Permalink
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
7307 lines (5653 sloc) 258 KB
# translation of gtk+-properties.HEAD.po to Nepali
# Ganesh Ghimire <gghimire@gmail.com>, 2005.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gtk+-properties.HEAD\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2009-05-04 01:14-0400\n"
"PO-Revision-Date: 2005-05-15 15:47+0545\n"
"Last-Translator: Ganesh Ghimire <gghimire@gmail.com>\n"
"Language-Team: Nepali <info@mpp.org.np>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: KBabel 1.9.1\n"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:89
msgid "Number of Channels"
msgstr "प्रसारणमार्गहरुको संख्या"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:90
msgid "The number of samples per pixel"
msgstr "प्रतिपिक्सेल नमुनाहरुको संख्या"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:99
msgid "Colorspace"
msgstr "रङ्ग भर्ने स्थान"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:100
msgid "The colorspace in which the samples are interpreted"
msgstr "रङ्ग भर्ने स्थान जसमा नमुनाहरु रोकिएका छन्"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:108
msgid "Has Alpha"
msgstr "अल्फासँग छ"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:109
msgid "Whether the pixbuf has an alpha channel"
msgstr "जहाँ पिक्सबफसँग अल्फा प्रसारणमार्ग छ"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:122
msgid "Bits per Sample"
msgstr "प्रति नमुनाका टुक्राहरु"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:123
msgid "The number of bits per sample"
msgstr "प्रति नमुनाका टुक्राहरुको संख्या"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:132 gtk/gtklayout.c:632 gtk/gtktreeviewcolumn.c:207
msgid "Width"
msgstr "चौडाई"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:133
msgid "The number of columns of the pixbuf"
msgstr "पिक्सबफका स्तम्भहरुको संख्या"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:142 gtk/gtklayout.c:641
msgid "Height"
msgstr "उचाई"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:143
msgid "The number of rows of the pixbuf"
msgstr "पिक्सबफका पंक्तिहरुको संख्या"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:159
msgid "Rowstride"
msgstr "ट्याब मार्नु"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:160
msgid ""
"The number of bytes between the start of a row and the start of the next row"
msgstr "पंक्तिको सुरूआत र अर्को पंक्तिको सुरूआतका बीचमा बाइटइहरुको संख्या "
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:169
msgid "Pixels"
msgstr "पिक्सेलहरु"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:170
msgid "A pointer to the pixel data of the pixbuf"
msgstr "पिक्सबफको पिक्सेल तथ्याङ्कलाई एउटा सङ्केतक"
#: gdk/gdkdisplaymanager.c:103
msgid "Default Display"
msgstr "पूर्वनिर्धारित प्रदर्शन"
#: gdk/gdkdisplaymanager.c:104
msgid "The default display for GDK"
msgstr "जिडिकेका लागि पूर्वनिर्धारित प्रदर्शन"
#: gdk/gdkpango.c:537 gtk/gtkinvisible.c:86 gtk/gtkmountoperation.c:155
#: gtk/gtkstatusicon.c:277 gtk/gtkwindow.c:614
msgid "Screen"
msgstr "पर्दा"
#: gdk/gdkpango.c:538
msgid "the GdkScreen for the renderer"
msgstr "रेण्डरकर्ताका लागि जिडिके स्क्रिन"
#: gdk/gdkscreen.c:75
#, fuzzy
msgid "Font options"
msgstr "वर्णका बिन्दुहरु"
#: gdk/gdkscreen.c:76
#, fuzzy
msgid "The default font options for the screen"
msgstr "पूर्वनिर्धारित प्रयोग गरिने वर्णको नाम"
#: gdk/gdkscreen.c:83
#, fuzzy
msgid "Font resolution"
msgstr "वर्णका बिन्दुहरु"
#: gdk/gdkscreen.c:84
#, fuzzy
msgid "The resolution for fonts on the screen"
msgstr "पर्दामा दायरा कसरी सुधार गरिन्छ"
#: gtk/gtkaboutdialog.c:239
msgid "Program name"
msgstr "कार्यक्रमको नाम"
#: gtk/gtkaboutdialog.c:240
msgid ""
"The name of the program. If this is not set, it defaults to "
"g_get_application_name()"
msgstr ""
"कार्यक्रमको नाम. यदि सेट भएको छैन भने यो पूर्व निर्धारित हुन्छ g_get_application_name()"
#: gtk/gtkaboutdialog.c:254
msgid "Program version"
msgstr "कार्यक्रमको संस्करण"
#: gtk/gtkaboutdialog.c:255
msgid "The version of the program"
msgstr "कार्यक्रमको संस्करण"
#: gtk/gtkaboutdialog.c:269
msgid "Copyright string"
msgstr "प्रतिलिपि अधिकार स्ट्रिङ"
#: gtk/gtkaboutdialog.c:270
msgid "Copyright information for the program"
msgstr "कार्यक्रमका लागि प्रतिलिपि अधिकार सूचना"
#: gtk/gtkaboutdialog.c:287
msgid "Comments string"
msgstr "प्रतिकृया स्ट्रिङ"
#: gtk/gtkaboutdialog.c:288
msgid "Comments about the program"
msgstr "कार्यक्रमका बारेको प्रतिकृया"
#: gtk/gtkaboutdialog.c:322
msgid "Website URL"
msgstr "वेबसाइट युआरएल"
#: gtk/gtkaboutdialog.c:323
msgid "The URL for the link to the website of the program"
msgstr "कर्यक्रमको वेबसाइट लिङ्कका लागि युआरएल"
#: gtk/gtkaboutdialog.c:339
msgid "Website label"
msgstr "वेबसाइट लेबल"
#: gtk/gtkaboutdialog.c:340
msgid ""
"The label for the link to the website of the program. If this is not set, it "
"defaults to the URL"
msgstr "कर्यक्रमको वेबसाइट लिङ्कका लागि लेबल। यदि सेट छैन भने युआरएलमा पूर्वनिर्धारित हुन्छ"
#: gtk/gtkaboutdialog.c:356
msgid "Authors"
msgstr "लेखकहरू"
#: gtk/gtkaboutdialog.c:357
msgid "List of authors of the program"
msgstr "कर्यक्रमका लेखकहरूको सूची"
#: gtk/gtkaboutdialog.c:373
msgid "Documenters"
msgstr "संकलकहरू"
#: gtk/gtkaboutdialog.c:374
msgid "List of people documenting the program"
msgstr "कार्यक्रम डकुमेण्ट गर्ने मानिसहरूको सूची"
#: gtk/gtkaboutdialog.c:390
msgid "Artists"
msgstr "कलाकारहरू"
#: gtk/gtkaboutdialog.c:391
msgid "List of people who have contributed artwork to the program"
msgstr "कार्यक्रममा कलाकारिता सहयोग गर्ने मानिसहरूको सूची"
#: gtk/gtkaboutdialog.c:408
msgid "Translator credits"
msgstr "अनुवादक बिश्वास"
#: gtk/gtkaboutdialog.c:409
msgid ""
"Credits to the translators. This string should be marked as translatable"
msgstr "अनुवादकहरूलाई क्रेडिट दिन्छ। यस स्ट्रिङलाई अनुवाद गर्न सकिने छिन्ह दिनु पर्दछ"
#: gtk/gtkaboutdialog.c:424
msgid "Logo"
msgstr "लोगो"
#: gtk/gtkaboutdialog.c:425
msgid ""
"A logo for the about box. If this is not set, it defaults to "
"gtk_window_get_default_icon_list()"
msgstr ""
"जानकारी बाकसका लागि लोगो। यदि सेट भएको छैन भने, यो "
"gtk_window_get_default_icon_list() मा पूर्वनिर्धारित हुन्छ"
#: gtk/gtkaboutdialog.c:440
msgid "Logo Icon Name"
msgstr "लोगो प्रतिमाको नाम"
#: gtk/gtkaboutdialog.c:441
msgid "A named icon to use as the logo for the about box."
msgstr "जानकारी बाकसका लागि लोगोको रूपमा नामांकित प्रतिमाको प्रयोग"
#: gtk/gtkaboutdialog.c:454
#, fuzzy
msgid "Wrap license"
msgstr "लपेट्ने मोडको समूह"
#: gtk/gtkaboutdialog.c:455
#, fuzzy
msgid "Whether to wrap the license text."
msgstr "जहाँ पाठको अक्षरलाई बीचमा काटिन्छ"
#: gtk/gtkaccellabel.c:123
msgid "Accelerator Closure"
msgstr "द्रुतसञ्चालकलाई बन्दगर्ने"
#: gtk/gtkaccellabel.c:124
msgid "The closure to be monitored for accelerator changes"
msgstr "द्रुतसञ्चालक परिवर्तनका लागि अन्त्यमा निरीक्षण गरियो"
#: gtk/gtkaccellabel.c:130
msgid "Accelerator Widget"
msgstr "द्रुतसञ्चालक औजार"
#: gtk/gtkaccellabel.c:131
msgid "The widget to be monitored for accelerator changes"
msgstr "द्रुतसञ्चालक परिवर्तनहरुका लागि औजारमा निरीक्षण गरियो"
#: gtk/gtkaction.c:179 gtk/gtkactiongroup.c:170 gtk/gtkprinter.c:123
#: gtk/gtktextmark.c:89
msgid "Name"
msgstr "नाम"
#: gtk/gtkaction.c:180
msgid "A unique name for the action."
msgstr "कार्यका लागि अनौठो नाम"
#: gtk/gtkaction.c:198 gtk/gtkbutton.c:219 gtk/gtkexpander.c:195
#: gtk/gtkframe.c:105 gtk/gtklabel.c:367 gtk/gtkmenuitem.c:300
#: gtk/gtktoolbutton.c:202
msgid "Label"
msgstr "लेबल /तह"
#: gtk/gtkaction.c:199
msgid "The label used for menu items and buttons that activate this action."
msgstr "सूची प्रकार र बटनहरु सक्रिय गर्नका लागि त्यो लेबल प्रयोग गरियो"
#: gtk/gtkaction.c:215
msgid "Short label"
msgstr "छोटो लेबल"
#: gtk/gtkaction.c:216
msgid "A shorter label that may be used on toolbar buttons."
msgstr "अरुभन्दा सानो लेवल जुन कि चित्राङ्कित शीर्षरेखा बटनमा प्रयोग हुन सक्छ"
#: gtk/gtkaction.c:224
msgid "Tooltip"
msgstr "औजारटिप"
#: gtk/gtkaction.c:225
msgid "A tooltip for this action."
msgstr "यो कार्यक लागि औजारटिप"
#: gtk/gtkaction.c:240
msgid "Stock Icon"
msgstr "छविचित्र संग्रह"
#: gtk/gtkaction.c:241
msgid "The stock icon displayed in widgets representing this action."
msgstr "यो कार्यको प्रतिनिधित्व औजार भित्र संग्रह छविचित्रले देखायो"
#: gtk/gtkaction.c:261 gtk/gtkstatusicon.c:250
#, fuzzy
msgid "GIcon"
msgstr "छविचित्र"
#: gtk/gtkaction.c:262 gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:206 gtk/gtkimage.c:248
#: gtk/gtkstatusicon.c:251
#, fuzzy
msgid "The GIcon being displayed"
msgstr " देखाउनको लागि छविचित्र स्थपित गर "
#: gtk/gtkaction.c:282 gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:171 gtk/gtkimage.c:230
#: gtk/gtkprinter.c:172 gtk/gtkstatusicon.c:234 gtk/gtkwindow.c:606
msgid "Icon Name"
msgstr "प्रतिमाको नाम"
#: gtk/gtkaction.c:283 gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:172 gtk/gtkimage.c:231
#: gtk/gtkstatusicon.c:235
msgid "The name of the icon from the icon theme"
msgstr "प्रतिमा थिमबाट प्रतिमाको नाम"
#: gtk/gtkaction.c:290 gtk/gtktoolitem.c:176
msgid "Visible when horizontal"
msgstr "क्षितिजीय हुँदा हेर्न सकिने "
#: gtk/gtkaction.c:291 gtk/gtktoolitem.c:177
msgid ""
"Whether the toolbar item is visible when the toolbar is in a horizontal "
"orientation."
msgstr "जब औजारबार समतलीय अभिमुखीकरणमा हुन्छ तब औजारबारो एकाइ दृश्यात्मक हुन्छ । "
#: gtk/gtkaction.c:306
msgid "Visible when overflown"
msgstr "भरिएको हेर्न सकिने "
#: gtk/gtkaction.c:307
msgid ""
"When TRUE, toolitem proxies for this action are represented in the toolbar "
"overflow menu."
msgstr "जब सत्य हुन्छ, यो कार्यको लागि खालि सूची बहुप्रतिनिधिहरु अदृश्य हुन्छन"
#: gtk/gtkaction.c:314 gtk/gtktoolitem.c:183
msgid "Visible when vertical"
msgstr "उर्ध्व हुँदा हेर्न सकिने "
#: gtk/gtkaction.c:315 gtk/gtktoolitem.c:184
msgid ""
"Whether the toolbar item is visible when the toolbar is in a vertical "
"orientation."
msgstr "जब औजारबार उर्ध्वतलीय अभिमुखीकरणमा हुन्छ तब औजारबारो एकाइ दृश्यात्मक हुन्छ । "
#: gtk/gtkaction.c:322 gtk/gtktoolitem.c:190
msgid "Is important"
msgstr "महत्वपूर्ण छ"
#: gtk/gtkaction.c:323
msgid ""
"Whether the action is considered important. When TRUE, toolitem proxies for "
"this action show text in GTK_TOOLBAR_BOTH_HORIZ mode."
msgstr ""
"जब कार्यलाई महत्वपूर्ण रूपमा ममन गरिन्छ । ठीक छ भने औजार आइटम प्रतिनिधिले यो कार्यका "
"लागि जीटीके_औजारबार_दुवै_समतलीय मोडमा पाठ देखाउँछ"
#: gtk/gtkaction.c:331
msgid "Hide if empty"
msgstr "यदि खालि भए लुकाउ"
#: gtk/gtkaction.c:332
msgid "When TRUE, empty menu proxies for this action are hidden."
msgstr "जब सत्यहुन्छ , यो कार्यको लागि खालि सूची बहुप्रतिनिधिहरु अदृश्य हुन्छन"
#: gtk/gtkaction.c:338 gtk/gtkactiongroup.c:177 gtk/gtkcellrenderer.c:193
#: gtk/gtkwidget.c:523
msgid "Sensitive"
msgstr "सम्वेदनशील"
#: gtk/gtkaction.c:339
msgid "Whether the action is enabled."
msgstr "जहाँ कार्य सक्षम छ"
#: gtk/gtkaction.c:345 gtk/gtkactiongroup.c:184 gtk/gtkstatusicon.c:293
#: gtk/gtktreeviewcolumn.c:191 gtk/gtkwidget.c:516
msgid "Visible"
msgstr "दृश्यात्मक"
#: gtk/gtkaction.c:346
msgid "Whether the action is visible."
msgstr "जहाँ कार्य हेर्न सकिन्छ"
#: gtk/gtkaction.c:352
msgid "Action Group"
msgstr "कार्य समूह"
#: gtk/gtkaction.c:353
msgid ""
"The GtkActionGroup this GtkAction is associated with, or NULL (for internal "
"use)."
msgstr ""
"जीटीके कार्य समूह यो जीटीके कार्यसँग सम्बन्धित छ वा शून्यसँग( आन्तरिक प्रयोगका लागि मात्र)"
#: gtk/gtkactiongroup.c:171
msgid "A name for the action group."
msgstr "कार्य समूहको लागि एउटा नाम"
#: gtk/gtkactiongroup.c:178
msgid "Whether the action group is enabled."
msgstr "जहाँ कार्य समूह सक्रिय छ"
#: gtk/gtkactiongroup.c:185
msgid "Whether the action group is visible."
