Skip to content
New issue

Have a question about this project? Sign up for a free GitHub account to open an issue and contact its maintainers and the community.

By clicking “Sign up for GitHub”, you agree to our terms of service and privacy statement. We’ll occasionally send you account related emails.

Already on GitHub? Sign in to your account

[Defekt] [Raporty] Wygenerowany Raport PDF jest nieczytelny i niezrozumiały. #6

Open
KK21CN opened this issue Jan 16, 2017 · 0 comments

Comments

@KK21CN
Copy link

commented Jan 16, 2017

[Defekt] [Raporty] Wygenerowany Raport PDF jest nieczytelny i niezrozumiały.

Opis:

Na stronie głównej przejdź do zakładki Raporty
Zapisz dokument na dysku, otwórz pobrany plik

Aktualny rezultat:

Otwarty świeżo eksportowany raport pdf posiada przesunięcie danych względem zdefiniowanych kolumn.
Zdefiniowane są 4 kolumny: Numer, Data dodania, Status i Adres. Dane umieszczone są od 5 kolumny przez co stają się nieczytelne i niezrozumiałe np. Status = Jana Dekerta

15

Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment
Projects
None yet
1 participant
You can’t perform that action at this time.