kozyty kozyty

 • nanapi
 • Japan
 • Joined on

Organizations

@nanapi
@kozyty
kozyty closed issue kozyty/git_party#2
@kozyty
目次
kozyty opened issue kozyty/git_party#2
@kozyty
目次
@kozyty
@kozyty
@kozyty
@kozyty
@kozyty
@kozyty
@kozyty
kozyty created branch master at kozyty/git_party
kozyty open sourced kozyty/git_party
@kozyty
No description yet.
@kozyty
@kozyty
@kozyty
@kozyty
@kozyty
 • @kozyty bda9472
  disable node_modules cache
@kozyty master is now f1c73e5
@kozyty
 • @kozyty c7599c6
  Revert "Revert "specifying-a-node-js-version""
@kozyty
 • @kozyty 0a3a8dd
  Revert "specifying-a-node-js-version"
@kozyty
 • @kozyty 2f7a553
  specifying-a-node-js-version
@kozyty
 • @kozyty f1c73e5
  heroku plugins add `accounts` and `repo`
@kozyty
@kozyty
@kozyty
@kozyty
@kozyty