msgstr "जहाँ कार्य समूह हेर्न सकिने छ"
#: gtk/gtkadjustment.c:93 gtk/gtkcellrendererprogress.c:128
#: gtk/gtkscalebutton.c:206 gtk/gtkspinbutton.c:269
msgid "Value"
msgstr "मान"
#: gtk/gtkadjustment.c:94
msgid "The value of the adjustment"
msgstr "मिलानका लागि मूल्य"
#: gtk/gtkadjustment.c:110
msgid "Minimum Value"
msgstr "कम्ती मूल्य"
#: gtk/gtkadjustment.c:111
msgid "The minimum value of the adjustment"
msgstr "मिलानको लागि कम्ती मूल्य"
#: gtk/gtkadjustment.c:130
msgid "Maximum Value"
msgstr "अघिकतम मान"
#: gtk/gtkadjustment.c:131
msgid "The maximum value of the adjustment"
msgstr "मिलानको लागि उच्च मूल्य"
#: gtk/gtkadjustment.c:147
msgid "Step Increment"
msgstr "तह वृद्ध"
#: gtk/gtkadjustment.c:148
msgid "The step increment of the adjustment"
msgstr "मिलानको लागि तह वृद्धि"
#: gtk/gtkadjustment.c:164
msgid "Page Increment"
msgstr "पन्ना वृद्धि"
#: gtk/gtkadjustment.c:165
msgid "The page increment of the adjustment"
msgstr "मिलानको लागि पन्ना वृद्धि"
#: gtk/gtkadjustment.c:184
msgid "Page Size"
msgstr "पन्नाको आकार"
#: gtk/gtkadjustment.c:185
msgid "The page size of the adjustment"
msgstr "मिलानका लागि पन्नाको आकार"
#: gtk/gtkalignment.c:90
msgid "Horizontal alignment"
msgstr "क्षितिजीय स्थिति"
#: gtk/gtkalignment.c:91 gtk/gtkbutton.c:270
msgid ""
"Horizontal position of child in available space. 0.0 is left aligned, 1.0 is "
"right aligned"
msgstr ""
"उपलब्धहुने ठाउँमा शाखाको क्षितिजीय अवस्था छ । ०.० देब्रे पंक्तिकृत हो , १.० दाहिने पंक्तिकृत "
"हो"
#: gtk/gtkalignment.c:100
msgid "Vertical alignment"
msgstr "उर्ध्व पंक्तिबद्ध"
#: gtk/gtkalignment.c:101 gtk/gtkbutton.c:289
msgid ""
"Vertical position of child in available space. 0.0 is top aligned, 1.0 is "
"bottom aligned"
msgstr ""
"उपलब्ध हुने ठाउँमा शाखाको उर्ध्वतलीय अवस्था छ । ०.० माथिल्लो पंक्तिकृत हो , १.० तल्लो "
"पंक्तिकृत हो"
#: gtk/gtkalignment.c:109
msgid "Horizontal scale"
msgstr "क्षितिजीय नाप"
#: gtk/gtkalignment.c:110
msgid ""
"If available horizontal space is bigger than needed for the child, how much "
"of it to use for the child. 0.0 means none, 1.0 means all"
msgstr ""
" यदि उपलब्ध क्षितिजीय ठाउँ शाखाको लागि आबश्यक्ता भन्दा ठूलो छ भने, शाखाको लागि यासको "
"कति प्रयोग हुन्छ् ०।०को अर्थ केहि पनि हुदैन ,१।०को अर्थ सबै "
#: gtk/gtkalignment.c:118
msgid "Vertical scale"
msgstr "उर्ध्व नाप"
#: gtk/gtkalignment.c:119
msgid ""
"If available vertical space is bigger than needed for the child, how much of "
"it to use for the child. 0.0 means none, 1.0 means all"
msgstr ""
" यदि उपलब्ध उर्ध्व ठाउँ शाखाको लागि आवश्यकता भन्दा ठूलो छ भने, शाखाको लागि यसको कति "
"प्रयोग हुन्छ् ०।०को अर्थ केही पनि हुदैन ,१।०को अर्थ सबै"
#: gtk/gtkalignment.c:136
msgid "Top Padding"
msgstr "उच्च गद्दा"
#: gtk/gtkalignment.c:137
msgid "The padding to insert at the top of the widget."
msgstr "औजारको माथिल्लो गद्दामा विर्कोको छिराइ "
#: gtk/gtkalignment.c:153
msgid "Bottom Padding"
msgstr "तलको गद्दा"
#: gtk/gtkalignment.c:154
msgid "The padding to insert at the bottom of the widget."
msgstr "औजारको तल प्रवेश गराउनलाई गद्दा"
#: gtk/gtkalignment.c:170
msgid "Left Padding"
msgstr "बाँया गद्दा"
#: gtk/gtkalignment.c:171
msgid "The padding to insert at the left of the widget."
msgstr "औजारको बायाँ घुसाउनलाई गद्दा"
#: gtk/gtkalignment.c:187
msgid "Right Padding"
msgstr "दाँया गद्दा"
#: gtk/gtkalignment.c:188
msgid "The padding to insert at the right of the widget."
msgstr "औजारको दायाँ घुसार्नलाई गद्दा"
#: gtk/gtkarrow.c:75
msgid "Arrow direction"
msgstr "बाँणचिन्ह द्वारा दिइएको निर्देशन"
#: gtk/gtkarrow.c:76
msgid "The direction the arrow should point"
msgstr "बाँणचिन्हद्वारा निर्देशन देखाउन सकिन्छ"
#: gtk/gtkarrow.c:84
msgid "Arrow shadow"
msgstr "बाँण चिन्हको छाँया"
#: gtk/gtkarrow.c:85
msgid "Appearance of the shadow surrounding the arrow"
msgstr "बाँण चिन्हको वरिपरि छाँयाको उपस्थिति"
#: gtk/gtkarrow.c:92 gtk/gtkmenu.c:689 gtk/gtkmenuitem.c:363
#, fuzzy
msgid "Arrow Scaling"
msgstr "पंक्तिको अन्तराल:"
#: gtk/gtkarrow.c:93
msgid "Amount of space used up by arrow"
msgstr ""
#: gtk/gtkaspectframe.c:79
msgid "Horizontal Alignment"
msgstr "क्षितिजीय पंक्तिबद्ध/"
#: gtk/gtkaspectframe.c:80
msgid "X alignment of the child"
msgstr "शाखाको एक्स पंक्तिबद्ध"
#: gtk/gtkaspectframe.c:86
msgid "Vertical Alignment"
msgstr "उर्ध्वतलीय पंक्तिबद्ध"
#: gtk/gtkaspectframe.c:87
msgid "Y alignment of the child"
msgstr "शाखाको वाइ पंक्तिबद्ध"
#: gtk/gtkaspectframe.c:93
msgid "Ratio"
msgstr "अनुपात"
#: gtk/gtkaspectframe.c:94
msgid "Aspect ratio if obey_child is FALSE"
msgstr " आज्ञाकारी_उपशाखा झुठो छ भने अनुपातको आशा गरिन्छ"
#: gtk/gtkaspectframe.c:100
msgid "Obey child"
msgstr "भनेको मान्ने शाखा"
#: gtk/gtkaspectframe.c:101
msgid "Force aspect ratio to match that of the frame's child"
msgstr "खाकाको शाखाको अनुपात मिलान गर्ने बलको दृष्टिकोण"
#: gtk/gtkassistant.c:281
#, fuzzy
msgid "Header Padding"
msgstr "बाँया गद्दा"
#: gtk/gtkassistant.c:282
#, fuzzy
msgid "Number of pixels around the header."
msgstr "सूचीबारको वरिपरि बिभेलको शैली "
#: gtk/gtkassistant.c:289
#, fuzzy
msgid "Content Padding"
msgstr "तलको गद्दा"
#: gtk/gtkassistant.c:290
#, fuzzy
msgid "Number of pixels around the content pages."
msgstr "विषयवस्तुहरुको वरिपरि बि‍भेलको शैली"
#: gtk/gtkassistant.c:306
#, fuzzy
msgid "Page type"
msgstr "थन्क्याउने प्रकार"
#: gtk/gtkassistant.c:307
#, fuzzy
msgid "The type of the assistant page"
msgstr "खबरको प्रकार"
#: gtk/gtkassistant.c:324
#, fuzzy
msgid "Page title"
msgstr "पन्नाको आकार"
#: gtk/gtkassistant.c:325
#, fuzzy
msgid "The title of the assistant page"
msgstr "विण्डोको शीर्षक"
#: gtk/gtkassistant.c:341
#, fuzzy
msgid "Header image"
msgstr "शीर्षक क्लिकगर्न योग्य छ"
#: gtk/gtkassistant.c:342
msgid "Header image for the assistant page"
msgstr ""
#: gtk/gtkassistant.c:358
#, fuzzy
msgid "Sidebar image"
msgstr "मान"
#: gtk/gtkassistant.c:359
msgid "Sidebar image for the assistant page"
msgstr ""
#: gtk/gtkassistant.c:374
#, fuzzy
msgid "Page complete"
msgstr "पन्ना वृद्धि"
#: gtk/gtkassistant.c:375
msgid "Whether all required fields on the page have been filled out"
msgstr ""
#: gtk/gtkbbox.c:91
msgid "Minimum child width"
msgstr "शाखाको न्यूनतम चौडाइ"
#: gtk/gtkbbox.c:92
msgid "Minimum width of buttons inside the box"
msgstr "बाकसभित्र बटनहरुको न्यूनतम चौडाइ"
#: gtk/gtkbbox.c:100
msgid "Minimum child height"
msgstr "शाखाको अधिकतम उचाइ"
#: gtk/gtkbbox.c:101
msgid "Minimum height of buttons inside the box"
msgstr "बाकसभित्र बटनहरुको न्यूनतम उचाइ"
#: gtk/gtkbbox.c:109
msgid "Child internal width padding"
msgstr "शाखाको आन्तरिक चौडा गद्दा"
#: gtk/gtkbbox.c:110
msgid "Amount to increase child's size on either side"
msgstr "कुनै छेउमा शाखाको आकार बढाउनलाई मूल्य"
#: gtk/gtkbbox.c:118
msgid "Child internal height padding"
msgstr "शाखाको भित्रि उचाइ गद्दा"
#: gtk/gtkbbox.c:119
msgid "Amount to increase child's size on the top and bottom"
msgstr " माथि र तल शाखाको आकार बढाउनलाई मूल्य"
#: gtk/gtkbbox.c:127
msgid "Layout style"
msgstr "रुपरेखाको शैली"
#: gtk/gtkbbox.c:128
msgid ""
"How to layout the buttons in the box. Possible values are default, spread, "
"edge, start and end"
msgstr ""
"बाकसमा बटन कसरी बिच्छ्याउने हो । संभावित मानहरू पूर्वनिर्धारित, विस्तारित, किनार, सुरू "
"र अन्त्य हुन् "
#: gtk/gtkbbox.c:136
msgid "Secondary"
msgstr "द्धितीयक"
#: gtk/gtkbbox.c:137
msgid ""
"If TRUE, the child appears in a secondary group of children, suitable for, e."
"g., help buttons"
msgstr "ठीक छ भने उपशाखा द्वितीय समूहको शाखाका रूपमा देखिन उपयुक्त सहयोगी बटनहरू"
#: gtk/gtkbox.c:130 gtk/gtkexpander.c:219 gtk/gtkiconview.c:664
#: gtk/gtktreeviewcolumn.c:216
msgid "Spacing"
msgstr "स्पेसिङ्ग"
#: gtk/gtkbox.c:131
msgid "The amount of space between children"
msgstr "शाखाहरुको बीचको ठाँउको मूल्य"
#: gtk/gtkbox.c:140 gtk/gtknotebook.c:649 gtk/gtktable.c:165
#: gtk/gtktoolbar.c:573
msgid "Homogeneous"
msgstr "उस्तै प्रकारको"
#: gtk/gtkbox.c:141
msgid "Whether the children should all be the same size"
msgstr "जहाँ शाखाहरु सबै उस्तै प्रकारको हुन सक्छ"
#: gtk/gtkbox.c:148 gtk/gtkpreview.c:101 gtk/gtktoolbar.c:565
#: gtk/gtktreeviewcolumn.c:272
msgid "Expand"
msgstr "ठूलो बनाउनु"
#: gtk/gtkbox.c:149
msgid "Whether the child should receive extra space when the parent grows"
msgstr "जब मूलको वृद्धि हुन्छ उपशाखाले अतिरिक्त खालीस्थान प्राप्त गर्दछ "
#: gtk/gtkbox.c:155
msgid "Fill"
msgstr "भर"
#: gtk/gtkbox.c:156
msgid ""
"Whether extra space given to the child should be allocated to the child or "
"used as padding"
msgstr "यदि उपशाखालाई अतिरिक्त ठाउँ दिनु छ भने उपशाखा वा भद्दा प्रयोग भनी छुट्याइनु पर्छ"
#: gtk/gtkbox.c:162
msgid "Padding"
msgstr "गद्दा"
#: gtk/gtkbox.c:163
msgid "Extra space to put between the child and its neighbors, in pixels"
msgstr "पिक्सलभित्र शाखाहरु र यसका छिमेकीहरुको बीचमा राख्नलाई अतिरिक्त ठाउँ"
#: gtk/gtkbox.c:169
msgid "Pack type"
msgstr "थन्क्याउने प्रकार"
#: gtk/gtkbox.c:170 gtk/gtknotebook.c:716
msgid ""
"A GtkPackType indicating whether the child is packed with reference to the "
"start or end of the parent"
msgstr ""
" जीटीके बँधाइको प्रकारले के देखाउँछ भने जब उपशाखा बन्द गरिन्छ संदर्भसँग मूल कम्प्युटर सुरू वा "
"बन्द हुन्छ"
#: gtk/gtkbox.c:176 gtk/gtknotebook.c:694 gtk/gtkpaned.c:241
#: gtk/gtkruler.c:148
msgid "Position"
msgstr "अवस्था"
#: gtk/gtkbox.c:177 gtk/gtknotebook.c:695
msgid "The index of the child in the parent"
msgstr "मुख्यभित्र शाखाको सूचक"
#: gtk/gtkbuilder.c:96
#, fuzzy
msgid "Translation Domain"
msgstr "अनुवादक बिश्वास"
#: gtk/gtkbuilder.c:97
msgid "The translation domain used by gettext"
msgstr ""
#: gtk/gtkbutton.c:220
msgid ""
"Text of the label widget inside the button, if the button contains a label "
"widget"
msgstr "बटनमा छाप औजार समावेश छभने त्यो पाठ छापको औजार हो"
#: gtk/gtkbutton.c:227 gtk/gtkexpander.c:203 gtk/gtklabel.c:388
#: gtk/gtkmenuitem.c:315 gtk/gtktoolbutton.c:209
msgid "Use underline"
msgstr "कच प्रयोग गर"
#: gtk/gtkbutton.c:228 gtk/gtkexpander.c:204 gtk/gtklabel.c:389
#: gtk/gtkmenuitem.c:316
msgid ""
"If set, an underline in the text indicates the next character should be used "
"for the mnemonic accelerator key"
msgstr ""
"यदि मिलाईएको छ भने द्रूतसञ्चालकको स्मृतिसहायक टीकाको पाठमुनि अर्को वर्ण प्रयोगगर्न सकिन्छ"
#: gtk/gtkbutton.c:235 gtk/gtkimagemenuitem.c:150
msgid "Use stock"
msgstr "संग्रह प्रयोग गर"
#: gtk/gtkbutton.c:236
msgid ""
"If set, the label is used to pick a stock item instead of being displayed"
msgstr "यदि मिलाईएको छ भने प्रदर्शन हुनुको साटो लेबलले बचत गरिएको चिज झिक्ने गर्छ"
#: gtk/gtkbutton.c:243 gtk/gtkcombobox.c:789 gtk/gtkfilechooserbutton.c:393
msgid "Focus on click"
msgstr "थिच्नेमा फोकस गर"
#: gtk/gtkbutton.c:244 gtk/gtkfilechooserbutton.c:394
msgid "Whether the button grabs focus when it is clicked with the mouse"
msgstr "जब माउस क्लिक गर्दा बटनले प्राप्त गर्ने शक्ति"
#: gtk/gtkbutton.c:251
msgid "Border relief"
msgstr "राहत सीमाना"
#: gtk/gtkbutton.c:252
msgid "The border relief style"
msgstr "सीमानाको राहत शैली"
#: gtk/gtkbutton.c:269
msgid "Horizontal alignment for child"
msgstr "शाखाको लागि क्षितिजीय मिलान"
#: gtk/gtkbutton.c:288
msgid "Vertical alignment for child"
msgstr "शाखाको लागि उर्ध्व पंक्तिबद्ध"
#: gtk/gtkbutton.c:305 gtk/gtkimagemenuitem.c:135
msgid "Image widget"
msgstr "छबि विजेट"
#: gtk/gtkbutton.c:306
msgid "Child widget to appear next to the button text"
msgstr "अर्को बटन पाठमा देखाउने चाइल्ड विजेटार"
#: gtk/gtkbutton.c:320
#, fuzzy
msgid "Image position"
msgstr "स्थिति सम्हाल्सनुस्"
#: gtk/gtkbutton.c:321
#, fuzzy
msgid "The position of the image relative to the text"
msgstr "उप शाखासँग सम्वन्धित उझिण्डोको स्थिति"
#: gtk/gtkbutton.c:433
msgid "Default Spacing"
msgstr "पूर्वनिर्धारित स्पेसिङ्ग:"
#: gtk/gtkbutton.c:434
msgid "Extra space to add for CAN_DEFAULT buttons"
msgstr "क्यान_पूर्वनिर्धारित बटनहरुका लागि अतिरिक्त ठाँउ थप"
#: gtk/gtkbutton.c:440
msgid "Default Outside Spacing"
msgstr "पूर्वनिर्धारित बाहिरपट्टिको ठाँउ"
#: gtk/gtkbutton.c:441
msgid ""
"Extra space to add for CAN_DEFAULT buttons that is always drawn outside the "
"border"
msgstr ""
"क्यान_पूर्वनिर्धारित बटनहरुका लागि अतिरिक्त ठाँउ थप जसले सँधै सीमारेखाको बाहिर रेखाङ्कित "
"गर्छ "
#: gtk/gtkbutton.c:446
msgid "Child X Displacement"
msgstr "एक्स शाखा स्थानान्तर"
#: gtk/gtkbutton.c:447
msgid ""
"How far in the x direction to move the child when the button is depressed"
msgstr " जब बटन दबाइन्छ उपशाखा एक्स दिशाको कति टाढा हटाउने"
#: gtk/gtkbutton.c:454
msgid "Child Y Displacement"
msgstr "वाइ शाखा स्थानान्तर"
#: gtk/gtkbutton.c:455
msgid ""
"How far in the y direction to move the child when the button is depressed"
msgstr "जब बटन दबाइन्छ उपशाखा वाई दिशाको कति टाढा हटाउने"
#: gtk/gtkbutton.c:471
msgid "Displace focus"
msgstr "बिस्थापित केन्द्रित"
#: gtk/gtkbutton.c:472
msgid ""
"Whether the child_displacement_x/_y properties should also affect the focus "
"rectangle"
msgstr "या child_displacement_x/_y गुणहरूले पनि आयत केन्द्रितमा असर गर्नु पर्दछ"
#: gtk/gtkbutton.c:485 gtk/gtkentry.c:658 gtk/gtkentry.c:1682
#, fuzzy
msgid "Inner Border"
msgstr "ट्याब सीमाना"
#: gtk/gtkbutton.c:486
msgid "Border between button edges and child."
