Skip to content
Permalink
Branch: master
Find file Copy path
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
128 lines (86 sloc) 1.9 KB

DevOpsDays London 2018
B3IT Init AB

Jonas Linde <jonas.linde@b3.se>

Struktur

 • 2 dagar
 • 8 föreläsningar
 • 9 ignite talks
 • 48 open spaces

Open Spaces

 • marketplace of ideas
 • voting
 • distribution
 • talking

Open Spaces

[open spaces principles]

How do we talk about culture and DevOps?

 • uppenbarligen svårt
 • DevOps är ett luddigt begrepp

Agreeing values rules and what great is

 • workshop - how - why - what
 • Conways lag?

Will serverless change DevOps? / Serverless Use cases and limitations

 • förändra, ja
 • ersätta, nej
 • få som använder

Managing quality in a CI environment

 • hur hantera olika tester vid automatisering?
 • manuella tester
 • kapacitetstester
 • systemtester

Human benefits of SRE

 • vissa stora företag har SRE-team
 • i andra är SRE en roll multifunktionella team
 • felbudget

Retro

 • väl genomförd retrospektiv
 • inga stora anmärkningar
 • fortfarande små gafflar

Huvuddrag

 • Bygga väl fungerande team
  • empati
  • blameless
  • distans
 • Serverless
  • nästa stora grej?
 • Inga silos fortfarande viktigt
  • DevOps ursprung
 • QA
  • fortfarande en silo?

Over and out

[sovande kattunge]

You can’t perform that action at this time.