.html
  :linenos:
  :lineno-start: 29
  :lines: 29-50

Możemy dodawać zadania oraz zmieniać ich status.

img/todo_06_zrobione.png

Zadania dodatkowe

 • Dodaj możliwość usuwania zadań.
 • Dodaj mechanizm logowania użytkownika tak, aby użytkownik mógł dodawać i edytować tylko swoją listę zadań.

Materiały

Źródła: