Permalink
Browse files

Uzupełnienie zmienionego materiału "Czat". Dodanie dokumentu nt MVC.

 • Loading branch information...
xinulsw committed Aug 14, 2015
1 parent e52d7bb commit f155d5cbc7cd3aea537565f2c43c45c6baca063e
Showing with 845 additions and 419 deletions.
 1. +0 −84 czat/czat/settings.py
 2. +0 −24 czat/czat/templates/czat/index.html
 3. +0 −16 czat/czat/templates/czat/loguj.html
 4. +0 −16 czat/czat/templates/czat/rejestruj.html
 5. +0 −32 czat/czat/templates/czat/wiadomosci.html
 6. +0 −18 czat/czat/urls.py
 7. +0 −79 czat/czat/views.py
 8. BIN czat/czatp001.zip
 9. BIN czat/czatp002.zip
 10. BIN czat/czatp003.zip
 11. BIN czat/czatp004.zip
 12. BIN czat/czatp_admin.zip
 13. BIN czat/czatp_logowanie.zip
 14. BIN czat/czatp_logowanie_cw2.zip
 15. BIN czat/czatp_szablony.zip
 16. BIN czat/czatp_wiadomosci1.zip
 17. BIN czat/czatp_wiadomosci_cw3.zip
 18. 0 czat/{ → czatpro}/czat/__init__.py
 19. +2 −2 czat/{ → czatpro}/czat/admin.py
 20. +24 −0 czat/czatpro/czat/migrations/0001_initial.py
 21. 0 czat/czatpro/czat/migrations/__init__.py
 22. +8 −6 czat/{ → czatpro}/czat/models.py
 23. BIN czat/czatpro/czat/templates/czat/czat_templates_base.zip
 24. +28 −0 czat/czatpro/czat/templates/czat/index.html
 25. +22 −0 czat/czatpro/czat/templates/czat/loguj.html
 26. +38 −0 czat/czatpro/czat/templates/czat/wiadomosc_form.html
 27. +18 −0 czat/czatpro/czat/templates/czat/wiadomosc_usun.html
 28. +35 −0 czat/czatpro/czat/templates/czat/wiadomosci.html
 29. +3 −0 czat/czatpro/czat/tests.py
 30. +19 −0 czat/czatpro/czat/urls.py
 31. +91 −0 czat/czatpro/czat/views.py
 32. 0 czat/czatpro/czatpro/__init__.py
 33. +105 −0 czat/czatpro/czatpro/settings.py
 34. +23 −0 czat/czatpro/czatpro/urls.py
 35. +5 −3 czat/{czat → czatpro/czatpro}/wsgi.py
 36. BIN czat/{ → czatpro}/db.sqlite3
 37. +1 −1 czat/{ → czatpro}/manage.py
 38. BIN docs/webapps/czat/czat_pp.zip
 39. BIN docs/webapps/czat/czatpro_cz1.zip
 40. BIN docs/webapps/czat/img/czat17.png
 41. BIN docs/webapps/czat/img/czat18.png
 42. BIN docs/webapps/czat/img/czat19.png
 43. +239 −61 docs/webapps/czat/index.rst
 44. +3 −1 docs/webapps/czat/loguj.html
 45. +4 −2 docs/webapps/czat/loguj_z3.html
 46. +7 −0 docs/webapps/czat/urls.py
 47. +0 −18 docs/webapps/czat/urls_z5.py
 48. +33 −1 docs/webapps/czat/views.py
 49. +44 −40 docs/webapps/czat/views_z5.py
 50. +38 −0 docs/webapps/czat/wiadomosc_form.html
 51. +18 −0 docs/webapps/czat/wiadomosc_usun.html
 52. +37 −15 docs/webapps/mvc.rst
View

This file was deleted.

Oops, something went wrong.

This file was deleted.

Oops, something went wrong.

This file was deleted.

Oops, something went wrong.

This file was deleted.

Oops, something went wrong.

This file was deleted.

Oops, something went wrong.
View

This file was deleted.

Oops, something went wrong.
View

This file was deleted.

Oops, something went wrong.
View
Binary file not shown.
View
Binary file not shown.
View
Binary file not shown.
View
Binary file not shown.
View
Binary file not shown.
View
Binary file not shown.
Binary file not shown.
View
Binary file not shown.
View
Binary file not shown.
Binary file not shown.
File renamed without changes.
@@ -1,8 +1,8 @@
# -*- coding: utf-8 -*-
# czat/czat/admin.py
# czatpro/czat/admin.py
from django.contrib import admin
from czat.models import Wiadomosc # importujemy nasz model
from czat.models import Wiadomosc # importujemy nasz model
# rejestrujemy model Wiadomosc w panelu administracyjnym
admin.site.register(Wiadomosc)
@@ -0,0 +1,24 @@
# -*- coding: utf-8 -*-
from __future__ import unicode_literals
from django.db import models, migrations
from django.conf import settings
class Migration(migrations.Migration):
dependencies = [
migrations.swappable_dependency(settings.AUTH_USER_MODEL),
]
operations = [
migrations.CreateModel(
name='Wiadomosc',
fields=[
('id', models.AutoField(verbose_name='ID', serialize=False, auto_created=True, primary_key=True)),
('tekst', models.CharField(max_length=250)),
('data_pub', models.DateTimeField()),
('autor', models.ForeignKey(to=settings.AUTH_USER_MODEL)),
],
),
]
No changes.
@@ -1,19 +1,21 @@
# -*- coding: utf-8 -*-
# czat/czat/models.py
# czatpro/czat/models.py
from django.db import models
from django.contrib.auth.models import User
class Wiadomosc(models.Model):
"""Klasa reprezentująca wiadomość w systemie"""
tekst = models.CharField(u'wiadomość', max_length=250)
data_pub = models.DateTimeField(u'data publikacji')
autor = models.ForeignKey(User)
class Meta: # ustawienia dodatkowe
verbose_name = u'wiadomość' # nazwa obiektu w języku polskim
verbose_name_plural = u'wiadomości' # nazwa obiektów w l.m.
ordering = ['data_pub'] # domyślne porządkowanie danych
class Meta: # ustawienia dodatkowe
verbose_name = u'wiadomość' # nazwa obiektu w języku polskim
verbose_name_plural = u'wiadomości' # nazwa obiektów w l.m.
ordering = ['data_pub'] # domyślne porządkowanie danych
def __unicode__(self):
return self.tekst # "autoprezentacja"
return self.tekst # "autoprezentacja"
Binary file not shown.
@@ -0,0 +1,28 @@
<!-- czatpro/czat/templates/czat/index.html -->
<html>
<head></head>
<body>
<h1>Witaj w aplikacji Czat!</h1>
{% if messages %}
<ul>
{% for komunikat in messages %}
<li>{{ komunikat|capfirst }}</li>
{% endfor %}
</ul>
{% endif %}
{% if not user.is_authenticated %}
<ul>
<li><a href="{% url 'czat:loguj'%}">Zaloguj się</a></li>
</ul>
{% else %}
<p>Jesteś zalogowany jako {{ user.username }}</p>
<ul>
<li><a href="{% url 'czat:wiadomosc' %}">Wiadomości</a></li>
<li><a href="{% url 'czat:wyloguj'%}">Wyloguj</a></li>
</ul>
{% endif %}
</body>
</html>
@@ -0,0 +1,22 @@
<!-- czatpro/czat/templates/czat/loguj.html -->
<html>
<body>
<h1>Witaj w aplikacji Czat!</h1>
<h2>Logowanie użytkownika</h2>
{% if not user.is_authenticated %}
<form action="." method="POST">
{% csrf_token %}
{{ form.as_p }}
<button type="submit">Zaloguj</button>
</form>
{% else %}
<p>Jesteś już zalogowany jako {{ user.username }}</p>
<ul>
<li><a href="{% url 'czat:index'%}">Strona główna</a></li>
<li><a href="{% url 'czat:wyloguj'%}">Wyloguj</a></li>
</ul>
{% endif %}
</body>
</html>
Oops, something went wrong.

0 comments on commit f155d5c

Please sign in to comment.