Skip to content
Permalink
master
Switch branches/tags
Go to file
 
 
Cannot retrieve contributors at this time

Integritetspolicy

Parter och ansvar för behandlingen av dina personuppgifter

KMM Timing AB, 556859-7321, c/o Mattias Bramstång, Terriervägen 4, 302 64 Halmstad (nedan kallad PrinsensMinne) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som sker inom ramen för loppet PrinsensMinne.

est mika:timing AB, 556496-3550, Tryckarevägen 16, 434 37 Kungsbacka (nedan kallad est mika:timing) levererar tjänster för datalagring av anmälningar och resultat och agerar därför som personuppgiftsbiträde åt PrinsensMinne. Ett personuppgiftsbiträdesavtal är tecknat mellan PrinsensMinne och est mika:timing.

Vi använder Mailgun Technologies, Inc., 535 Mission St. – 14th Floor, San Francisco, CA 94105 (nedan kallad Mailgun) när vi skickar löpande e-post. Ett personuppgiftsbiträdesavtal är tecknat mellan PrinsensMinne och Mailgun.

För att göra e-postkampanjer använder vi The Rocket Science Group LLC d/b/a MailChimp, 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA (nedan kallad Mailchimp). Ett personuppgiftsbiträdesavtal är tecknat mellan PrinsensMinne och Mailchimp.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

För att PrinsensMinne ska kunna genomföras behandlas personuppgifter för olika ändamål kopplade till loppet. PrinsensMinne behandlar personuppgifter för att administrera loppet (vid anmälan, under pågående lopp och efter loppet vid resultatrapportering), kommunicera med deltagarna (utskick med tävlingsinformation etc.) samt hantera lopprelaterade ekonomiska transaktioner (anmälningsavgifter mm.).

PrinsensMinne använder fotografier, rörliga bilder eller ljudupptagningar, tagna i samband med loppet, på hemsidan och i vår marknadsföring av loppet (digitalt eller tryckt). Samtliga bilder som vi kan tänkas använda finns i bildgallerierna på vår hemsida. Vill du att vi plockar bort fotografier eller liknande på dig så gör vi det snarast efter vi blivit informerade om detta.

PrinsensMinne är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som sker vid:

 • Anmälan till loppet
 • Ekonomiska transaktioner i samband med anmälan
 • Resultatsammanställning under loppet
 • Resultatredovisning efter loppet
 • Sammanställning av statistik och uppföljning
 • Kontakt med deltagarna
 • Besök på vår hemsida
 • Publicering av material på hemsida och sociala medier

Vilka delar vi personuppgifter med?

Vi delar inte din personliga information till andra företag, organisationer eller föreningar utan ditt samtycke. Vi säljer aldrig dina personuppgifter vidare.

Dina personuppgifter kommer inte att utsättas för automatiserat beslutsfattande.

est mika:timing använder ett datacenter i Tyskland och därför kommer dina personuppgifter som insamlas vid deltagande i loppet att överföras dit.

PrinsensMinne använder ett webbhotell i Nederländerna och därför kommer personuppgifter som insamlas via hemsidan att överföras dit.

Både Mailgun och Mailchimp använder servrar i USA och därför kommer de personuppgifter som finns i e-post som skickas från oss att överföras dit. Båda företagen har anslutit sig till det så kallade Privacy Shield vilket innebär att skyddsnivån för dina personuppgifter är tillräckligt hög för att godkänna en överföring av dem till tredje land (utanför EU/EES).

Vilken laglig grund har vi för personuppgiftsbehandling?

Föreningen har nedan sammanställt den lagliga grunden för behandlingen av personuppgifter som sker inom föreningens verksamhet.

Ändamål med behandling Laglig grund
Anmälan till loppet Avtal
Ekonomiska transaktioner i samband med anmälan Avtal
Resultatsammanställning under loppet Avtal
Resultatredovisning efter loppet Avtal
Sammanställning av statistik och uppföljning Allmänt intresse
Kontakt med deltagarna Intresseavvägning och ibland samtycke
Besök på vår hemsida Intresseavvägning
Publicering av material på hemsida och sociala medier Intresseavvägning och ibland samtycke

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Personuppgifter kopplade till administration av loppet kommer att sparas så länge som loppet genomförs.

PrinsensMinne kommer att genomföra en bedömning årsvis om ändamålet med behandlingen av eventuella övriga personuppgifterna kvarstår. Om inte ändamålen med behandlingen av personuppgifterna kvarstår kommer uppgifterna att raderas.

Vilka rättigheter har du?

Du som är eller har varit anmäld till loppet eller som av någon anledning har varit i kontakt med PrinsensMinne har flera rättigheter som du bör känna till.

Du har rätt att få ett registerutdrag avseende PrinsensMinnes behandling av dina personuppgifter. PrinsensMinne ska vid begäran av registerutdrag förse dig med en kopia av de personuppgifter som är under behandling. För eventuella ytterligare kopior som du begär får PrinsensMinne ta ut en rimlig avgift utifrån administrativa kostnader.

Du har i vissa fall även rätt till dataportabilitet av personuppgifterna.

Du har rätt att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande och rätt att begränsa behandlingen av personuppgifterna tills de blir ändrade. Om du har ett personligt konto i vår anmälningsportal kan du där enkelt ändra de flesta av dina personuppgifter.

Du har under vissa omständigheter rätt att bli raderad:

 • Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlades in för
 • Om behandlingen grundar sig på den enskildes samtycke och du återkallar samtycket
 • Om behandlingen sker för direktmarknadsföring och du motsätter sig att uppgifterna behandlas
 • Om du motsätter dig personuppgiftsbehandling som sker inom ramen för myndighetsutövning eller efter en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än dina intressen
 • Om personuppgifterna har behandlats olagligt
 • Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet
 • Om personuppgifterna avser barn och har samlats in i samband med att barnet skapar en profil i ett socialt nätverk

Du har också rätt att dra in ett samtycke, motsätta dig automatiskt beslutsfattande, profilering och invända mot direktmarknadsföring.

Du kan när som helst utöva dina rättigheter genom att begära tillgång till och rättelse eller radering av personuppgifter, begära begränsning av behandling eller invända mot behandling. Kontakta PrinsensMinne för att utöva dina rättigheter.

Vidare har du rätt att inge ett klagomål avseende PrinsensMinnes behandling av personuppgifter till Datainspektionen.

Om du vill veta mer

Har du frågor om PrinsensMinnes personuppgiftsbehandling eller vill utöva dina rättigheter kontaktar du PrinsensMinne.