msgstr ""
#: gtk/gtkbutton.c:499
#, fuzzy
msgid "Image spacing"
msgstr "मूल्यको स्पेसिङ"
#: gtk/gtkbutton.c:500
#, fuzzy
msgid "Spacing in pixels between the image and label"
msgstr "छाप र उपशाखाका बीचमा राखिने खालीठाउँ"
#: gtk/gtkbutton.c:514
msgid "Show button images"
msgstr "चित्रहरुको बटन देखाऊ"
#: gtk/gtkbutton.c:515
#, fuzzy
msgid "Whether images should be shown on buttons"
msgstr "जब मेनुहरूमा छविचित्र देखाइन्छ"
#: gtk/gtkcalendar.c:440
msgid "Year"
msgstr "वर्ष"
#: gtk/gtkcalendar.c:441
msgid "The selected year"
msgstr "छानिएको वर्ष"
#: gtk/gtkcalendar.c:454
msgid "Month"
msgstr "महिना"
#: gtk/gtkcalendar.c:455
msgid "The selected month (as a number between 0 and 11)"
msgstr "छानिएको महिना(० र ११ को बीचको संख्या जस्तै)"
#: gtk/gtkcalendar.c:469
msgid "Day"
msgstr "दिन"
#: gtk/gtkcalendar.c:470
msgid ""
"The selected day (as a number between 1 and 31, or 0 to unselect the "
"currently selected day)"
msgstr ""
"छानिएको दिन (१ र ३१ को बीचको संख्या जस्तै अथवा ० देखि नछानिएको विद्यमान छानिएका "
"दिनहरु)"
#: gtk/gtkcalendar.c:484
msgid "Show Heading"
msgstr "शीर्षक देखाऊ"
#: gtk/gtkcalendar.c:485
msgid "If TRUE, a heading is displayed"
msgstr "यदि सत्य हो भने शीर्षक देखाइन्छ"
#: gtk/gtkcalendar.c:499
msgid "Show Day Names"
msgstr "दिनका नामहरु देखाऊ"
#: gtk/gtkcalendar.c:500
msgid "If TRUE, day names are displayed"
msgstr "यदि सत्य हो भने दिनका नामहरु देखाइन्छन"
#: gtk/gtkcalendar.c:513
msgid "No Month Change"
msgstr "महिना परिवर्तन छैन"
#: gtk/gtkcalendar.c:514
msgid "If TRUE, the selected month cannot be changed"
msgstr "यदि सत्य हो भने छानिएका महिनाहरु परिवर्तित हुन सक्दैनन्"
#: gtk/gtkcalendar.c:528
msgid "Show Week Numbers"
msgstr "सप्ताहका संख्याहरु देखाऊ"
#: gtk/gtkcalendar.c:529
msgid "If TRUE, week numbers are displayed"
msgstr "यदि सत्य हो भने सप्ताहका संख्याहरु देखाइन्छन"
#: gtk/gtkcalendar.c:544
#, fuzzy
msgid "Details Width"
msgstr "पूर्वनिर्धारित चौडाइ"
#: gtk/gtkcalendar.c:545
#, fuzzy
msgid "Details width in characters"
msgstr "क्यारेक्टरहरू भित्र अधिकक चौडाइ"
#: gtk/gtkcalendar.c:560
#, fuzzy
msgid "Details Height"
msgstr "पूर्वनिर्धारित उचाई"
#: gtk/gtkcalendar.c:561
msgid "Details height in rows"
msgstr ""
#: gtk/gtkcalendar.c:577
#, fuzzy
msgid "Show Details"
msgstr "वार्तालाप"
#: gtk/gtkcalendar.c:578
#, fuzzy
msgid "If TRUE, details are shown"
msgstr "यदि सत्य हो भने दिनका नामहरु देखाइन्छन"
#: gtk/gtkcellrenderer.c:177
msgid "mode"
msgstr "शैली"
#: gtk/gtkcellrenderer.c:178
msgid "Editable mode of the CellRenderer"
msgstr "शेलरेन्डररको सम्पादनयोग्य शैली "
#: gtk/gtkcellrenderer.c:186
msgid "visible"
msgstr "दृष्य"
#: gtk/gtkcellrenderer.c:187
msgid "Display the cell"
msgstr "कोठा देखाऊ"
#: gtk/gtkcellrenderer.c:194
msgid "Display the cell sensitive"
msgstr "कक्ष सम्वेदनशील देखाउनुहोस"
#: gtk/gtkcellrenderer.c:201
msgid "xalign"
msgstr "एक्स पंक्तिबद्द"
#: gtk/gtkcellrenderer.c:202
msgid "The x-align"
msgstr "एक्स पंक्तिबद्द"
#: gtk/gtkcellrenderer.c:211
msgid "yalign"
msgstr "वाई पंक्तिबद्द"
#: gtk/gtkcellrenderer.c:212
msgid "The y-align"
msgstr "वाई पंक्तिबद्द"
#: gtk/gtkcellrenderer.c:221
msgid "xpad"
msgstr "एक्स प्याड"
#: gtk/gtkcellrenderer.c:222
msgid "The xpad"
msgstr "एक्स प्याड"
#: gtk/gtkcellrenderer.c:231
msgid "ypad"
msgstr "वाइ प्याड"
#: gtk/gtkcellrenderer.c:232
msgid "The ypad"
msgstr "वाइ प्याड"
#: gtk/gtkcellrenderer.c:241
msgid "width"
msgstr "चौडा"
#: gtk/gtkcellrenderer.c:242
msgid "The fixed width"
msgstr "निश्चित गरिएको चौडाइ"
#: gtk/gtkcellrenderer.c:251
msgid "height"
msgstr "उचाइ"
#: gtk/gtkcellrenderer.c:252
msgid "The fixed height"
msgstr "निश्चित गरिएको उचाइ"
#: gtk/gtkcellrenderer.c:261
msgid "Is Expander"
msgstr "वृद्धि कारक छ"
#: gtk/gtkcellrenderer.c:262
msgid "Row has children"
msgstr " तेर्सो पंक्तिसँग शाखा छ "
#: gtk/gtkcellrenderer.c:270
msgid "Is Expanded"
msgstr "बढाइएको छ"
#: gtk/gtkcellrenderer.c:271
msgid "Row is an expander row, and is expanded"
msgstr " तेर्सो पंक्ति एउटा वृद्धि कारक पंक्ति हो,र यो बढाइएको छ"
#: gtk/gtkcellrenderer.c:278
msgid "Cell background color name"
msgstr "कोठाको पृष्ठभूमिको रङ्गको नाम"
#: gtk/gtkcellrenderer.c:279
msgid "Cell background color as a string"
msgstr " एउटा सूत्र जस्तो कोठाको पृष्ठभूमिको रङ्ग "
#: gtk/gtkcellrenderer.c:286
msgid "Cell background color"
msgstr "कोठाको पृष्ठभूमिको रङ्ग"
#: gtk/gtkcellrenderer.c:287
msgid "Cell background color as a GdkColor"
msgstr "एउटा जिडिके रङ्ग जस्तो कोठाको पृष्ठभूमिको रङ्ग "
#: gtk/gtkcellrenderer.c:294
#, fuzzy
msgid "Editing"
msgstr "आकृतिकरण"
#: gtk/gtkcellrenderer.c:295
#, fuzzy
msgid "Whether the cell renderer is currently in editing mode"
msgstr "जब लेबल एकल पंक्ति अबस्थामा हुन्छ"
#: gtk/gtkcellrenderer.c:303
msgid "Cell background set"
msgstr "कोठाको पृष्ठभूमि मिलाउ"
#: gtk/gtkcellrenderer.c:304
msgid "Whether this tag affects the cell background color"
msgstr "जहाँ यो ट्यागले कोठाको पृष्ठभूमिको रङ्गलाई असर गर्छ"
#: gtk/gtkcellrendereraccel.c:113
#, fuzzy
msgid "Accelerator key"
msgstr "द्रुतसञ्चालक औजार"
#: gtk/gtkcellrendereraccel.c:114
#, fuzzy
msgid "The keyval of the accelerator"
msgstr "मिलानका लागि मूल्य"
#: gtk/gtkcellrendereraccel.c:130
#, fuzzy
msgid "Accelerator modifiers"
msgstr "द्रुतसञ्चालक औजार"
#: gtk/gtkcellrendereraccel.c:131
msgid "The modifier mask of the accelerator"
msgstr ""
#: gtk/gtkcellrendereraccel.c:148
#, fuzzy
msgid "Accelerator keycode"
msgstr "द्रुतसञ्चालक औजार"
#: gtk/gtkcellrendereraccel.c:149
msgid "The hardware keycode of the accelerator"
msgstr ""
#: gtk/gtkcellrendereraccel.c:168
#, fuzzy
msgid "Accelerator Mode"
msgstr "द्रुतसञ्चालक औजार"
#: gtk/gtkcellrendereraccel.c:169
#, fuzzy
msgid "The type of accelerators"
msgstr "खबरको प्रकार"
#: gtk/gtkcellrenderercombo.c:107
msgid "Model"
msgstr "शैली"
#: gtk/gtkcellrenderercombo.c:108
msgid "The model containing the possible values for the combo box"
msgstr "कम्बो बाकसको लागि सम्भाबित मुल्यहरू भएको नमुना"
#: gtk/gtkcellrenderercombo.c:130 gtk/gtkcomboboxentry.c:106
msgid "Text Column"
msgstr "पाठ स्तम्भ"
#: gtk/gtkcellrenderercombo.c:131 gtk/gtkcomboboxentry.c:107
msgid "A column in the data source model to get the strings from"
msgstr "सूत्रबाट प्राप्त हुने डाटास्रोत ढाँचामा एउटा स्तम्भ "
#: gtk/gtkcellrenderercombo.c:148
msgid "Has Entry"
msgstr "प्रबिष्टि भएको"
#: gtk/gtkcellrenderercombo.c:149
msgid "If FALSE, don't allow to enter strings other than the chosen ones"
msgstr "यदि बेठीक छो भन छानिएका भन्दा अन्य स्ट्रिङहरूलाई प्रबिष्टि गराउन अनुमति छैने"
#: gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:111
msgid "Pixbuf Object"
msgstr "पिक्सबफ विषयवस्तु"
#: gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:112
msgid "The pixbuf to render"
msgstr "रेन्डरलाई पिक्सबफ"
#: gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:119
msgid "Pixbuf Expander Open"
msgstr "खुला पिक्सबफ वृद्धिकारक"
#: gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:120
msgid "Pixbuf for open expander"
msgstr "खुला वृद्धिकारकको लागि पिक्सबफ"
#: gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:127
msgid "Pixbuf Expander Closed"
msgstr "पिक्सबफ वृद्धिकारक बन्द गरियो"
#: gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:128
msgid "Pixbuf for closed expander"
msgstr "बन्द गरिएको वृद्धिकारकको लागि पिक्सबफ"
#: gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:135 gtk/gtkimage.c:172 gtk/gtkstatusicon.c:226
msgid "Stock ID"
msgstr "संग्रहित आइडि"
#: gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:136
msgid "The stock ID of the stock icon to render"
msgstr "रेन्डरलाई संग्रहित छविचित्रको संग्रहित आइडि"
#: gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:143 gtk/gtkrecentmanager.c:245
#: gtk/gtkstatusicon.c:267
msgid "Size"
msgstr "आकार"
#: gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:144
msgid "The GtkIconSize value that specifies the size of the rendered icon"
msgstr "भाषान्तर-चिन्हको आकार तय गर्ने जीटीके चिन्ह-आकारको मान "
#: gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:153
msgid "Detail"
msgstr "वर्णन"
#: gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:154
msgid "Render detail to pass to the theme engine"
msgstr "सोच इञ्जिनमा जान अनुवाद वृतान्त"
#: gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:187
msgid "Follow State"
msgstr "स्टेट फलो गर्नुहोस्"
#: gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:188
msgid "Whether the rendered pixbuf should be colorized according to the state"
msgstr "या प्रतिपादित पिक्सबफ राज्य अनुसार रङ्गिन हुनु पर्दछ।न्थ्यो वा सकिन्नथ्यो"
#: gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:205 gtk/gtkimage.c:247 gtk/gtkwindow.c:590
msgid "Icon"
msgstr "छविचित्र"
#: gtk/gtkcellrendererprogress.c:129
msgid "Value of the progress bar"
msgstr "प्रगति बारको मान पाठ"
#: gtk/gtkcellrendererprogress.c:146 gtk/gtkcellrenderertext.c:195
#: gtk/gtkentry.c:701 gtk/gtkmessagedialog.c:153 gtk/gtkprogressbar.c:184
#: gtk/gtktextbuffer.c:198
msgid "Text"
msgstr "पाठ"
#: gtk/gtkcellrendererprogress.c:147
msgid "Text on the progress bar"
msgstr "प्रगति बारमा देखाइने पाठ"
#: gtk/gtkcellrendererprogress.c:170
#, fuzzy
msgid "Pulse"
msgstr "स्पन्दनको तह"
#: gtk/gtkcellrendererprogress.c:171
msgid ""
"Set this to positive values to indicate that some progress is made, but you "
"don't know how much."
msgstr ""
#: gtk/gtkcellrendererprogress.c:187 gtk/gtkprogress.c:118
msgid "Text x alignment"
msgstr "एक्स पंक्तिबद्ध पाठ"
#: gtk/gtkcellrendererprogress.c:188 gtk/gtkprogress.c:119
#, fuzzy
msgid ""
"The horizontal text alignment, from 0 (left) to 1 (right). Reversed for RTL "
"layouts."
msgstr "तेर्सो पंक्तिबद्ध, ० (वायाँ) बाट १ (दायाँ) सम्म। आरटिएल लेआउट कालागि संकलित।"
#: gtk/gtkcellrendererprogress.c:204 gtk/gtkprogress.c:125
msgid "Text y alignment"
msgstr "वाई पंक्तिबद्ध पाठ"
#: gtk/gtkcellrendererprogress.c:205 gtk/gtkprogress.c:126
#, fuzzy
msgid "The vertical text alignment, from 0 (top) to 1 (bottom)."
msgstr "उर्ध्व पंक्तिबद्ध , ० देखि (माथि) १ सम्म (तल)"
#: gtk/gtkcellrendererprogress.c:221 gtk/gtkiconview.c:729
#: gtk/gtkorientable.c:74 gtk/gtkprogressbar.c:126 gtk/gtkstatusicon.c:325
#: gtk/gtktrayicon-x11.c:110
msgid "Orientation"
msgstr "अभिमुखीकरण"
#: gtk/gtkcellrendererprogress.c:222 gtk/gtkprogressbar.c:127
msgid "Orientation and growth direction of the progress bar"
msgstr "प्रगतिबारको अभिमुखिकृत र बड्दो दिशा"
#: gtk/gtkcellrendererspin.c:93 gtk/gtkprogressbar.c:118 gtk/gtkrange.c:367
#: gtk/gtkscalebutton.c:225 gtk/gtkspinbutton.c:208
msgid "Adjustment"
msgstr "मिलान"
#: gtk/gtkcellrendererspin.c:94
#, fuzzy
msgid "The adjustment that holds the value of the spinbutton."
