Skip to content
Permalink
master
Switch branches/tags
Go to file
 
 
Cannot retrieve contributors at this time

Kubernetes

B3 Init

[Kubernetes wheel]


Jonas Linde <jonas.linde@b3.se>

Jonas Linde

 • IT-konsult sedan 1997
 • Infrastruktur
 • Systemutveckling
 • DevOps

[me]

Agenda

 • Översikt
 • Detaljer
 • Verktyg
 • Demo
 • O.s.v.

[lingon]

Översikt

[master and worker nodes]

Arkitektur

 • "Kubernetes (k8s) is an open-source system for automating deployment, scaling, and management of containerized applications."

[master and worker nodes]

Varför?

Resurser

 • Node
 • Deployment DaemonSet ReplicaSet StatefulSet
 • Pod Job CronJob
 • Service Ingress
 • StorageClass PersistentVolume PersistentVolumeClaim
 • Configmap Secret

Metadata

 • Annotations
 • Labels
 • NodeSelector
 • Taints
 • Tolerations
 • Affinity

Detaljer

[eye]

Nodes

 • en eller flera VM:ar
 • kör containrar
  • har container-loggarna
 • hanterar nätverket

Enheter

 • Deployment
  • deklaration av Pods och ReplicaSets
 • StatefulSet
  • som Deployment men med state
 • DaemonSet
  • Pods som ska köras på alla noder

Containrar

 • Pod
  • innehåller en eller flera containrar
  • startas om om den avslutas
 • Job
  • startas bara en gång
 • CronJob
  • startas periodiskt

[containers]

Åtkomst

 • Service
  • Pods är tillfälliga; de kan krascha eller flyttas
  • en Service är en stabil endpoint
 • Ingress
  • en Ingress exponerar Services
  • en Ingress Controller utför själva nätverkskopplingen

Lagring

 • StorageClass
  • type av lagring för automatisk skapning
 • PersistentVolume
  • k8s-enhet som representerar en lagringsenhet
 • PersistentVolumeClaim
  • kopplar en volym till en Pod

Konfiguration

 • ConfigMap
  • en bunt nyckel-värde-par
 • Secret
  • en bunt "hemliga" nyckel-värde-par
  • base64-kodade (sic!)

Metadata

 • Labels
  • nyckel-värde-par
  • kan användas för att peka ut objekt eller grupper av objekt
 • Annotations
  • kan innehålla strukturerat metadata
  • valfri användning
 • metadata kan knytas till olika typer av resurser

Metadata för att välja Node

 • NodeSelector
  • låter en Pod välja Node via en Label
 • Taints
  • spärrar användning av en Node
 • Tolerations
  • tolererar Taints
 • Affinity
  • ett nytt kraftfullare sätt att välja Node

Nätverk

 • via klusternätet kan en Pod kommunicera med alla andra Pods
 • routing sker via iptables-regler
  • t.ex. 172.1.0.3
 • Nodes har vanliga IP-adresser
  • t.ex. 10.1.2.3
 • en Ingress Controller kopplar externa adresser till Services
 • det finns massor av lösningar för s.k. overlay networks

Verktyg

[tools]

Kubectl

Minikube

Helm

Kubespray

 • "an incubated Kubernetes community project for deploying K8s clusters"
 • i praktiken en bunt Ansible playbooks

Publika moln

 • GCE
 • EKS
 • AKS
 • m.fl.

[master and worker nodes]

Demo

[burning]

Demo

 • https://kubernetes.io/docs/tutorials/hello-minikube/

  minikube start
  kubectl create deployment hello-node \
    --image=gcr.io/hello-minikube-zero-install/hello-node
  kubectl get all
  kubectl get events
  kubectl describe pod
  kubectl expose deployment hello-node --type=LoadBalancer --port=8080
  kubectl get all
  kubectl config view
  server=$(kubectl config view -o json |
       jq -r .clusters[].cluster.server | cut -d: -f2)
  port=$(kubectl get services -o json hello-node | jq .spec.ports[].nodePort)
  curl -i http:$server:$port/; echo
  

O.s.v.

[to infinity and beyond]

Ytterligare komponenter

 • ClusteAutoscaler
  • ResourceRequest
  • ResourceLimit
 • DnsController
 • mätvärden
 • monitorering
 • m.m.

Tack för ordet!

[more dominoes]

[more dominoes]