Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
Fetching contributors…

Cannot retrieve contributors at this time

153 lines (111 sloc) 3.548 kb
source 'http://rubygems.org'
gem 'rails', '3.0.11'
gem 'bundler', '>= 1.0.0'
gem 'foreman'
gem 'thin', '~> 1.3.1', :require => false
# authentication
gem 'devise', '~> 1.3.1'
gem 'devise_invitable', '0.5.0'
gem 'jwt', "0.1.3"
gem 'oauth2-provider', '0.0.19'
gem 'omniauth', '1.0.1'
gem 'omniauth-facebook'
gem 'omniauth-tumblr'
gem 'omniauth-twitter'
gem 'twitter', '2.0.2'
# backups
gem 'cloudfiles', '1.4.10', :require => false
# mail
gem 'messagebus_ruby_api', '0.4.8'
# web sockets
gem 'em-synchrony', :platforms => :ruby_19
gem 'em-websocket'
group :production do # we don't install these on travis to speed up test runs
# chef
gem 'chef', '~> 0.10.4', :require => false
gem 'ohai', '~> 0.6.10', :require => false
# reporting
gem 'hoptoad_notifier'
gem 'newrelic_rpm', :require => false
end
# configuration
gem 'settingslogic', '2.0.6'
# database
gem 'activerecord-import'
gem 'foreigner', '~> 1.1.0'
gem 'mysql2', '0.2.17' if ENV['DB'].nil? || ENV['DB'] == 'all' || ENV['DB'] == 'mysql'
gem 'pg' if ENV['DB'] == 'all' || ENV['DB'] == 'postgres'
gem 'sqlite3' if ENV['DB'] == 'all' || ENV['DB'] == 'sqlite'
# file uploading
gem 'carrierwave', '0.5.8'
gem 'fog'
gem 'fastercsv', '1.5.4', :require => false
gem 'mini_magick', '3.3'
gem 'rest-client', '1.6.1'
gem 'jammit', '0.6.5'
# JSON and API
gem 'json', '1.5.2'
gem 'vanna', :git => 'git://github.com/MikeSofaer/vanna.git'
# localization
gem 'i18n-inflector-rails', '~> 1.0'
gem 'rails-i18n'
# parsing
gem 'nokogiri', '~> 1.5.0'
gem 'redcarpet', "2.0.0"
gem 'roxml', :git => 'git://github.com/Empact/roxml.git', :ref => '7ea9a9ffd2338aaef5b0'
gem 'ruby-oembed'
# queue
gem 'resque', '1.19.0'
gem 'resque-ensure-connected'
gem 'resque-timeout', '1.0.0'
gem 'SystemTimer', '1.2.3', :platforms => :ruby_18
# tags
gem 'acts-as-taggable-on', :git => 'git://github.com/diaspora/acts-as-taggable-on.git'
# URIs and HTTP
gem 'addressable', '2.2.4', :require => 'addressable/uri'
gem 'http_accept_language', :git => 'git://github.com/iain/http_accept_language.git', :ref => '0b78aa7849fc90cf9e12'
gem 'typhoeus'
# views
gem 'haml', '3.1.4'
gem 'mobile-fu'
gem 'sass', '3.1.11'
gem 'will_paginate', '3.0.2'
gem 'client_side_validations'
# web
gem 'faraday'
gem 'faraday-stack'
# jazzy jasmine
gem 'jasmine', '~> 1.1.2'
### GROUPS ####
group :test do
gem 'capybara', '~> 1.1.2'
gem 'cucumber-rails', '1.2.1'
gem 'cucumber-api-steps', '0.6', :require => false
gem 'database_cleaner', '0.7.0'
gem 'diaspora-client', :git => 'git://github.com/diaspora/diaspora-client.git'
#"0.1.0", #:path => '~/workspace/diaspora-client'
gem 'factory_girl_rails'
gem 'fixture_builder', '0.3.1'
gem 'fuubar', '0.0.6'
gem 'mongrel', :require => false, :platforms => :ruby_18
gem 'rspec', '>= 2.0.0'
gem 'rspec-core', '~> 2.7.1'
gem 'rspec-instafail', '>= 0.1.7', :require => false
gem 'rspec-rails', '>= 2.0.0'
gem 'selenium-webdriver', '~> 2.15.0'
gem 'webmock', :require => false
gem 'sqlite3'
gem 'mock_redis'
end
group :development do
gem 'capistrano', '~> 2.9.0', :require => false
gem 'capistrano_colors', :require => false
gem 'capistrano-ext', '1.2.1', :require => false
gem 'linecache', '0.46', :platforms => :mri_18
gem 'parallel_tests'
gem 'ruby-debug-base19', '0.11.23' if RUBY_VERSION.include? '1.9.1'
gem 'ruby-debug19', :platforms => :ruby_19
gem 'ruby-debug', :platforms => :mri_18
gem 'sod', :git => 'git://github.com/MikeSofaer/sod.git', :require => false
gem 'yard'
end
Jump to Line
Something went wrong with that request. Please try again.