msgstr "मिलान जस्ले चक्र बटनको मान लिएको छ "
#: gtk/gtkcellrendererspin.c:109
#, fuzzy
msgid "Climb rate"
msgstr "आरोहण दर"
#: gtk/gtkcellrendererspin.c:110 gtk/gtkspinbutton.c:217
msgid "The acceleration rate when you hold down a button"
msgstr "बटनलाई तलतिर लाने द्रूसंचालन दर "
#: gtk/gtkcellrendererspin.c:123 gtk/gtkscale.c:218 gtk/gtkspinbutton.c:226
msgid "Digits"
msgstr "संख्याहरु"
#: gtk/gtkcellrendererspin.c:124 gtk/gtkspinbutton.c:227
msgid "The number of decimal places to display"
msgstr "देखाउनलाई दशमलव ठाउँको संख्या"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:196
msgid "Text to render"
msgstr "रेन्डरलाई पाठ"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:203
msgid "Markup"
msgstr "मार्कअप"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:204
msgid "Marked up text to render"
msgstr "रेन्डरलाई मार्कअप पाठ"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:211 gtk/gtklabel.c:374
msgid "Attributes"
msgstr "बिषेषताहरु"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:212
msgid "A list of style attributes to apply to the text of the renderer"
msgstr "भाषान्तरकको पाठ प्रयोग गर्न शैली विशेषताहरूको सूची"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:219
msgid "Single Paragraph Mode"
msgstr "एक्लो परिच्छेद शैली"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:220
msgid "Whether or not to keep all text in a single paragraph"
msgstr " जहाँ एक्लो परिच्छेद भित्र सबै पाठहरुलाई राखिदैन"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:228 gtk/gtkcellview.c:160 gtk/gtktexttag.c:183
msgid "Background color name"
msgstr "पृष्ठभूमिको रङ्गको नाम"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:229 gtk/gtkcellview.c:161 gtk/gtktexttag.c:184
msgid "Background color as a string"
msgstr "सूत्र जस्तो पृष्ठभूमिको रङ्ग"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:236 gtk/gtkcellview.c:167 gtk/gtktexttag.c:191
msgid "Background color"
msgstr "पृष्ठभूमिको रङ्ग"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:237 gtk/gtkcellview.c:168
msgid "Background color as a GdkColor"
msgstr "जिडिके रङ्ग जस्तो पृष्ठभूमिको रङ्ग"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:244 gtk/gtktexttag.c:217
msgid "Foreground color name"
msgstr "दृष्य जगतको रङ्गकोनाम"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:245 gtk/gtktexttag.c:218
msgid "Foreground color as a string"
msgstr "सूत्र जस्तो दृष्य जगतको रङ्ग"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:252 gtk/gtktexttag.c:225
msgid "Foreground color"
msgstr "दृष्य जगतको रङ्ग"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:253
msgid "Foreground color as a GdkColor"
msgstr "जिडिके रङ्ग जस्तो दृष्य जगतको रङ्ग"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:261 gtk/gtkentry.c:625 gtk/gtktexttag.c:251
#: gtk/gtktextview.c:573
msgid "Editable"
msgstr "संपादनगर्न योग्य"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:262 gtk/gtktexttag.c:252 gtk/gtktextview.c:574
msgid "Whether the text can be modified by the user"
msgstr "जब प्रयोगकर्ताद्वारा पाठ संशोधन गर्सकिन्छ"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:269 gtk/gtkcellrenderertext.c:277
#: gtk/gtkfontsel.c:203 gtk/gtktexttag.c:267 gtk/gtktexttag.c:275
msgid "Font"
msgstr "वर्ण"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:270 gtk/gtktexttag.c:268
msgid "Font description as a string, e.g. \"Sans Italic 12\""
msgstr "सूत्र जस्तो वर्ण बर्णन , \"सान्स इटालिक १२\""
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:278 gtk/gtktexttag.c:276
msgid "Font description as a PangoFontDescription struct"
msgstr "प्याङ्गो वर्ण विवरणको संरचना जस्तो वर्ण विवरण "
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:286 gtk/gtktexttag.c:283
msgid "Font family"
msgstr "वर्ण परिवार"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:287 gtk/gtktexttag.c:284
msgid "Name of the font family, e.g. Sans, Helvetica, Times, Monospace"
msgstr "वर्ण परिवारको नाम,उदाहरणको लागि साने,हेल्भेटिला, टाइम्स,मोनोस्पेस"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:294 gtk/gtkcellrenderertext.c:295
#: gtk/gtktexttag.c:291
msgid "Font style"
msgstr "वर्णको शैली"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:303 gtk/gtkcellrenderertext.c:304
#: gtk/gtktexttag.c:300
msgid "Font variant"
msgstr "वर्णको विविधता"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:312 gtk/gtkcellrenderertext.c:313
#: gtk/gtktexttag.c:309
msgid "Font weight"
msgstr "वर्णको भार"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:322 gtk/gtkcellrenderertext.c:323
#: gtk/gtktexttag.c:320
msgid "Font stretch"
msgstr "वर्ण तन्काउनु"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:331 gtk/gtkcellrenderertext.c:332
#: gtk/gtktexttag.c:329
msgid "Font size"
msgstr "वर्णको आकार"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:341 gtk/gtktexttag.c:349
msgid "Font points"
msgstr "वर्णका बिन्दुहरु"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:342 gtk/gtktexttag.c:350
msgid "Font size in points"
msgstr "बिन्दुहरुमा वर्णको आकार"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:351 gtk/gtktexttag.c:339
msgid "Font scale"
msgstr "वर्णको नाप"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:352
msgid "Font scaling factor"
msgstr "वर्ण नाप्ने आधार"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:361 gtk/gtktexttag.c:418
msgid "Rise"
msgstr "उदाउनु"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:362
msgid ""
"Offset of text above the baseline (below the baseline if rise is negative)"
msgstr "आधाररेखामाथि पाठ स्थापित गर्नुस् (वृद्धिक्रम नकारात्मक छ भने आधाररेखामुनि )"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:373 gtk/gtktexttag.c:458
msgid "Strikethrough"
msgstr "अक्षरलाई बीचमा काटनु"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:374 gtk/gtktexttag.c:459
msgid "Whether to strike through the text"
msgstr "जहाँ पाठको अक्षरलाई बीचमा काटिन्छ"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:381 gtk/gtktexttag.c:466
msgid "Underline"
msgstr "कचहरु"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:382 gtk/gtktexttag.c:467
msgid "Style of underline for this text"
msgstr "यो पाठको लागि कचहरुको शैली "
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:390 gtk/gtktexttag.c:378
msgid "Language"
msgstr "भाषा"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:391
msgid ""
"The language this text is in, as an ISO code. Pango can use this as a hint "
"when rendering the text. If you don't understand this parameter, you "
"probably don't need it"
msgstr ""
"यो भाषा आईएसओ संकेतका रूपमा पाठ भएको भाषा हो । पाठको भाषान्तरण क्रममा प्याङ्गोले "
"यसलाई इसाराका रूपमा प्रयोग गर्नसक्छ । तपाईँले यो मूल्याङ्कन आधार बुझ्नु भएन भने यो "
"तपाईँलाई चाहिँदैन"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:411 gtk/gtklabel.c:499 gtk/gtkprogressbar.c:206
msgid "Ellipsize"
msgstr "दीर्घबृत्ताकार"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:412
#, fuzzy
msgid ""
"The preferred place to ellipsize the string, if the cell renderer does not "
"have enough room to display the entire string"
msgstr ""
"स्ट्रिङ दिर्घाकार बनाउन प्राथमिक स्थान, यदि कक्ष प्रतिपादकसँग सबै स्ट्रिङ देखाउनका लागि "
"प्रशस्त कोठा छैन, यदि सबै"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:431 gtk/gtkfilechooserbutton.c:421
#: gtk/gtklabel.c:519
msgid "Width In Characters"
msgstr "क्यारेक्टरहरूमा चौडाई"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:432 gtk/gtklabel.c:520
msgid "The desired width of the label, in characters"
msgstr "क्यारेक्टरहरूमा चाहिएको लेबलको चौडाई"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:450 gtk/gtktexttag.c:475
msgid "Wrap mode"
msgstr "लपेट शैली/विधि"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:451
msgid ""
"How to break the string into multiple lines, if the cell renderer does not "
"have enough room to display the entire string"
msgstr ""
"स्ट्रिङलाई कसरी धेरै हरफहरूमा टुक्राउने यदि कक्ष प्रतिपादक सँग सबै स्ट्रिङ देखाउन प्रसस्त "
"कोठा छैन "
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:470 gtk/gtkcombobox.c:678
msgid "Wrap width"
msgstr "चौडाइ कस"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:471
msgid "The width at which the text is wrapped"
msgstr "चौडाई जसमा पाठ्य ढाकिन्छ"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:491 gtk/gtktreeviewcolumn.c:297
msgid "Alignment"
msgstr "अवस्था"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:492
#, fuzzy
msgid "How to align the lines"
msgstr "औजारबार कसरी खिच्ने"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:502 gtk/gtkcellview.c:190 gtk/gtktexttag.c:564
msgid "Background set"
msgstr "पृष्ठभूमि मिलाउ"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:503 gtk/gtkcellview.c:191 gtk/gtktexttag.c:565
msgid "Whether this tag affects the background color"
msgstr "जहाँ यो ट्यागले पृष्ठभूमिको रङ्गलाई असर गर्छ"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:506 gtk/gtktexttag.c:576
msgid "Foreground set"
msgstr "दृष्य जगत मिलाउ"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:507 gtk/gtktexttag.c:577
msgid "Whether this tag affects the foreground color"
msgstr "जहाँ यो ट्यागले दृष्य जगतको रङ्गलाई असर गर्छ"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:510 gtk/gtktexttag.c:584
msgid "Editability set"
msgstr "सम्पाद्य मिलाउ"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:511 gtk/gtktexttag.c:585
msgid "Whether this tag affects text editability"
msgstr "जहाँ यो ट्यागले पाठको सम्पाद्यलाई असर गर्छ"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:514 gtk/gtktexttag.c:588
msgid "Font family set"
msgstr "वर्णको परिवार मिलाउ"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:515 gtk/gtktexttag.c:589
msgid "Whether this tag affects the font family"
msgstr "जब यसले वर्ण परिवारको ट्यागलाई असर पार्छ"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:518 gtk/gtktexttag.c:592
msgid "Font style set"
msgstr "वर्णको शैली मिलाउ"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:519 gtk/gtktexttag.c:593
msgid "Whether this tag affects the font style"
msgstr "जहाँ यो ट्यागले वर्णको शैलीलाई असर गर्छ"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:522 gtk/gtktexttag.c:596
msgid "Font variant set"
msgstr "वर्णको विविधता मिलाउ"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:523 gtk/gtktexttag.c:597
msgid "Whether this tag affects the font variant"
msgstr "जहाँ यो ट्यागले वर्णको विविधतालाई असर गर्छ"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:526 gtk/gtktexttag.c:600
msgid "Font weight set"
msgstr "वर्णको भार मिलाउ"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:527 gtk/gtktexttag.c:601
msgid "Whether this tag affects the font weight"
msgstr "जहाँ यो ट्यागले वर्णको भारलाई असर गर्छ"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:530 gtk/gtktexttag.c:604
msgid "Font stretch set"
msgstr "वर्णको फैलावट मिलाउ"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:531 gtk/gtktexttag.c:605
msgid "Whether this tag affects the font stretch"
msgstr "जहाँ यो ट्यागले वर्णको फैलावटलाई असर गर्छ"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:534 gtk/gtktexttag.c:608
msgid "Font size set"
msgstr "वर्णको आकार मिलाउ"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:535 gtk/gtktexttag.c:609
msgid "Whether this tag affects the font size"
msgstr "जहाँ यो ट्यागले वर्णको आकारलाई असर गर्छ"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:538 gtk/gtktexttag.c:612
msgid "Font scale set"
msgstr "वर्णको नाप मिलाउ"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:539 gtk/gtktexttag.c:613
msgid "Whether this tag scales the font size by a factor"
msgstr "जहाँ यो ट्यागले आधारबाट वर्णको आकार नाप्छ"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:542 gtk/gtktexttag.c:632
msgid "Rise set"
msgstr "सेट बृद्धि गर"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:543 gtk/gtktexttag.c:633
msgid "Whether this tag affects the rise"
msgstr "जहाँ यो ट्यागले बृद्दिलाई असर गर्छ"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:546 gtk/gtktexttag.c:648
msgid "Strikethrough set"
msgstr "अक्षरलाई बीचबाट काटने मिलाउ"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:547 gtk/gtktexttag.c:649
msgid "Whether this tag affects strikethrough"
msgstr "जहाँ यो ट्यागले अक्षरलाई बीचबाट काटने लाई असर गर्छ"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:550 gtk/gtktexttag.c:656
msgid "Underline set"
msgstr "कच मिलाउ"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:551 gtk/gtktexttag.c:657
msgid "Whether this tag affects underlining"
msgstr "जहाँ यो ट्यागले कचलाई असर गर्छ"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:554 gtk/gtktexttag.c:620
msgid "Language set"
msgstr "भाषा मिलाउ"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:555 gtk/gtktexttag.c:621
msgid "Whether this tag affects the language the text is rendered as"
msgstr "जहाँ यो ट्यागले भाषालाई असर गर्छ , पाठ रेन्डर जस्तो छ"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:558
msgid "Ellipsize set"
msgstr "दीर्घाकार सेट"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:559
msgid "Whether this tag affects the ellipsize mode"
msgstr "जहाँ यो ट्यागले दीर्घाकार अबस्थालाईई असर गर्छ"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:562
#, fuzzy
msgid "Align set"
msgstr "अवस्था"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:563
#, fuzzy
msgid "Whether this tag affects the alignment mode"
msgstr "जहाँ यो ट्यागले दीर्घाकार अबस्थालाईई असर गर्छ"
#: gtk/gtkcellrenderertoggle.c:126
msgid "Toggle state"
msgstr " एकबाट अर्कोमा फडकने स्थिति"
#: gtk/gtkcellrenderertoggle.c:127
msgid "The toggle state of the button"
msgstr "बटनको एकबाट अर्कोमा फडकने स्थिति"
#: gtk/gtkcellrenderertoggle.c:134
msgid "Inconsistent state"
msgstr "परस्परबिरोधि स्थिति "
#: gtk/gtkcellrenderertoggle.c:135
msgid "The inconsistent state of the button"
msgstr "बटनको परस्परबिरोधि स्थिति "
#: gtk/gtkcellrenderertoggle.c:142
msgid "Activatable"
msgstr "सक्रिय भएको अवस्था"
#: gtk/gtkcellrenderertoggle.c:143
msgid "The toggle button can be activated"
msgstr "एकबाट अर्कोमा फड्कने बटन सक्रिय भयो"
#: gtk/gtkcellrenderertoggle.c:150
msgid "Radio state"
msgstr "रेडियो स्थिति"
#: gtk/gtkcellrenderertoggle.c:151
msgid "Draw the toggle button as a radio button"
msgstr "रेडियो बटन जस्तो एकबाट अर्कोमा फड्कने बटन बनाउ"
#: gtk/gtkcellrenderertoggle.c:158
#, fuzzy
msgid "Indicator size"
msgstr "सूचकको आकार"
#: gtk/gtkcellrenderertoggle.c:159 gtk/gtkcheckbutton.c:70
#: gtk/gtkcheckmenuitem.c:122
msgid "Size of check or radio indicator"
msgstr "जाँच्नेको आकार वा रेडियो सूचक"
#: gtk/gtkcellview.c:182
#, fuzzy
msgid "CellView model"
msgstr "रूख प्रकारको ढाँचा"
#: gtk/gtkcellview.c:183
#, fuzzy
msgid "The model for cell view"
msgstr "प्रतिमा दृष्यकालागि नमुना"
#: gtk/gtkcheckbutton.c:69 gtk/gtkcheckmenuitem.c:121 gtk/gtkoptionmenu.c:168
msgid "Indicator Size"
msgstr "सूचकको आकार"
#: gtk/gtkcheckbutton.c:77 gtk/gtkexpander.c:245 gtk/gtkoptionmenu.c:174
msgid "Indicator Spacing"
msgstr "स्पेसिङ सूचक"
#: gtk/gtkcheckbutton.c:78
msgid "Spacing around check or radio indicator"
msgstr "रेडियो द्रष्टा वा वरिपरिको स्थान जाँचक"
#: gtk/gtkcheckmenuitem.c:98 gtk/gtkmenu.c:500 gtk/gtktoggleaction.c:119
#: gtk/gtktogglebutton.c:115 gtk/gtktoggletoolbutton.c:114
msgid "Active"
msgstr "सक्रिय"
#: gtk/gtkcheckmenuitem.c:99
msgid "Whether the menu item is checked"
msgstr "जहाँ सूची आइटम जाँचिएको छ"
#: gtk/gtkcheckmenuitem.c:106 gtk/gtktogglebutton.c:123
msgid "Inconsistent"
msgstr "परस्परबिरोधि"
#: gtk/gtkcheckmenuitem.c:107
msgid "Whether to display an \"inconsistent\" state"
msgstr "जहाँ एउटा \"परस्परबिरोधि\"स्थिति देखाइन्छ "
#: gtk/gtkcheckmenuitem.c:114
msgid "Draw as radio menu item"
msgstr "रेडियो सूचीको आइटम रेखाङ्कन गर"
#: gtk/gtkcheckmenuitem.c:115
msgid "Whether the menu item looks like a radio menu item"
msgstr "जहाँ सूची आइटम एउटा रेडियो सूची आइटम जस्तो देखिन्छ"
#: gtk/gtkcolorbutton.c:171
msgid "Use alpha"
msgstr "अल्फा प्रयोग गर"
#: gtk/gtkcolorbutton.c:172
msgid "Whether or not to give the color an alpha value"
msgstr "अल्फा मानमा रङ्ग दिने वा नदिने"
#: gtk/gtkcolorbutton.c:186 gtk/gtkfilechooserbutton.c:407
#: gtk/gtkfontbutton.c:142 gtk/gtkprintjob.c:116 gtk/gtktreeviewcolumn.c:264
msgid "Title"
msgstr "शिर्षक"
#: gtk/gtkcolorbutton.c:187
msgid "The title of the color selection dialog"
msgstr "रङ्ग छानिएको स‍वादको शिर्षक"
#: gtk/gtkcolorbutton.c:201 gtk/gtkcolorsel.c:293
msgid "Current Color"
msgstr "विद्यमान रङ्ग"
#: gtk/gtkcolorbutton.c:202
msgid "The selected color"
msgstr "छानिएको रङ्ग"
#: gtk/gtkcolorbutton.c:216 gtk/gtkcolorsel.c:300
msgid "Current Alpha"
msgstr "विद्यमान अल्फा"
#: gtk/gtkcolorbutton.c:217
msgid "The selected opacity value (0 fully transparent, 65535 fully opaque)"
msgstr "छानिएको अपारदर्सि मूल्य (० पुरै पारदर्शि, ६५५३५पुरै अपारदर्सी)"
#: gtk/gtkcolorsel.c:279
msgid "Has Opacity Control"
msgstr "अपारदर्सि नियन्त्रण सँग छ"
#: gtk/gtkcolorsel.c:280
msgid "Whether the color selector should allow setting opacity"
msgstr "जहाँ रङ्ग छान्नेलाई अपारदर्सि स्थापितगरिनलाई अनुमति दिनु पर्छ "
#: gtk/gtkcolorsel.c:286
msgid "Has palette"
msgstr "रङ्गदानिसँग छ"
#: gtk/gtkcolorsel.c:287
msgid "Whether a palette should be used"
msgstr "जहाँ रङ्गदानि प्रयोग गरिनु पर्थ्यो"
#: gtk/gtkcolorsel.c:294
msgid "The current color"
msgstr "विद्यमान रङ्ग"
#: gtk/gtkcolorsel.c:301
msgid "The current opacity value (0 fully transparent, 65535 fully opaque)"
msgstr "विद्यमान अपारदर्सि मूल्य (० पुरै पारदर्शि, ६५५३५पुरै अपारदर्सी)"
#: gtk/gtkcolorsel.c:315
msgid "Custom palette"
msgstr "रङ्गदानि प्रथा"
#: gtk/gtkcolorsel.c:316
msgid "Palette to use in the color selector"
msgstr "रङ्ग छान्नेकाममा रङ्गदानि प्रयोग गरिन्छ"
#: gtk/gtkcolorseldialog.c:102
#, fuzzy
msgid "Color Selection"
msgstr "होवर चयन"
#: gtk/gtkcolorseldialog.c:103
#, fuzzy
msgid "The color selection embedded in the dialog."
