Skip to content
počítáme václaváky
HTML JavaScript
Branch: master
Clone or download

Latest commit

Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.

Files

Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
CNAME
LICENSE
README.md
favicon.ico
index.html
kviz.html
lib.js
pull_request_template.md

README.md

Václaváky

V médiích se nezřídka kdy objeví výrok typu "zničená úroda je velká jako sedm Václavských náměstí" nebo "za tolik peněz by se dalo koupit 200 fábií" - a mně přišlo, že tyto výroky jsou často trochu pahýlovité, že si pod nima člověk moc nepředstaví, tak jsem se snažil vytvořit kalkulačku, kde by bylo více podobných výpočtů, aby si člověk vybral, co mu je nejbližší.

Akceptujeme příspěvky - ať už formou issues nebo přímo pull requestů. Své změny můžete snadno otestovat lokálně, stačí repozitář vyklonovat a pustit přímo v prohlížeči - není třeba žádných bundlerů či instalací.

Master větev je viditelná na vaclavaky.cz, taky máme kvíz na vaclavaky.cz/kviz.html.

You can’t perform that action at this time.