Skip to content
Permalink
master
Switch branches/tags

Name already in use

A tag already exists with the provided branch name. Many Git commands accept both tag and branch names, so creating this branch may cause unexpected behavior. Are you sure you want to create this branch?
Go to file
 
 
Cannot retrieve contributors at this time

Allmänna villkor för PrinsensMinne

Din anmälan och ditt deltagande

Anmälningsvillkor

Anmälan till loppet är bindande. Vid uppvisande av läkarintyg, som påvisar skada som inträffat efter anmälan och omöjliggör deltagande, kan anmälan flyttas över till nästa års lopp istället.

Anmälan är giltig när vi har erhållit full betalning för anmälningsavgiften.

Det är inte tillåtet att delta i vårt lopp i någon annans namn än ditt eget.

Vi vill även informera om att idrottsevenemang på en bestämd dag eller under en bestämd tidsperiod är undantagna från ångerrätt enligt Lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler.

Vid eventuellt inställt lopp återbetalar vi 50% av anmälningsavgiften.

Deltagarvillkor

Svenska Friidrottsförbundets regler gäller.

Du deltar i loppet på eget ansvar.

För Milloppet, Kortloppet och Upploppet gäller att målsman ansvarar för löpare under 16 år.

Se även vår sida A-Ö på hemsidan.

Personuppgifter

Vi hanterar personuppgifter i syfte att kunna genomföra och marknadsföra loppet. All hantering av personuppgifter sker enligt vår integritetspolicy. I och med din anmälan till loppet godkänner du den policyn.