msgstr "रङ्ग छानिएको स‍वादको शिर्षक"
#: gtk/gtkcolorseldialog.c:109
msgid "OK Button"
msgstr ""
#: gtk/gtkcolorseldialog.c:110
#, fuzzy
msgid "The OK button of the dialog."
msgstr "खबर स‍ंवादभित्र बटनहरु देखाइन्छ"
#: gtk/gtkcolorseldialog.c:116
#, fuzzy
msgid "Cancel Button"
msgstr "खबर बटनहरु"
#: gtk/gtkcolorseldialog.c:117
#, fuzzy
msgid "The cancel button of the dialog."
msgstr "खबर स‍ंवादभित्र बटनहरु देखाइन्छ"
#: gtk/gtkcolorseldialog.c:123
#, fuzzy
msgid "Help Button"
msgstr "खबर बटनहरु"
#: gtk/gtkcolorseldialog.c:124
#, fuzzy
msgid "The help button of the dialog."
msgstr "खबर स‍ंवादभित्र बटनहरु देखाइन्छ"
#: gtk/gtkcombo.c:145
msgid "Enable arrow keys"
msgstr "वाँण चिन्हहरु सक्षम छन्"
#: gtk/gtkcombo.c:146
msgid "Whether the arrow keys move through the list of items"
msgstr "जब आइटमको सूची हँदै तीर की जान्छ भने "
#: gtk/gtkcombo.c:152
msgid "Always enable arrows"
msgstr "संधै वाँणहरु सक्षम छन्"
#: gtk/gtkcombo.c:153
msgid "Obsolete property, ignored"
msgstr "उपयोगरहित संपत्ति, अस्विकार"
#: gtk/gtkcombo.c:159
msgid "Case sensitive"
msgstr "संबेदनसिल अवस्था"
#: gtk/gtkcombo.c:160
msgid "Whether list item matching is case sensitive"
msgstr "जहा संबेदनसिल अवस्थामा चिजहरुको सूची मिलदाजुल्दा छन्"
#: gtk/gtkcombo.c:167
msgid "Allow empty"
msgstr "खालि गर्ने अनुमति"
#: gtk/gtkcombo.c:168
msgid "Whether an empty value may be entered in this field"
msgstr "जाहा एउटा खालि मूल्य यो क्षेत्रमा प्रबेस गर्न सक्छ"
#: gtk/gtkcombo.c:175
msgid "Value in list"
msgstr "सूचीहरुमा मूल्य"
#: gtk/gtkcombo.c:176
msgid "Whether entered values must already be present in the list"
msgstr "जहा प्रबेस गरिएका मूल्यहरु सूचीमा पहिलेनै उपस्थित भइसकेका हुनुपर्छ"
#: gtk/gtkcombobox.c:661
msgid "ComboBox model"
msgstr "प्रणालिगत ठूलो बाकस"
#: gtk/gtkcombobox.c:662
msgid "The model for the combo box"
msgstr "ठूलो बाकसको लागि प्रणालिगत"
#: gtk/gtkcombobox.c:679
#, fuzzy
msgid "Wrap width for laying out the items in a grid"
msgstr "मोहडा-आकृति दिइएका एकाईहरू लपेट्ने चौडाई"
#: gtk/gtkcombobox.c:701
msgid "Row span column"
msgstr "पङ्क्ति र कलमको दुरि "
#: gtk/gtkcombobox.c:702
msgid "TreeModel column containing the row span values"
msgstr "पंति दूरीको मान भएको रूख आकारको स्तम्भ"
#: gtk/gtkcombobox.c:723
msgid "Column span column"
msgstr "स्तम्भ र स्तम्भको दुरि"
#: gtk/gtkcombobox.c:724
msgid "TreeModel column containing the column span values"
msgstr "स्तम्भ दूरीको मान भएको रूख आकारको स्तम्भ "
#: gtk/gtkcombobox.c:745
msgid "Active item"
msgstr "सक्रिय आइटम"
#: gtk/gtkcombobox.c:746
msgid "The item which is currently active"
msgstr "आइटम जुन चाँही भरखरै सक्रिय भएको छ"
#: gtk/gtkcombobox.c:765 gtk/gtkuimanager.c:222
msgid "Add tearoffs to menus"
msgstr "मेनुमा च्यात्ने क्षमता थप्नुस्"
#: gtk/gtkcombobox.c:766
msgid "Whether dropdowns should have a tearoff menu item"
msgstr "या तलराख्ने सँग टियर अफ मेनु प्रकार हुनुपर्दछ।"
#: gtk/gtkcombobox.c:781 gtk/gtkentry.c:650
msgid "Has Frame"
msgstr "फ्रेम छ"
#: gtk/gtkcombobox.c:782
msgid "Whether the combo box draws a frame around the child"
msgstr "या कम्बो बाकसले चाइल्डको वरिपरिको फ्रेम तन्दछ"
#: gtk/gtkcombobox.c:790
msgid "Whether the combo box grabs focus when it is clicked with the mouse"
msgstr "या माउसले क्लिक गर्दा कम्बो बाकसले केन्द्र प्राप्त गर्दछ"
#: gtk/gtkcombobox.c:805 gtk/gtkmenu.c:555
msgid "Tearoff Title"
msgstr "शीर्षक च्यातेर फ्याल"
#: gtk/gtkcombobox.c:806
#, fuzzy
msgid ""
"A title that may be displayed by the window manager when the popup is torn-"
"off"
msgstr "यो मेनु बन्द हुँदा विण्डो प्रवन्धकले देखाउन सक्ने शीर्षक "
#: gtk/gtkcombobox.c:823
#, fuzzy
msgid "Popup shown"
msgstr "पपअप सेट चौडाई"
#: gtk/gtkcombobox.c:824
#, fuzzy
msgid "Whether the combo's dropdown is shown"
msgstr "जहा सीमारेखा देखाइन सकिन्थ्यो वा सकिन्नथ्यो"
#: gtk/gtkcombobox.c:840
msgid "Button Sensitivity"
msgstr ""
#: gtk/gtkcombobox.c:841
#, fuzzy
msgid "Whether the dropdown button is sensitive when the model is empty"
msgstr "जब माउस क्लिक गर्दा बटनले प्राप्त गर्ने शक्ति"
#: gtk/gtkcombobox.c:848
msgid "Appears as list"
msgstr "सूचीमा देखापर्दछ"
#: gtk/gtkcombobox.c:849
msgid "Whether dropdowns should look like lists rather than menus"
msgstr "या तलराख्नेले मेनुहरू भन्दा सूचीहरूलाई हेर्नु पर्दछूचीका रूपमा देखाउनु छ"
#: gtk/gtkcombobox.c:865
#, fuzzy
msgid "Arrow Size"
msgstr "बाँणचिन्ह द्वारा दिइएको निर्देशन"
#: gtk/gtkcombobox.c:866
#, fuzzy
msgid "The minimum size of the arrow in the combo box"
msgstr "ठूलो बाकसको लागि प्रणालिगत"
#: gtk/gtkcombobox.c:881 gtk/gtkentry.c:750 gtk/gtkhandlebox.c:174
#: gtk/gtkmenubar.c:194 gtk/gtkstatusbar.c:186 gtk/gtktoolbar.c:623
#: gtk/gtkviewport.c:122
msgid "Shadow type"
msgstr "छाँया प्रकार"
#: gtk/gtkcombobox.c:882
#, fuzzy
msgid "Which kind of shadow to draw around the combo box"
msgstr "ट्याब लेवलहरुको वरिपरि सीमारेखाको चौडाइ"
#: gtk/gtkcontainer.c:238
msgid "Resize mode"
msgstr "पुन:आकार शैली"
#: gtk/gtkcontainer.c:239
msgid "Specify how resize events are handled"
msgstr "पुनराकारित घटनाहरू कसरी संचालित हुन्छन् निश्चित गर्नुस् "
#: gtk/gtkcontainer.c:246
msgid "Border width"
msgstr "सीमाना चौडाई"
#: gtk/gtkcontainer.c:247
msgid "The width of the empty border outside the containers children"
msgstr "कन्टेनरका उपशाखाहरूको बाहिरपटटिको खाली किनारा"
#: gtk/gtkcontainer.c:255
msgid "Child"
msgstr "शाखा"
#: gtk/gtkcontainer.c:256
msgid "Can be used to add a new child to the container"
msgstr "कन्टेनरमा बाहिरपटटि नयाँ उपशाखा जोड्न सकिन्छ"
#: gtk/gtkcurve.c:124
msgid "Curve type"
msgstr "घुमाउरो प्रकार"
#: gtk/gtkcurve.c:125
msgid "Is this curve linear, spline interpolated, or free-form"
msgstr "बक्ररेखा रेखीय छ कि क्षेपक भर्ने डोरीजस्तो छ वा स्वतन्त्र रूपको छ"
#: gtk/gtkcurve.c:132
msgid "Minimum X"
msgstr "कम्तीमा एक्स"
#: gtk/gtkcurve.c:133
msgid "Minimum possible value for X"
msgstr "एक्सको लागि थोरै सम्भव मूल्य"
#: gtk/gtkcurve.c:141
msgid "Maximum X"
msgstr "अधिकतम एक्स"
#: gtk/gtkcurve.c:142
msgid "Maximum possible X value"
msgstr "एक्सको लागि अधिकतम सम्भव मूल्य"
#: gtk/gtkcurve.c:150
msgid "Minimum Y"
msgstr "कम्तीमा वाइ"
#: gtk/gtkcurve.c:151
msgid "Minimum possible value for Y"
msgstr "वाइका लागि थोरै सम्भव मूल्य"
#: gtk/gtkcurve.c:159
msgid "Maximum Y"
msgstr "अधिकतममा वाइ"
#: gtk/gtkcurve.c:160
msgid "Maximum possible value for Y"
msgstr "वाइको लागि अधिकतम सम्भव मूल्य"
#: gtk/gtkdialog.c:145
msgid "Has separator"
msgstr "विभाजकसँग"
#: gtk/gtkdialog.c:146
msgid "The dialog has a separator bar above its buttons"
msgstr "संवादको बटम भन्दा माथि विभाजकबार छ"
#: gtk/gtkdialog.c:191
msgid "Content area border"
msgstr "विषयवस्तुको सीमाना क्षेत्र"
#: gtk/gtkdialog.c:192
msgid "Width of border around the main dialog area"
msgstr "मूख्य संवाद क्षेत्रको वरिपरिको किनाराको चौडाई"
#: gtk/gtkdialog.c:209
#, fuzzy
msgid "Content area spacing"
msgstr "तलको गद्दा"
#: gtk/gtkdialog.c:210
#, fuzzy
msgid "Spacing between elements of the main dialog area"
msgstr "मूल्य पाठ र चिप्ल्याउने/क्षेत्रबाट बीचको ठाँउ"
#: gtk/gtkdialog.c:217
msgid "Button spacing"
msgstr "बटन स्थान"
#: gtk/gtkdialog.c:218
msgid "Spacing between buttons"
msgstr "बटनहरु बीचको स्थान"
#: gtk/gtkdialog.c:226
msgid "Action area border"
msgstr "कार्य सीमाना क्षेत्र "
#: gtk/gtkdialog.c:227
msgid "Width of border around the button area at the bottom of the dialog"
msgstr "संवादको तल बटन क्षेत्र बरिपरि सीमाको चौडाइ"
#: gtk/gtkentry.c:605 gtk/gtklabel.c:462
msgid "Cursor Position"
msgstr "करसरको अवस्था"
#: gtk/gtkentry.c:606 gtk/gtklabel.c:463
msgid "The current position of the insertion cursor in chars"
msgstr "वर्ण भित्र करसरको परिचयको तात्कालिन अवस्था"
#: gtk/gtkentry.c:615 gtk/gtklabel.c:472
msgid "Selection Bound"
msgstr "छानिएको चयन"
#: gtk/gtkentry.c:616 gtk/gtklabel.c:473
msgid ""
"The position of the opposite end of the selection from the cursor in chars"
msgstr "वर्णमा कर्सरबाट चयन गरिने विपरित ध्रूवको स्थिति "
#: gtk/gtkentry.c:626
msgid "Whether the entry contents can be edited"
msgstr "जब प्रविष्टिको विषयवस्तु संपादन गर्न सकिन्छ"
#: gtk/gtkentry.c:633
msgid "Maximum length"
msgstr " अधिकतम लम्बाइ"
#: gtk/gtkentry.c:634
msgid "Maximum number of characters for this entry. Zero if no maximum"
msgstr "यो प्रवेशका लागि अक्षरहरुको धेरै संख्या । धेरै भएन भने शुन्य "
#: gtk/gtkentry.c:642
msgid "Visibility"
msgstr "दृश्यात्मक"
#: gtk/gtkentry.c:643
msgid ""
"FALSE displays the \"invisible char\" instead of the actual text (password "
"mode)"
msgstr "गलतले वास्तविक पाठको सट्टा \"अदृश्य वर्ण\"देखाउँछ (प्रवेशचिन्ह मोड)"
#: gtk/gtkentry.c:651
msgid "FALSE removes outside bevel from entry"
msgstr "गलतले प्रविष्टिबाट मापकयन्त्रलाई बाहिर हटाउँछ "
#: gtk/gtkentry.c:659
msgid ""
"Border between text and frame. Overrides the inner-border style property"
msgstr ""
#: gtk/gtkentry.c:666 gtk/gtkentry.c:1232
msgid "Invisible character"
msgstr "अदृश्य वर्ण"
#: gtk/gtkentry.c:667 gtk/gtkentry.c:1233
msgid "The character to use when masking entry contents (in \"password mode\")"
msgstr "प्रविष्टि विषयवस्तु छान्नेक्रममा प्रयोग हुने वर्ण (\"प्रवेशचिन्ह मोड\" )"
#: gtk/gtkentry.c:674
msgid "Activates default"
msgstr "पूर्वनिर्धारित सक्रियहरु"
#: gtk/gtkentry.c:675
msgid ""
"Whether to activate the default widget (such as the default button in a "
"dialog) when Enter is pressed"
msgstr ""
"जब पूर्वनिर्धारित औजार सक्रिय पार्न प्रवेश की दबाइन्छ ( जस्तै संवादमा पूर्वनिर्धारित बटन) "
#: gtk/gtkentry.c:681
msgid "Width in chars"
msgstr "वर्णहरुमा चौडाइ"
#: gtk/gtkentry.c:682
msgid "Number of characters to leave space for in the entry"
msgstr "प्रविष्टिका लागि खालीठाउँ छोड्ने वर्णहरूको नंबर"
#: gtk/gtkentry.c:691
msgid "Scroll offset"
msgstr "स्क्रोल स्थापित गर्नु"
#: gtk/gtkentry.c:692
msgid "Number of pixels of the entry scrolled off the screen to the left"
msgstr "पर्दा बायाँतिर सार्न प्रविष्टि दिइने पिक्सेलहरूको संख्या"
#: gtk/gtkentry.c:702
msgid "The contents of the entry"
msgstr "प्रविष्टिको विषयवस्तु"
#: gtk/gtkentry.c:717 gtk/gtkmisc.c:73
msgid "X align"
msgstr "एक्स पंक्तिबद्ध"
#: gtk/gtkentry.c:718 gtk/gtkmisc.c:74
msgid ""
"The horizontal alignment, from 0 (left) to 1 (right). Reversed for RTL "
"layouts."
msgstr "तेर्सो पंक्तिबद्ध, ० (वायाँ) बाट १ (दायाँ) सम्म। आरटिएल लेआउट कालागि संकलित।"
#: gtk/gtkentry.c:734
#, fuzzy
msgid "Truncate multiline"
msgstr "बहुप्रयोग छान्नुस्"
#: gtk/gtkentry.c:735
#, fuzzy
msgid "Whether to truncate multiline pastes to one line."
