Skip to content
Port aplikacji Szkolny.eu
Swift Other
  1. Swift 99.3%
  2. Other 0.7%
Branch: master
Clone or download

Latest commit

Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.

Files

Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
.github
.idea
AffinityAssets
Szkolny.xcodeproj
Szkolny.xcworkspace
Szkolny
SzkolnyLibrusTests
.gitignore
LICENSE
Podfile
Podfile.lock
README.md

README.md

Features

  • Natywne metody logowania do dzienników (natywna implementacja API dzienników)
  • Widżet z informacją o obecnej lekcji
  • Bezproblemowa praca offline
  • Natywna implementacja dla iOS 13.x
  • Automatyczna synchronizacja

Renders

v0.7 build 45

iPhone 11 (iOS 13.3 Simulator) and iPhone X (iOS 13.3 Simulator)

You can’t perform that action at this time.