Permalink
Switch branches/tags
Nothing to show
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
104 lines (77 sloc) 2.81 KB

Intro

Harjoitellaan ilman tietokonetta

 • Opettaja on tietokone, jolle oppilaat antavat käskyjä.
 • Oppilaiden tehtävänä on liikuttaa opettaja huoneen toiseen nurkkaan (väistellen huonekaluja) käyttäen kolmea komentoa: "siirry eteenpäin", "käänny oikealle", "käänny vasemmalle".
 • Jos oppilaat sanovat minkä tahansa muun komennolla, esim. "liiku eteenpäin", opettaja vastaa: "En ymmärrä komentoa."
 • Tarkoituksena on auttaa oppilaita ymmärtämään, että tietokoneet tottelevat vain täsmällisiä komentoja. (Jos kilpikonnalle ei sano tarkasti oikeaa komentoa, hän vastaa punaisella tekstillä.)

Koodataan!

 • Hiukan Turtle-grafiikkaa
clear
fd 100
lt 90
fd 100
rt 90
fd 20
 • Sekvenssi, eli tehdään asioita peräkkäin
s [fd 100, lt 90]
 • Toisto, eli tehdään sama juttu monta kertaa (kokeile muuttaa parametrejä -> jännän äärellä)
r 4 (s [fd 100, lt 90])
 • Funktiot, eli opetetaan tietokoneelle juttuja
let askel = s [fd 100, lt 90] 
let neliö = r 4 askel
neliö
 • Parametrisoidut funktiot, eli tehdään samalla koodilla eri kokoisia juttuja
let ympyra sade = repeat 45 (s [fd sade, lt 8]) 
ympyra 2 
ympyra 4
 • Osaisitko nyt tehdä funktion, jolla saisit erikokoisia neliöitä? Katso mallia ympyrän toteutuksesta.

 • Rekursiiviset funktiot, eli itseään kutsuvat funktiot

let spiral x = if x == 0 then fd 0 else s [fd x/10, rt 10, spiral (x - 1)]
spiral 100

Jatkoharjoitus: funktioiden yhdisteleminen

 • Äänien soittaminen peräkkäin eli melodia. Kokeile soittonopeuden (500) muuttamista pienemmäksi!
 • Huom! Toimii tällä hetkellä vain Chrome-selaimessa.
let tuiki nopeus = play [c, c, g, g, a, a, g, g, f, f, e, e, d, d, c] nopeus
tuiki 500
 • Tee kiemuroista kukka
let kiemura x = if x == 0 then fd 0 else s [fd x/10, rt 10, kiemura (x - 1)]
let kukka = r 6 (kiemura 102)
kukka
 • Soita melodia ja piirrä kukka yhtäaikaa.
par [kukka, tuiki 160]

Vinkkejä

 • clear tyhjentää ruudun ja palauttaa konnan keskelle
 • (nuoli ylös)
 • pääset tekemään edellisen jutun uudestaan
 • voit myös muokata komentoriviä liikkumalla sivunuolilla ja lisäämällä ja poistamalla tekstiä
 • ctrl-e menee rivin loppuun
 • ctrl-a menee rivin alkuun
 • "show editor" -linkistä pääsee muokkaamaan koko ohjelmaa. "run" suorittaa sen alusta.
 • Työn tallennus
 • login "petteri"
 • save "häkkyrä"
 • Työn lataus
 • login "petteri"
 • ls
 • open "häkkyrä"