WebGIS kort til visning af befolknings- og boligdata for kvadratnet og distrikter over tid.
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
config
demo-data
screendumps
src
vejledninger
LICENSE
README.md
Roadmap.md
base.html

README.md

Bolisocialt Landkort

Produktet

Boligsocialt Landkort er en webGIS-løsning udviklet til at fremvise boligsocial data om boliger og befolkning over tid og rum. WebGIS-løsning kan også fremvise andre data som sundhedsdata, socioøkonomisk data mv.

Demo

Se en live demo her

Screenshot af løsning

###Formålet med produktet### Boligsocialt Landkort er udviklet som open source af Frederiksberg Kommune med Septima P/S som leverendør. Produktet deles som open source på Github med henblik på, at andre kommuner mv. kan benyttte produktet og være med til at videreudvikle produktet fremadrettet. Frederiksberg Kommune ser positivt på erfaringsdeling og samarbejde omkring projektet fremadrettet, og I er derfor velkomne til at kontakte Hasse Hauch eller Niels Kjøller Hansen fra Frederiksberg Kommune eller GIS- og analyse-enheden i Frederiksberg Kommune på mail: gis@frederiksberg.dk.

WebGIS-løsningen er udviklet i open source bibliotekerne Leaflet og Data-Driven Documents.

###Roadmap### Her kan I læse hvor vi er i dag og hvor vi gerne vil hen i fremtiden. Link til Roadmap

###For at komme i gang (installation)###

For at prøve demoen i en lokal kopi, skal man gøre følgende:

  1. Se demo og få indblik i, hvad produktet kan

  2. Download hele pakken med Boligsocialt Landkort fra Github ved at trykke på Download Zip nede i højre hjørne

  3. Pak zip-filen ud og udstil alle data på nettet, via en webserver (fx. iis eller apache)

  4. Demoløsningen er tilgængelig fra dette link: http://localhost/frb-kort-demo/base.html?c=demo# (ret "http://localhost/frb-kort-demo" så det passer til jeres webserver)

  5. Læs Vejledning til konfigurationsfilen og Beskrivelse af demodata for at eksperimentere med demodata eller opsætte konfigurationsfilen til egne egne data

###For at komme videre med egne data###

  1. Læs dokumentet Krav til data

  2. Evt. se vejledning til Opsætning af data i en PostgreSQL database server for et eksempel på, hvordan en database kan opstilles