Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
Klientská knihovna pro práci se službou Dopis Online České pošty
Ruby
branch: master

Fetching latest commit…

Cannot retrieve the latest commit at this time

Failed to load latest commit information.
lib
test
.gitignore
.travis.yml
Gemfile
LICENSE
README.md
Rakefile
dopis_online_client.gemspec

README.md

dopis_online_client

Build Status

DopisOnline je služba České pošty, s.p., která "umožnuje zákazníkovi podání dokumentu v elektronické formě (formát PDF), přičemž dodáná je uskutečněno formou klasického vytištěného dopisu."

Vice informaci na https://online.postservis.cz/Download/DopisOnline/DopisOnline.pdf

Usage:

require 'lib/dopis_online_client'

DopisOnlineClient.base_uri 'https://online.postservis.cz/cmdedopis'
DopisOnlineClient.auth('jmeno','heslo')

DopisOnlineClient::Request.send("letter.pdf")

Copyright

Copyright (c) 2009-2013 Jiří Kubíček, KRAXNET s.r.o.. See LICENSE for details.

Something went wrong with that request. Please try again.