msgstr "जब विविध फाइल चयन गर्न अनुमति मिल्छ"
#: gtk/gtkentry.c:751
msgid "Which kind of shadow to draw around the entry when has-frame is set"
msgstr ""
#: gtk/gtkentry.c:766 gtk/gtktextview.c:653
msgid "Overwrite mode"
msgstr "अधिलेखित मोड"
#: gtk/gtkentry.c:767
#, fuzzy
msgid "Whether new text overwrites existing text"
msgstr "यदि प्रविष्टि गरिएको पाठले भइरहेको विषयवस्तुमाथि लेख्नु छभने"
#: gtk/gtkentry.c:781
#, fuzzy
msgid "Text length"
msgstr "एक्स पंक्तिबद्ध पाठ"
#: gtk/gtkentry.c:782
msgid "Length of the text currently in the entry"
msgstr ""
#: gtk/gtkentry.c:797
#, fuzzy
msgid "Invisible char set"
msgstr "अदृश्य समूह"
#: gtk/gtkentry.c:798
#, fuzzy
msgid "Whether the invisible char has been set"
msgstr "जहाँ कार्य समूह सक्रिय छ"
#: gtk/gtkentry.c:816
msgid "Caps Lock warning"
msgstr ""
#: gtk/gtkentry.c:817
msgid "Whether password entries will show a warning when Caps Lock is on"
msgstr ""
#: gtk/gtkentry.c:831
#, fuzzy
msgid "Progress Fraction"
msgstr "भागबण्डा"
#: gtk/gtkentry.c:832
#, fuzzy
msgid "The current fraction of the task that's been completed"
msgstr "संपूर्ण काम टुक्र्‍याउने कार्य सकियो"
#: gtk/gtkentry.c:849
#, fuzzy
msgid "Progress Pulse Step"
msgstr "स्पन्दनको तह"
#: gtk/gtkentry.c:850
#, fuzzy
msgid ""
"The fraction of total entry width to move the progress bouncing block for "
"each call to gtk_entry_progress_pulse()"
msgstr "ज्यादा उतार चढावको स्पन्दन नियन्त्रण गर्न संपूर्ण प्रगतिको विभाजन "
#: gtk/gtkentry.c:866
#, fuzzy
msgid "Primary pixbuf"
msgstr "पिक्सबफ"
#: gtk/gtkentry.c:867
#, fuzzy
msgid "Primary pixbuf for the entry"
msgstr "खुला वृद्धिकारकको लागि पिक्सबफ"
#: gtk/gtkentry.c:881
#, fuzzy
msgid "Secondary pixbuf"
msgstr "द्धितीयक"
#: gtk/gtkentry.c:882
#, fuzzy
msgid "Secondary pixbuf for the entry"
msgstr "द्वितीयक अग्रगामी खुड्किलो"
#: gtk/gtkentry.c:896
msgid "Primary stock ID"
msgstr ""
#: gtk/gtkentry.c:897
msgid "Stock ID for primary icon"
msgstr ""
#: gtk/gtkentry.c:911
#, fuzzy
msgid "Secondary stock ID"
msgstr "द्धितीयक"
#: gtk/gtkentry.c:912
msgid "Stock ID for secondary icon"
msgstr ""
#: gtk/gtkentry.c:926
#, fuzzy
msgid "Primary icon name"
msgstr "लोगो प्रतिमाको नाम"
#: gtk/gtkentry.c:927
msgid "Icon name for primary icon"
msgstr ""
#: gtk/gtkentry.c:941
#, fuzzy
msgid "Secondary icon name"
msgstr "द्धितीयक"
#: gtk/gtkentry.c:942
msgid "Icon name for secondary icon"
msgstr ""
#: gtk/gtkentry.c:956
msgid "Primary GIcon"
msgstr ""
#: gtk/gtkentry.c:957
#, fuzzy
msgid "GIcon for primary icon"
msgstr "यो विण्डोको लागि छविचित्र"
#: gtk/gtkentry.c:971
#, fuzzy
msgid "Secondary GIcon"
msgstr "द्धितीयक"
#: gtk/gtkentry.c:972
msgid "GIcon for secondary icon"
msgstr ""
#: gtk/gtkentry.c:986
#, fuzzy
msgid "Primary storage type"
msgstr "संग्रहगर्ने प्रकार"
#: gtk/gtkentry.c:987
#, fuzzy
msgid "The representation being used for primary icon"
msgstr "छविचित्र डाटाका लागि प्रयोग गरिएको प्रतिनिधित्व"
#: gtk/gtkentry.c:1002
#, fuzzy
msgid "Secondary storage type"
msgstr "द्वितीयक अग्रगामी खुड्किलो"
#: gtk/gtkentry.c:1003
#, fuzzy
msgid "The representation being used for secondary icon"
msgstr "छविचित्र डाटाका लागि प्रयोग गरिएको प्रतिनिधित्व"
#: gtk/gtkentry.c:1024
msgid "Primary icon activatable"
msgstr ""
#: gtk/gtkentry.c:1025
#, fuzzy
msgid "Whether the primary icon is activatable"
msgstr "जहाँ कार्य सक्षम छ"
#: gtk/gtkentry.c:1045
#, fuzzy
msgid "Secondary icon activatable"
msgstr "द्वितीयक कर्सर रङ्ग"
#: gtk/gtkentry.c:1046
#, fuzzy
msgid "Whether the secondary icon is activatable"
msgstr "जहाँ कार्य सक्षम छ"
#: gtk/gtkentry.c:1068
#, fuzzy
msgid "Primary icon sensitive"
msgstr "कक्ष सम्वेदनशील देखाउनुहोस"
#: gtk/gtkentry.c:1069
#, fuzzy
msgid "Whether the primary icon is sensitive"
msgstr "जहा संबेदनसिल अवस्थामा चिजहरुको सूची मिलदाजुल्दा छन्"
#: gtk/gtkentry.c:1090
#, fuzzy
msgid "Secondary icon sensitive"
msgstr "द्धितीयक"
#: gtk/gtkentry.c:1091
#, fuzzy
msgid "Whether the secondary icon is sensitive"
msgstr "जहाँ कार्य सक्षम छ"
#: gtk/gtkentry.c:1107
#, fuzzy
msgid "Primary icon tooltip text"
msgstr "कक्ष सम्वेदनशील देखाउनुहोस"
#: gtk/gtkentry.c:1108 gtk/gtkentry.c:1144
#, fuzzy
msgid "The contents of the tooltip on the primary icon"
msgstr "प्रविष्टिको विषयवस्तु"
#: gtk/gtkentry.c:1124
#, fuzzy
msgid "Secondary icon tooltip text"
msgstr "द्वितीयक कर्सर रङ्ग"
#: gtk/gtkentry.c:1125 gtk/gtkentry.c:1163
#, fuzzy
msgid "The contents of the tooltip on the secondary icon"
msgstr "प्रविष्टिको विषयवस्तु"
#: gtk/gtkentry.c:1143
#, fuzzy
msgid "Primary icon tooltip markup"
msgstr "लोगो प्रतिमाको नाम"
#: gtk/gtkentry.c:1162
#, fuzzy
msgid "Secondary icon tooltip markup"
msgstr "द्धितीयक"
#: gtk/gtkentry.c:1182 gtk/gtktextview.c:681
#, fuzzy
msgid "IM module"
msgstr "पूर्वनिर्धारित चौडाइ"
#: gtk/gtkentry.c:1183 gtk/gtktextview.c:682
#, fuzzy
msgid "Which IM module should be used"
msgstr "जहाँ रङ्गदानि प्रयोग गरिनु पर्थ्यो"
#: gtk/gtkentry.c:1197
#, fuzzy
msgid "Icon Prelight"
msgstr "उचाई"
#: gtk/gtkentry.c:1198
#, fuzzy
msgid "Whether activatable icons should prelight when hovered"
msgstr "जहा ट्याबहरु देखाइन सकिन्थ्यो वा सकिन्नथ्यो"
#: gtk/gtkentry.c:1211
#, fuzzy
msgid "Progress Border"
msgstr "सीमारेखातिरबाट"
#: gtk/gtkentry.c:1212
#, fuzzy
msgid "Border around the progress bar"
msgstr "प्रगति बारमा देखाइने पाठ"
#: gtk/gtkentry.c:1683
msgid "Border between text and frame."
msgstr ""
#: gtk/gtkentry.c:1697
#, fuzzy
msgid "State Hint"
msgstr "नियमका लागि इसारा"
#: gtk/gtkentry.c:1698
#, fuzzy
msgid "Whether to pass a proper state when drawing shadow or background"
msgstr "जब पाठको पृष्ठभूमि नक्शाङ्कन गरिदा मुकुण्डो जस्तो प्रयोग गर्नलाई बिटको नक्शा"
#: gtk/gtkentry.c:1703 gtk/gtklabel.c:695
msgid "Select on focus"
msgstr "केन्द्रमा छानोट गर्नुहोस् "
#: gtk/gtkentry.c:1704
msgid "Whether to select the contents of an entry when it is focused"
msgstr "जब प्रविष्टिको विषयवस्तु चयन गर्नुछ यसलाई विशेष ध्यान दिइन्छ"
#: gtk/gtkentry.c:1718
msgid "Password Hint Timeout"
msgstr ""
#: gtk/gtkentry.c:1719
msgid "How long to show the last input character in hidden entries"
msgstr ""
#: gtk/gtkentrycompletion.c:279
msgid "Completion Model"
msgstr "प्रणालीगत निचोड"
#: gtk/gtkentrycompletion.c:280
msgid "The model to find matches in"
msgstr "प्रतिस्पर्धाहरुभित्र पाउनलाई नमुना"
#: gtk/gtkentrycompletion.c:286
msgid "Minimum Key Length"
msgstr "थोरै टीका लम्बाई"
#: gtk/gtkentrycompletion.c:287
msgid "Minimum length of the search key in order to look up matches"
msgstr " तुलनात्मक मिलान हेर्ने क्रममा खोजी टीकाको न्यूनतम लम्बाई"
#: gtk/gtkentrycompletion.c:303 gtk/gtkiconview.c:585
msgid "Text column"
msgstr "पाठ्य स्तम्भ"
#: gtk/gtkentrycompletion.c:304
msgid "The column of the model containing the strings."
msgstr "स्ट्रिङहरू भएको नमुनाकोा स्तम्भ "
#: gtk/gtkentrycompletion.c:323
msgid "Inline completion"
msgstr "हरफभित्र पुरा गर्ने"
#: gtk/gtkentrycompletion.c:324
msgid "Whether the common prefix should be inserted automatically"
msgstr "या साधारण उपसर्ग स्वत घुसाइनि पर्दछ"
#: gtk/gtkentrycompletion.c:338
msgid "Popup completion"
msgstr "पपअप पुरा गर्ने"
#: gtk/gtkentrycompletion.c:339
msgid "Whether the completions should be shown in a popup window"
msgstr "या पुर्णताहरू पपअप सञ्झ्यालमा देखाइनु पर्दछ"
#: gtk/gtkentrycompletion.c:354
msgid "Popup set width"
msgstr "पपअप सेट चौडाई"
#: gtk/gtkentrycompletion.c:355
msgid "If TRUE, the popup window will have the same size as the entry"
msgstr "यदि सही छ भने पपअप सञ्झ्यालमा उहि आकारको प्रबिष्टि हुनेछ"
#: gtk/gtkentrycompletion.c:373
#, fuzzy
msgid "Popup single match"
msgstr "पपअप सेट चौडाई"
#: gtk/gtkentrycompletion.c:374
#, fuzzy
msgid "If TRUE, the popup window will appear for a single match."
msgstr "यदि सही छ भने पपअप सञ्झ्यालमा उहि आकारको प्रबिष्टि हुनेछ"
#: gtk/gtkentrycompletion.c:388
#, fuzzy
msgid "Inline selection"
msgstr "हरफभित्र पुरा गर्ने"
#: gtk/gtkentrycompletion.c:389
#, fuzzy
msgid "Your description here"
msgstr "सूत्र जस्तो वर्ण वर्णन"
#: gtk/gtkeventbox.c:91
msgid "Visible Window"
msgstr "दृश्यात्मक विण्डो"
#: gtk/gtkeventbox.c:92
msgid ""
"Whether the event box is visible, as opposed to invisible and only used to "
"trap events."
msgstr "घटना-बाकस अदृश्यका सट्टा दृश्यात्मक छभने घटना पक्रनका लागि मात्र प्रयोग गर्नुस् "
#: gtk/gtkeventbox.c:98
msgid "Above child"
msgstr "केटाकेटि माथि"
#: gtk/gtkeventbox.c:99
msgid ""
"Whether the event-trapping window of the eventbox is above the window of the "
"child widget as opposed to below it."
msgstr "जब घटनाबाकस घटना-पक्रने विण्डोको माथि छभने उपशाखा औजार यसको मुनि राख्नुस् "
#: gtk/gtkexpander.c:187
msgid "Expanded"
msgstr "बढाइएको"
#: gtk/gtkexpander.c:188
msgid "Whether the expander has been opened to reveal the child widget"
msgstr "जब उपशाखा औजार दृश्यात्मक बनाउन वृद्धिकारक खोलिएको हुन्छ"
#: gtk/gtkexpander.c:196
msgid "Text of the expander's label"
msgstr "विस्तारित गरिएको पाठ"
#: gtk/gtkexpander.c:211 gtk/gtklabel.c:381
msgid "Use markup"
msgstr "मार्कअप प्रयोग गर"
#: gtk/gtkexpander.c:212 gtk/gtklabel.c:382
msgid "The text of the label includes XML markup. See pango_parse_markup()"
msgstr "पाठको छापमा एक्सएमएल चिन्ह-निर्देश । प्याङ्गो_पदमिलान_चिन्ह-निर्देश()"
#: gtk/gtkexpander.c:220
msgid "Space to put between the label and the child"
msgstr "छाप र उपशाखाका बीचमा राखिने खालीठाउँ"
#: gtk/gtkexpander.c:229 gtk/gtkframe.c:147 gtk/gtktoolbutton.c:216
msgid "Label widget"
msgstr "लेबल औजार"
#: gtk/gtkexpander.c:230
msgid "A widget to display in place of the usual expander label"
msgstr "साधारण वृद्धिकारक छापको स्थानमा देखाइने एउटा औजार"
#: gtk/gtkexpander.c:236 gtk/gtktreeview.c:783
msgid "Expander Size"
msgstr "वृद्धिकारक आकार"
#: gtk/gtkexpander.c:237 gtk/gtktreeview.c:784
msgid "Size of the expander arrow"
msgstr "वृद्धिकारक बाणको आकार"
#: gtk/gtkexpander.c:246
msgid "Spacing around expander arrow"
msgstr "वृद्धिकारक बाँणको वरिपरिको ठाँउ"
#: gtk/gtkfilechooser.c:194
msgid "Action"
msgstr "कार्य"
#: gtk/gtkfilechooser.c:195
msgid "The type of operation that the file selector is performing"
msgstr "सञ्चालनको प्रकार जुन फाइल चयकले लिएको छ"
#: gtk/gtkfilechooser.c:201
msgid "File System Backend"
msgstr "लेखपत्र पद्दतिको मेरुदण्ड"
#: gtk/gtkfilechooser.c:202
msgid "Name of file system backend to use"
msgstr "लेखपत्र पद्दतिको मेरुदण्डको नाम प्रयोग गरिन्छ"
#: gtk/gtkfilechooser.c:207 gtk/gtkrecentchooser.c:264
msgid "Filter"
msgstr "छनौट गर्नु"
#: gtk/gtkfilechooser.c:208
msgid "The current filter for selecting which files are displayed"
msgstr "कुन फाइल देखाउने हो चयनका लागि बर्तमान छनौट"
#: gtk/gtkfilechooser.c:213
msgid "Local Only"
msgstr "स्थानीय मात्र"
#: gtk/gtkfilechooser.c:214
msgid "Whether the selected file(s) should be limited to local file: URLs"
msgstr "जब स्थानीय फाइल युआरएल सीमित गर्नका लागि प्रयोग हुने चयनित फाइल "
#: gtk/gtkfilechooser.c:219
msgid "Preview widget"
msgstr "पुर्वदृष्यको औजार"
#: gtk/gtkfilechooser.c:220
msgid "Application supplied widget for custom previews."
msgstr "प्रचलित पूर्वदृश्यका लागि अनुप्रयोगले आपूर्ति गरेको औजार"
#: gtk/gtkfilechooser.c:225
msgid "Preview Widget Active"
msgstr "पुर्वदृष्य औजार सक्रिय"
#: gtk/gtkfilechooser.c:226
msgid ""
"Whether the application supplied widget for custom previews should be shown."
msgstr "प्रचलित पूर्वदृश्यका लागि अनुप्रयोगले आपूर्ति गरेको औजार हेर्न सकिन्छ"
#: gtk/gtkfilechooser.c:231
msgid "Use Preview Label"
msgstr "पुर्वदृष्यको लेबल प्रयोग"
#: gtk/gtkfilechooser.c:232
msgid "Whether to display a stock label with the name of the previewed file."
msgstr "जब संग्रह-छापसँग पूर्वदर्शित फाइल देखाउनु छ "
#: gtk/gtkfilechooser.c:237
msgid "Extra widget"
msgstr "अतिरिक्त औजार"
#: gtk/gtkfilechooser.c:238
msgid "Application supplied widget for extra options."
msgstr "अतिरिक्त विकल्पका लागि आपुर्ति गरिएको अनुप्रयोग औजार"
#: gtk/gtkfilechooser.c:243 gtk/gtkfilesel.c:540 gtk/gtkrecentchooser.c:203
msgid "Select Multiple"
msgstr "बहुउद्देश्यिय छनौट"
#: gtk/gtkfilechooser.c:244 gtk/gtkfilesel.c:541
msgid "Whether to allow multiple files to be selected"
msgstr "जब विविध फाइल चयन गर्न अनुमति मिल्छ"
#: gtk/gtkfilechooser.c:250
msgid "Show Hidden"
msgstr "लुकेको देखाऊ"
#: gtk/gtkfilechooser.c:251
msgid "Whether the hidden files and folders should be displayed"
msgstr "जब लुकाइएका फाइल र फोल्डरहरू देखाउन सकिन्छ"
#: gtk/gtkfilechooser.c:266
msgid "Do overwrite confirmation"
msgstr ""
#: gtk/gtkfilechooser.c:267
msgid ""
"Whether a file chooser in save mode will present an overwrite confirmation "
"dialog if necessary."
msgstr ""
#: gtk/gtkfilechooserbutton.c:376
msgid "Dialog"
msgstr "वार्तालाप"
#: gtk/gtkfilechooserbutton.c:377
msgid "The file chooser dialog to use."
msgstr "फाइल छनोटकर्ता बार्तालाप प्रयोग"
#: gtk/gtkfilechooserbutton.c:408
msgid "The title of the file chooser dialog."
msgstr "फाइल छनोटकर्ताको वार्तालाप शिर्षक"
#: gtk/gtkfilechooserbutton.c:422
msgid "The desired width of the button widget, in characters."
