Skip to content
Browse files

Fixed an encoding display error.

  • Loading branch information...
1 parent 8c24831 commit 8ec7e2e9c794ea54d61b98209aae662b3c4fa3f1 @kokx committed Aug 27, 2011
Showing with 1 addition and 1 deletion.
  1. +1 −1 application/modules/default/renderers/kokx/scripts/lossesmoon.phtml
View
2 application/modules/default/renderers/kokx/scripts/lossesmoon.phtml
@@ -1,6 +1,6 @@
De aanvaller heeft een totaal van <?= $this->colorNumber($this->report->getLossesAttacker()) ?> Eenheden verloren.
De verdediger heeft een totaal van <?= $this->colorNumber($this->report->getLossesDefender()) ?> Eenheden verloren.
-Op deze coördinaten in de ruimte zweven nu <?= $this->colorNumber($this->report->getDebrisMetal()) ?> Metaal en <?= $this->colorNumber($this->report->getDebrisCrystal()) ?> Kristal.
+Op deze coordinaten in de ruimte zweven nu <?= $this->colorNumber($this->report->getDebrisMetal()) ?> Metaal en <?= $this->colorNumber($this->report->getDebrisCrystal()) ?> Kristal.
<? if ($this->report->getMoonChance() > 0): ?>
De kans dat een maan ontstaat uit het puin is <?= $this->colorNumber($this->report->getMoonChance()) ?> %
<? endif; ?>

0 comments on commit 8ec7e2e

Please sign in to comment.
Something went wrong with that request. Please try again.