Skip to content
A light-weight Reddit-type web application all about Dad Jokes.
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
src
.gitignore
README.md
nbactions.xml
pom.xml

README.md

daddit

A light-weight Reddit-type web application.

Daddit

Xin Gao, William Jelvin, Marcus D Jensen, Kristian Grundström

Daddit är en Dad Joke-applikation där man som användare kan läsa och skriva egna DadJokes. Applikationen använder sig av RESTful services för att läsa och skriva data till en H2-databas.

De funktioner man hittar i applikationen är

  • Man kan registrera sig som en ny användare med valfritt användarnamn och lösenord
  • En registrerad användare kan skapa egna inlägg.
  • Ett inlägg kan innehålla flera olika kategorier.
  • En användare kan lägga en röst på ett inlägg som denne finner underhållande (+1) eller om skämtet är av undermålig kvalitet lägga en negativ röst (-1). Endast en röst per användare och inlägg. Man kan ändra sin röst åt båda hållen om man exempelvis röstat fel.
  • Alla användare kan lista de hetaste tio inläggen som är baserat på antal röster, alla inlägg eller endast inlägg från respektive användare i databasen.
  • Det finns en sökfunktion där man som användare kan söka efter nyckelord som man finner i rubrik eller innehåll.
  • Det finns en administratör som även befogenheter att radera inlägg. Fördefinierade användare är ​daddy1 ​, ​daddy2 ​och ​daddy3 ​som alla har lösenordet “​daddy​” samt ​BigDaddy ​som är administratören med lösenordet “​chef ​”.
You can’t perform that action at this time.