msgstr "बटन विजेटको आबस्यक चौडाई, क्यारेक्टरहरूमा"
#: gtk/gtkfilesel.c:526 gtk/gtkimage.c:163 gtk/gtkrecentmanager.c:214
#: gtk/gtkstatusicon.c:218
msgid "Filename"
msgstr "फाइलनाम"
#: gtk/gtkfilesel.c:527
msgid "The currently selected filename"
msgstr "हालसालै चयन गरिएको फाइलनाम"
#: gtk/gtkfilesel.c:533
msgid "Show file operations"
msgstr "संचालनहरुका लेखपत्र देखाऊ"
#: gtk/gtkfilesel.c:534
msgid "Whether buttons for creating/manipulating files should be displayed"
msgstr "फाइलहरू निर्माण गर्न/चलाउन देखाउने बटनहरू "
#: gtk/gtkfixed.c:90 gtk/gtklayout.c:596
msgid "X position"
msgstr "एक्स स्थिति"
#: gtk/gtkfixed.c:91 gtk/gtklayout.c:597
msgid "X position of child widget"
msgstr "शाखा औजारको एक्स स्थिति"
#: gtk/gtkfixed.c:100 gtk/gtklayout.c:606
msgid "Y position"
msgstr "वाई स्थिति"
#: gtk/gtkfixed.c:101 gtk/gtklayout.c:607
msgid "Y position of child widget"
msgstr "बच्च औजारको वाई स्थिति"
#: gtk/gtkfontbutton.c:143
msgid "The title of the font selection dialog"
msgstr "वर्ण छनौट सम्बादको शिर्सक"
#: gtk/gtkfontbutton.c:158 gtk/gtkfontsel.c:196
msgid "Font name"
msgstr "वर्णको नाम"
#: gtk/gtkfontbutton.c:159
msgid "The name of the selected font"
msgstr "छानिएका वर्णहरुको नाम"
#: gtk/gtkfontbutton.c:160
msgid "Sans 12"
msgstr "सन्स १२"
#: gtk/gtkfontbutton.c:175
msgid "Use font in label"
msgstr "लेबलमा वर्ण प्रयोग गर"
#: gtk/gtkfontbutton.c:176
msgid "Whether the label is drawn in the selected font"
msgstr "जब चयनित वर्णको छाप खिचिन्छ"
#: gtk/gtkfontbutton.c:191
msgid "Use size in label"
msgstr "लेबलमा आकार प्रयोग गर"
#: gtk/gtkfontbutton.c:192
msgid "Whether the label is drawn with the selected font size"
msgstr "चयनित वर्ण आकारसँग खिचिने छाप"
#: gtk/gtkfontbutton.c:208
msgid "Show style"
msgstr "शैली देखाऊ"
#: gtk/gtkfontbutton.c:209
msgid "Whether the selected font style is shown in the label"
msgstr "छापमा देखाइने चयनित वर्णको शैली"
#: gtk/gtkfontbutton.c:224
msgid "Show size"
msgstr "आकार देखाऊ"
#: gtk/gtkfontbutton.c:225
msgid "Whether selected font size is shown in the label"
msgstr "छापमा देखाइने चयनित वर्णको आकार"
#: gtk/gtkfontsel.c:197
#, fuzzy
msgid "The string that represents this font"
msgstr " X सूत्र जसले वर्णको प्रतिनिधित्व गर्छ"
#: gtk/gtkfontsel.c:204
msgid "The GdkFont that is currently selected"
msgstr "जिदिके वर्ण विद्यमान छानिएको वर्ण हो"
#: gtk/gtkfontsel.c:210
msgid "Preview text"
msgstr "पाठको पूर्वदृश्य हो"
#: gtk/gtkfontsel.c:211
msgid "The text to display in order to demonstrate the selected font"
msgstr "चयनित वर्ण प्रदर्शनक्रममा देखाइने पाठ"
#: gtk/gtkframe.c:106
msgid "Text of the frame's label"
msgstr "लेबल रचना गरिएको पाठ"
#: gtk/gtkframe.c:113
msgid "Label xalign"
msgstr "एक्स पंक्तिबद्ध लेबल"
#: gtk/gtkframe.c:114
msgid "The horizontal alignment of the label"
msgstr "छापको समतलीय पंक्तिबद्धता"
#: gtk/gtkframe.c:122
msgid "Label yalign"
msgstr "वाई पंक्तिबद्ध लेबल"
#: gtk/gtkframe.c:123
msgid "The vertical alignment of the label"
msgstr "छापको उर्ध्वतलीय पंक्तिबद्धता"
#: gtk/gtkframe.c:131 gtk/gtkhandlebox.c:167
msgid "Deprecated property, use shadow_type instead"
msgstr "छायाँ प्रकारका सट्टामा प्रयोग गरिने असहमत विशेषता "
#: gtk/gtkframe.c:138
msgid "Frame shadow"
msgstr "खाकाको छाँया "
#: gtk/gtkframe.c:139
msgid "Appearance of the frame border"
msgstr "खाका किनाराको उपस्थिति"
#: gtk/gtkframe.c:148
msgid "A widget to display in place of the usual frame label"
msgstr "सामान्य खाका छापको स्थानमा देखाइने औजार"
#: gtk/gtkhandlebox.c:175
msgid "Appearance of the shadow that surrounds the container"
msgstr "कन्टेनरको वरिपरि देखिने छायाँको उपस्थिति "
#: gtk/gtkhandlebox.c:183
msgid "Handle position"
msgstr "स्थिति सम्हाल्सनुस्"
#: gtk/gtkhandlebox.c:184
msgid "Position of the handle relative to the child widget"
msgstr "उप शाखासँग सम्वन्धित उझिण्डोको स्थिति"
#: gtk/gtkhandlebox.c:192
msgid "Snap edge"
msgstr "छेउमा पासदिनु"
#: gtk/gtkhandlebox.c:193
msgid ""
"Side of the handlebox that's lined up with the docking point to dock the "
"handlebox"
msgstr " जीर्णोद्वार कारखाना विन्दुसँग राखिने नियन्त्रण-बाकसको किनारा"
#: gtk/gtkhandlebox.c:201
msgid "Snap edge set"
msgstr "छेउमा पासदिन मिलाउन"
#: gtk/gtkhandlebox.c:202
msgid ""
"Whether to use the value from the snap_edge property or a value derived from "
"handle_position"
msgstr "नियन्त्रण स्थितिबाट आएको मान अथवा स्न्याप किनारा विशेषताबाट लिइने मान"
#: gtk/gtkhandlebox.c:209
msgid "Child Detached"
msgstr ""
#: gtk/gtkhandlebox.c:210
msgid ""
"A boolean value indicating whether the handlebox's child is attached or "
"detached."
msgstr ""
#: gtk/gtkiconview.c:548
msgid "Selection mode"
msgstr "चयन गर्ने अबस्था"
#: gtk/gtkiconview.c:549
msgid "The selection mode"
msgstr "चयन गर्ने अबस्था"
#: gtk/gtkiconview.c:567
msgid "Pixbuf column"
msgstr "पिक्सबफ स्तम्भ"
#: gtk/gtkiconview.c:568
msgid "Model column used to retrieve the icon pixbuf from"
msgstr "प्रतिमा पिक्सबफ वाट पुनप्राप्त गर्न नमुना स्तम्भ प्रयोग "
#: gtk/gtkiconview.c:586
msgid "Model column used to retrieve the text from"
msgstr "पाठबाट पुन प्राप्त गर्न नमुना स्तम्भ प्रयोग"
#: gtk/gtkiconview.c:605
msgid "Markup column"
msgstr "मार्कअप स्तम्भ"
#: gtk/gtkiconview.c:606
msgid "Model column used to retrieve the text if using Pango markup"
msgstr ""
"यदि पाङ्गो चिन्ह दिन प्रयोग गरिरहिन्छ भने पाठ प्राप्त गर्न नमुना स्तम्भ प्रयोग गरिन्छ"
#: gtk/gtkiconview.c:613
msgid "Icon View Model"
msgstr "प्रतिमा दृष्य नमुना"
#: gtk/gtkiconview.c:614
msgid "The model for the icon view"
msgstr "प्रतिमा दृष्यकालागि नमुना"
#: gtk/gtkiconview.c:630
msgid "Number of columns"
msgstr "स्तम्भहरूको संख्या"
#: gtk/gtkiconview.c:631
msgid "Number of columns to display"
msgstr "देखाउनलाई स्तम्भहरूको संख्या"
#: gtk/gtkiconview.c:648
msgid "Width for each item"
msgstr "प्रत्येक प्रकारका लागि चौडाई"
#: gtk/gtkiconview.c:649
msgid "The width used for each item"
msgstr "प्रत्येक प्रकारका लागि चौडाई प्रयोग"
#: gtk/gtkiconview.c:665
msgid "Space which is inserted between cells of an item"
msgstr "बस्तुको कक्षहरू बिचमा घुसाउने खालि ठाउँ"
#: gtk/gtkiconview.c:680
msgid "Row Spacing"
msgstr "पंक्तिको अन्तराल:"
#: gtk/gtkiconview.c:681
msgid "Space which is inserted between grid rows"
msgstr "ग्रिड पंक्तिहरू बिचमा घुसाइने खालि ठाउँ"
#: gtk/gtkiconview.c:696
msgid "Column Spacing"
msgstr "स्तम्भ अन्तराल"
#: gtk/gtkiconview.c:697
#, fuzzy
msgid "Space which is inserted between grid columns"
msgstr "ग्रिड स्तम्भ बिचमा घुसाइने खालि ठाउँ"
#: gtk/gtkiconview.c:712
msgid "Margin"
msgstr "सीमान्त"
#: gtk/gtkiconview.c:713
msgid "Space which is inserted at the edges of the icon view"
msgstr "प्रतिमा दृष्यको किनारामा राखिने खालि ठाउँ"
#: gtk/gtkiconview.c:730
msgid ""
"How the text and icon of each item are positioned relative to each other"
msgstr "जसरी हरेक प्रकारको पाठ र प्रतिमाहरू एक अर्कामा संबन्धित गराएर राखिन्छ"
#: gtk/gtkiconview.c:746 gtk/gtktreeview.c:618 gtk/gtktreeviewcolumn.c:307
msgid "Reorderable"
msgstr "पुनर्क्रमबद्धित"
#: gtk/gtkiconview.c:747 gtk/gtktreeview.c:619
msgid "View is reorderable"
msgstr "दृष्य अभिलेखन योग्य छ"
#: gtk/gtkiconview.c:754 gtk/gtktreeview.c:769
#, fuzzy
msgid "Tooltip Column"
msgstr "पाठ स्तम्भ"
#: gtk/gtkiconview.c:755
#, fuzzy
msgid "The column in the model containing the tooltip texts for the items"
msgstr "स्ट्रिङहरू भएको नमुनाकोा स्तम्भ "
#: gtk/gtkiconview.c:766
msgid "Selection Box Color"
msgstr "बाकस रंग चयन"
#: gtk/gtkiconview.c:767
msgid "Color of the selection box"
msgstr "छनोट बाकसको रंग"
#: gtk/gtkiconview.c:773
msgid "Selection Box Alpha"
msgstr "बाकस अल्फा चयन"
#: gtk/gtkiconview.c:774
msgid "Opacity of the selection box"
msgstr "छनोट बाकसको ओपासिटि"
#: gtk/gtkimage.c:131 gtk/gtkstatusicon.c:210
msgid "Pixbuf"
msgstr "पिक्सबफ"
#: gtk/gtkimage.c:132 gtk/gtkstatusicon.c:211
msgid "A GdkPixbuf to display"
msgstr "एउटा जिडिके पिक्सबफ देखाउनको लागि"
#: gtk/gtkimage.c:139
msgid "Pixmap"
msgstr "पिक्सनक्शाङ्कन"
#: gtk/gtkimage.c:140
msgid "A GdkPixmap to display"
msgstr "एउटा जिडिके पिक्सम्याप देखाउनको लागि"
#: gtk/gtkimage.c:147 gtk/gtkmessagedialog.c:215
msgid "Image"
msgstr "चित्र"
#: gtk/gtkimage.c:148
msgid "A GdkImage to display"
msgstr "एउटा जिडिके चित्र देखाउनको लागि"
#: gtk/gtkimage.c:155
msgid "Mask"
msgstr "मुकुन्डो"
#: gtk/gtkimage.c:156
msgid "Mask bitmap to use with GdkImage or GdkPixmap"
msgstr "जीटीके छविचित्र वा जीटीके पिक्सनक्सासँग प्रयोग हुने मुकुण्डोको विटनक्सा "
#: gtk/gtkimage.c:164 gtk/gtkstatusicon.c:219
msgid "Filename to load and display"
msgstr "लेखपत्र लोडगर र देखाऊ"
#: gtk/gtkimage.c:173 gtk/gtkstatusicon.c:227
msgid "Stock ID for a stock image to display"
msgstr "संग्रहित छवि देखाउनलाई संग्रहित आईडी"
#: gtk/gtkimage.c:180
msgid "Icon set"
msgstr "छविचित्र मिलाउ"
#: gtk/gtkimage.c:181
msgid "Icon set to display"
msgstr " देखाउनको लागि छविचित्र स्थपित गर "
#: gtk/gtkimage.c:188 gtk/gtkscalebutton.c:216 gtk/gtktoolbar.c:540
msgid "Icon size"
msgstr "छविचित्रको आकार"
#: gtk/gtkimage.c:189
msgid "Symbolic size to use for stock icon, icon set or named icon"
msgstr "स्टक प्रतिमा, प्रतिमा सेट वा नाम दिइएको प्रतिमामा प्रयोग गर्न सांकेतिक आकर "
#: gtk/gtkimage.c:205
msgid "Pixel size"
msgstr "पिक्सेल आकार"
#: gtk/gtkimage.c:206
msgid "Pixel size to use for named icon"
msgstr "नाम दिइएको प्रतिमाका लागि प्रयोग गर्ने पिक्सेल आकार"
#: gtk/gtkimage.c:214
msgid "Animation"
msgstr "रङ्गचित्राङकन"
#: gtk/gtkimage.c:215
msgid "GdkPixbufAnimation to display"
msgstr "जिडिके पिक्सबफ चित्राङ्कन देखाउनलाई"
#: gtk/gtkimage.c:255 gtk/gtkstatusicon.c:258
msgid "Storage type"
msgstr "संग्रहगर्ने प्रकार"
#: gtk/gtkimage.c:256 gtk/gtkstatusicon.c:259
msgid "The representation being used for image data"
msgstr "छविचित्र डाटाका लागि प्रयोग गरिएको प्रतिनिधित्व"
#: gtk/gtkimagemenuitem.c:136
msgid "Child widget to appear next to the menu text"
msgstr "अर्को मेनुपाठमा देखाउनलाई दोस्रोतहको औजार"
#: gtk/gtkimagemenuitem.c:151
#, fuzzy
msgid "Whether to use the label text to create a stock menu item"
msgstr "जहाँ लेवल पाठ माउस सँग छानिन सक्छ"
#: gtk/gtkimagemenuitem.c:169
msgid "Always show image"
msgstr ""
#: gtk/gtkimagemenuitem.c:170
#, fuzzy
msgid "Whether the image will always be shown"
msgstr "जहा औजार दृश्यात्मक हुन्छ"
#: gtk/gtkimagemenuitem.c:184 gtk/gtkmenu.c:515
#, fuzzy
msgid "Accel Group"
msgstr "कार्य समूह"
#: gtk/gtkimagemenuitem.c:185
#, fuzzy
msgid "The Accel Group to use for stock accelerator keys"
msgstr "द्रुतसञ्चालक परिवर्तनका लागि अन्त्यमा निरीक्षण गरियो"
#: gtk/gtkimagemenuitem.c:190
msgid "Show menu images"
msgstr "सूचीका चित्रहरु देखाऊ"
#: gtk/gtkimagemenuitem.c:191
msgid "Whether images should be shown in menus"
msgstr "जब मेनुहरूमा छविचित्र देखाइन्छ"
#: gtk/gtkinvisible.c:87 gtk/gtkwindow.c:615
msgid "The screen where this window will be displayed"
msgstr "त्यो पर्दा जहाँ यो विण्डो देखाइन्छ"
#: gtk/gtklabel.c:368
msgid "The text of the label"
msgstr "लेबलका पाठहरु"
#: gtk/gtklabel.c:375
msgid "A list of style attributes to apply to the text of the label"
msgstr "छापको पाठमा प्रयोग गर्ने शैली गुणको सूची "
#: gtk/gtklabel.c:396 gtk/gtktexttag.c:359 gtk/gtktextview.c:590
msgid "Justification"
msgstr "मिलान"
#: gtk/gtklabel.c:397
msgid ""
"The alignment of the lines in the text of the label relative to each other. "
"This does NOT affect the alignment of the label within its allocation. See "
"GtkMisc::xalign for that"
msgstr ""
"छापको एक अर्कासँग सम्बन्धित पाठमा लाईनहरूको पंक्तिबद्धता । यसले छापको पंक्तिबद्धतालाई "
"असर गर्दैन । यसका लागि एक्स-पंक्तिबद्ध जीटीके विविधता हेर्नुहोस्"
#: gtk/gtklabel.c:405
msgid "Pattern"
msgstr "शैली /तरिका"
#: gtk/gtklabel.c:406
msgid ""
"A string with _ characters in positions correspond to characters in the text "
"to underline"
msgstr "समरूपी वर्णको पाठमा कचका लागि स्थितिमा वर्णसँगको सूत्र "
#: gtk/gtklabel.c:413
msgid "Line wrap"
msgstr "रेखा लपेट"
#: gtk/gtklabel.c:414
msgid "If set, wrap lines if the text becomes too wide"
msgstr "जडान गर्नुछ भने, पाठ भेरै फराकिलो भएमा लाईनहरूलाई लपेट्नुस्"
#: gtk/gtklabel.c:429
#, fuzzy
msgid "Line wrap mode"
msgstr "रेखा लपेट"
#: gtk/gtklabel.c:430
msgid "If wrap is set, controls how linewrapping is done"
msgstr ""
#: gtk/gtklabel.c:437
msgid "Selectable"
msgstr "चयन योग्य"
#: gtk/gtklabel.c:438
msgid "Whether the label text can be selected with the mouse"
msgstr "जहाँ लेवल पाठ माउस सँग छानिन सक्छ"
#: gtk/gtklabel.c:444
msgid "Mnemonic key"
msgstr "एम्नेमोनिक कि"
#: gtk/gtklabel.c:445
msgid "The mnemonic accelerator key for this label"
msgstr "यो लेवलका लागि एम्नेमोनिक द्रुतसञ्चालक कि"
#: gtk/gtklabel.c:453
msgid "Mnemonic widget"
msgstr "एम्नेमोनिक औजार"
#: gtk/gtklabel.c:454
msgid "The widget to be activated when the label's mnemonic key is pressed"
msgstr "जव लेवलको एम्नेमोनिक कि थिचिन्छ औजार सक्रिय हुन्छ"
#: gtk/gtklabel.c:500
#, fuzzy
msgid ""
"The preferred place to ellipsize the string, if the label does not have "
"enough room to display the entire string"
msgstr ""
"यदि लेबलसँग यदि भएमा सबै स्ट्रिङ देखाउन प्रसस्त कोठा छैन भने स्ट्रिङ दिर्घाकार गर्न "
"प्राथमिक स्थान"
#: gtk/gtklabel.c:540
msgid "Single Line Mode"
msgstr "एकल पंक्ति अबस्थाद शैली"
#: gtk/gtklabel.c:541
msgid "Whether the label is in single line mode"
msgstr "जब लेबल एकल पंक्ति अबस्थामा हुन्छ"
#: gtk/gtklabel.c:558
msgid "Angle"
msgstr "कोण"
#: gtk/gtklabel.c:559
msgid "Angle at which the label is rotated"
msgstr "कोण जहाँ लेबल घुमाइन्छ"
#: gtk/gtklabel.c:579
msgid "Maximum Width In Characters"
msgstr "क्यारेक्टरहरू भित्र अधिकक चौडाइ"
#: gtk/gtklabel.c:580
msgid "The desired maximum width of the label, in characters"
msgstr "लेबलको रुचाइएको अधिक चौडाई, क्यारेक्टरहरूमा"
#: gtk/gtklabel.c:696
#, fuzzy
msgid "Whether to select the contents of a selectable label when it is focused"
msgstr "जब प्रविष्टिको विषयवस्तु चयन गर्नुछ यसलाई विशेष ध्यान दिइन्छ"
#: gtk/gtklayout.c:616 gtk/gtkviewport.c:106
msgid "Horizontal adjustment"
msgstr "क्षितिजीय मिलान"
#: gtk/gtklayout.c:617 gtk/gtkscrolledwindow.c:219
msgid "The GtkAdjustment for the horizontal position"
msgstr "क्षितिजीय स्थितिको लागि जिटिके मिलान"
#: gtk/gtklayout.c:624 gtk/gtkviewport.c:114
msgid "Vertical adjustment"
msgstr "उर्ध्व मिलान"
#: gtk/gtklayout.c:625 gtk/gtkscrolledwindow.c:226
msgid "The GtkAdjustment for the vertical position"
msgstr "उर्ध्व स्थितिको लागि जिटिके मिलान"
#: gtk/gtklayout.c:633
msgid "The width of the layout"
msgstr "मोहडाको चौडाई"
#: gtk/gtklayout.c:642
msgid "The height of the layout"
msgstr "मोहडाको उचाई"
#: gtk/gtklinkbutton.c:145
msgid "URI"
msgstr ""
#: gtk/gtklinkbutton.c:146
#, fuzzy
msgid "The URI bound to this button"
msgstr "बटनको एकबाट अर्कोमा फडकने स्थिति"
#: gtk/gtklinkbutton.c:160
#, fuzzy
msgid "Visited"
msgstr "दृश्यात्मक"
#: gtk/gtklinkbutton.c:161
#, fuzzy
msgid "Whether this link has been visited."
msgstr "जहाँ कार्य हेर्न सकिन्छ"
#: gtk/gtkmenu.c:501
#, fuzzy
msgid "The currently selected menu item"
msgstr "हालसालै चयन गरिएको फाइलनाम"
#: gtk/gtkmenu.c:516
#, fuzzy
msgid "The accel group holding accelerators for the menu"
msgstr "यो लेवलका लागि एम्नेमोनिक द्रुतसञ्चालक कि"
#: gtk/gtkmenu.c:530 gtk/gtkmenuitem.c:285
msgid "Accel Path"
msgstr ""
#: gtk/gtkmenu.c:531
msgid "An accel path used to conveniently construct accel paths of child items"
msgstr ""
#: gtk/gtkmenu.c:547
#, fuzzy
msgid "Attach Widget"
msgstr "अतिरिक्त औजार"
#: gtk/gtkmenu.c:548
#, fuzzy
msgid "The widget the menu is attached to"
msgstr "जहाँ सूची आइटम जाँचिएको छ"
#: gtk/gtkmenu.c:556
msgid ""
"A title that may be displayed by the window manager when this menu is torn-"
"off"
msgstr "यो मेनु बन्द हुँदा विण्डो प्रवन्धकले देखाउन सक्ने शीर्षक "
#: gtk/gtkmenu.c:570
msgid "Tearoff State"
msgstr "ढाँचा च्यातेर फ्याल"
#: gtk/gtkmenu.c:571
msgid "A boolean that indicates whether the menu is torn-off"
msgstr "यो मेनु बन्द हुँदा बुलियनले जनाउँदछ"
#: gtk/gtkmenu.c:585
#, fuzzy
msgid "Monitor"
msgstr "महिना"
#: gtk/gtkmenu.c:586
msgid "The monitor the menu will be popped up on"
msgstr ""
#: gtk/gtkmenu.c:592
msgid "Vertical Padding"
msgstr "उर्ध्व गद्दा"
#: gtk/gtkmenu.c:593
msgid "Extra space at the top and bottom of the menu"
msgstr "सूचीको माथि र तल पट्टी अतिरिक्त ठाँउ"
#: gtk/gtkmenu.c:601
#, fuzzy
msgid "Horizontal Padding"
msgstr "क्षितिजीय गद्दा"
#: gtk/gtkmenu.c:602
#, fuzzy
msgid "Extra space at the left and right edges of the menu"
msgstr "सूचीको माथि र तल पट्टी अतिरिक्त ठाँउ"
#: gtk/gtkmenu.c:610
msgid "Vertical Offset"
msgstr "उर्ध्व स्थापति गर्नु"
#: gtk/gtkmenu.c:611
msgid ""
"When the menu is a submenu, position it this number of pixels offset "
"vertically"
msgstr "जब मेनु नै उपमेनु हुन्छ उर्ध्वतलीय समरूप पिक्सेलहरूको संख्या यो स्थितिमा राख्नुस्"
#: gtk/gtkmenu.c:619
msgid "Horizontal Offset"
msgstr "क्षितिजीय स्थापित गर्नु"
#: gtk/gtkmenu.c:620
msgid ""
"When the menu is a submenu, position it this number of pixels offset "
"horizontally"
msgstr "जब मेनु नै उपमेनु हुन्छ समतलीय समरूप पिक्सेलहरूको संख्या यो स्थितिमा राख्नुस्"
#: gtk/gtkmenu.c:628
#, fuzzy
msgid "Double Arrows"
msgstr "तीर देखाउनुस्"
#: gtk/gtkmenu.c:629
msgid "When scrolling, always show both arrows."
msgstr ""
#: gtk/gtkmenu.c:642
#, fuzzy
msgid "Arrow Placement"
msgstr "बाँण एक्स स्थानान्तर"
#: gtk/gtkmenu.c:643
msgid "Indicates where scroll arrows should be placed"
msgstr ""
#: gtk/gtkmenu.c:651
msgid "Left Attach"
msgstr "बाँया संलग्न"
#: gtk/gtkmenu.c:652 gtk/gtktable.c:174
msgid "The column number to attach the left side of the child to"
msgstr "शाखाको देब्रे तिर स्तम्भ संख्या जोडिन्छ"
#: gtk/gtkmenu.c:659
msgid "Right Attach"
msgstr "दाँया सम्लग्न"
#: gtk/gtkmenu.c:660
msgid "The column number to attach the right side of the child to"
msgstr "शाखाको दाहिनेतिर स्तम्भ संख्या जोडिन्छ"
#: gtk/gtkmenu.c:667
msgid "Top Attach"
msgstr "माथि सम्लग्न"
#: gtk/gtkmenu.c:668
msgid "The row number to attach the top of the child to"
msgstr "शाखाको माथि तिर तेर्सो लाईनको संख्या जोडिन्छ"
#: gtk/gtkmenu.c:675
msgid "Bottom Attach"
msgstr "तल सम्लग्न"
#: gtk/gtkmenu.c:676 gtk/gtktable.c:195
msgid "The row number to attach the bottom of the child to"
msgstr "शाखाको तलतिर तेर्सो लाईनको संख्या जोडिन्छ"
#: gtk/gtkmenu.c:690
msgid "Arbitrary constant to scale down the size of the scroll arrow"
msgstr ""
#: gtk/gtkmenu.c:777
msgid "Can change accelerators"
msgstr "द्रुतसञ्चालकहरु परिवर्तन गर्न सकिन्छ"
#: gtk/gtkmenu.c:778
msgid ""
"Whether menu accelerators can be changed by pressing a key over the menu item"
msgstr "जहा सूची द्रुतसञ्चालकहरु सूची आइटम माथि एउटा कि थिचेर परिवर्तन हुन सक्छन"
#: gtk/gtkmenu.c:783
msgid "Delay before submenus appear"
msgstr "सहायक सूचीहरु आउनु अघि ढीलो"
#: gtk/gtkmenu.c:784
msgid ""
"Minimum time the pointer must stay over a menu item before the submenu appear"
msgstr "उपसूची आउनु भन्दा पहिले थोरै समय प्वाइन्टर/कर्ता सूची आइटममाथि बस्नु पर्छ"
#: gtk/gtkmenu.c:791
msgid "Delay before hiding a submenu"
msgstr "सहायक सूचीहरु लुक्नुअघि ढीलो"
#: gtk/gtkmenu.c:792
msgid ""
"The time before hiding a submenu when the pointer is moving towards the "
"submenu"
msgstr "जब विन्दु-दर्शक सबमेनुतिर सर्छ सबमेनु हराउनुभन्दा पहिलेको समय "
#: gtk/gtkmenubar.c:168
msgid "Pack direction"
msgstr "प्याक निर्देशन"
#: gtk/gtkmenubar.c:169
msgid "The pack direction of the menubar"
msgstr "मेनुबारको प्याक दिशानिर्देश"
#: gtk/gtkmenubar.c:185
msgid "Child Pack direction"
msgstr "बच्चा प्याक निर्देशन"
#: gtk/gtkmenubar.c:186
msgid "The child pack direction of the menubar"
msgstr "मेनुबारको बच्चा प्याक निर्देशन"
#: gtk/gtkmenubar.c:195
msgid "Style of bevel around the menubar"
msgstr "सूचीबारको वरिपरि बिभेलको शैली "
#: gtk/gtkmenubar.c:202 gtk/gtktoolbar.c:590
msgid "Internal padding"
msgstr "आन्तरिक गद्दा"
#: gtk/gtkmenubar.c:203
msgid "Amount of border space between the menubar shadow and the menu items"
msgstr "सूचीबारको छांया र सूची आइटम को बीचमा सीमारेखाको ठाँउ"
#: gtk/gtkmenubar.c:210
msgid "Delay before drop down menus appear"
msgstr "तल झर्ने सूचीहरु आउनु भन्दा पहिले ढीलो"
#: gtk/gtkmenubar.c:211
msgid "Delay before the submenus of a menu bar appear"
msgstr " सूचीबारको उपसूचीहरु आउनु भन्दा पहिले ढीलो"
#: gtk/gtkmenuitem.c:252
msgid "Right Justified"
msgstr ""
#: gtk/gtkmenuitem.c:253
msgid ""
"Sets whether the menu item appears justified at the right side of a menu bar"
msgstr ""
#: gtk/gtkmenuitem.c:267
msgid "Submenu"
msgstr ""
#: gtk/gtkmenuitem.c:268
msgid "The submenu attached to the menu item, or NULL if it has none"
msgstr ""
#: gtk/gtkmenuitem.c:286
msgid "Sets the accelerator path of the menu item"
msgstr ""
#: gtk/gtkmenuitem.c:301
#, fuzzy
msgid "The text for the child label"
msgstr "लेबलका पाठहरु"
#: gtk/gtkmenuitem.c:364
msgid "Amount of space used up by arrow, relative to the menu item's font size"
msgstr ""
#: gtk/gtkmenuitem.c:377
#, fuzzy
msgid "Width in Characters"
msgstr "क्यारेक्टरहरूमा चौडाई"
#: gtk/gtkmenuitem.c:378
#, fuzzy
msgid "The minimum desired width of the menu item in characters"
msgstr "क्यारेक्टरहरूमा चाहिएको लेबलको चौडाई"
#: gtk/gtkmenushell.c:374
msgid "Take Focus"
msgstr "केन्द्र लिनुहोस्"
#: gtk/gtkmenushell.c:375
msgid "A boolean that determines whether the menu grabs the keyboard focus"
msgstr "यो मेनुले कुञ्जीपाटी केन्द्र समाउँदाँदा बुलियनले निर्धारण गर्छ"
#: gtk/gtkmenutoolbutton.c:245 gtk/gtkoptionmenu.c:161
msgid "Menu"
msgstr "मेनु"
#: gtk/gtkmenutoolbutton.c:246
msgid "The dropdown menu"
msgstr "ड्रपडाउन मेनु"
#: gtk/gtkmessagedialog.c:98
msgid "Image/label border"
msgstr "छविचित्र /लेबल सीमाना"
#: gtk/gtkmessagedialog.c:99
msgid "Width of border around the label and image in the message dialog"
msgstr "खबर स‍ंवादभित्र लेवल र तस्विरको वरिपरि सीमारेखाको चौडाइ"
#: gtk/gtkmessagedialog.c:114
msgid "Use separator"
msgstr "बिच्छेदक प्रयोग गर"
#: gtk/gtkmessagedialog.c:115
msgid ""
"Whether to put a separator between the message dialog's text and the buttons"
msgstr "जब सन्देश संवाद पाठ र बटनहरूको बीचमा विभाजक राख्नु छ"
#: gtk/gtkmessagedialog.c:128
msgid "Message Type"
msgstr "खबर प्रकार"
#: gtk/gtkmessagedialog.c:129
msgid "The type of message"
msgstr "खबरको प्रकार"
#: gtk/gtkmessagedialog.c:136
msgid "Message Buttons"
msgstr "खबर बटनहरु"
#: gtk/gtkmessagedialog.c:137
msgid "The buttons shown in the message dialog"
msgstr "खबर स‍ंवादभित्र बटनहरु देखाइन्छ"
#: gtk/gtkmessagedialog.c:154
#, fuzzy
msgid "The primary text of the message dialog"
msgstr "खबर स‍ंवादभित्र बटनहरु देखाइन्छ"
#: gtk/gtkmessagedialog.c:169
#, fuzzy
msgid "Use Markup"
msgstr "मार्कअप प्रयोग गर"
#: gtk/gtkmessagedialog.c:170
#, fuzzy
msgid "The primary text of the title includes Pango markup."
msgstr "पाठको छापमा एक्सएमएल चिन्ह-निर्देश । प्याङ्गो_पदमिलान_चिन्ह-निर्देश()"
#: gtk/gtkmessagedialog.c:184
#, fuzzy
msgid "Secondary Text"
msgstr "द्धितीयक"
#: gtk/gtkmessagedialog.c:185
#, fuzzy
msgid "The secondary text of the message dialog"
msgstr "खबर स‍ंवादभित्र बटनहरु देखाइन्छ"
#: gtk/gtkmessagedialog.c:200
msgid "Use Markup in secondary"
msgstr ""
#: gtk/gtkmessagedialog.c:201
msgid "The secondary text includes Pango markup."
msgstr ""
#: gtk/gtkmessagedialog.c:216
#, fuzzy
msgid "The image"
msgstr "मान"
#: gtk/gtkmisc.c:83
msgid "Y align"
msgstr "वाई पंक्तिबद्ध"
#: gtk/gtkmisc.c:84
msgid "The vertical alignment, from 0 (top) to 1 (bottom)"
msgstr "उर्ध्व पंक्तिबद्ध , ० देखि (माथि) १ सम्म (तल)"
#: gtk/gtkmisc.c:93
msgid "X pad"
msgstr "एक्स प्याड"
#: gtk/gtkmisc.c:94
msgid ""
"The amount of space to add on the left and right of the widget, in pixels"
msgstr "पिक्सलहरुभित्र औजारको देब्रे र दाहिने छेउ खालीठाँउको मात्रा जोडनलाई"
#: gtk/gtkmisc.c:103
msgid "Y pad"
msgstr "वाई प्याड"
#: gtk/gtkmisc.c:104
msgid ""
"The amount of space to add on the top and bottom of the widget, in pixels"
msgstr "औजारको तल र माथि पिक्सेल थप्न खालीस्थानको मात्रा "
#: gtk/gtkmountoperation.c:139
#, fuzzy
msgid "Parent"
msgstr "औजार मुख्य"
#: gtk/gtkmountoperation.c:140
#, fuzzy
msgid "The parent window"
msgstr "विण्डोको प्रकार"
#: gtk/gtkmountoperation.c:147
#, fuzzy
msgid "Is Showing"
msgstr "शीर्षक देखाऊ"