Permalink
Switch branches/tags
Nothing to show
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
37 lines (18 sloc) 4.53 KB

Vähimal määral on inimene ta ise, kõneldes iseendana. Anna talle mask ja ta ütleb sulle tõtt! — Oscar Wilde

John Perry Barlow, Electronic Frontier Foundationi kaas-asutaja koostas 1996. aastal "Küberruumi iseseisvuse deklaratsiooni". See sisaldab järgmist lõiku:

Küberruum koosneb ülekannetest, seostest ja mõttest endast, reastatud seisulainena me ühenduste võrgus. Meie maailm on korraga kõikjal ja eikusagil, kuid see pole seal, kus elunevad kehad.

Me loome maailma, kuhu kõik võivad siseneda vabana eesõigusist või eelarvamusist, mis lähtuvad rassist, majanduslikust võimsusest, sõjalisest jõust või sünnikohast.

Me loome maailma, kus igaüks igapool võib väljendada oma kui tahes ainulaadseid arvamusi, ilma hirmuta vaikusse või keskpärasusse sundimise ees.

Kuusteist aastat peale seda on Internet muutnud meie kõigi elusid. See on toonud meie sõrmeotste ulatusse inimkonna koondatud teadmised. Me saame luua uusi suhteid ja jagada oma mõtteid ning elusid sõpradega üle kogu maailma. Me saame organiseeruda, ühenduda ja teha koostööd viisidel, mida pole kunagi võimalikuks peetud. See on maailm, mida me soovime anda edasi oma lastele. See on maailm vaba Internetiga.

Kahjuks pole saanud tõeks mitte kogu John Perry Barlow nägemus. Ilma ligipääsuta anonüümsusele onlainis pole meil vabadust eelisõigusit ega eelarvamusist. Ilma privaatsuseta pole võimaldatud sõnavabadus.

Väljakutsed, millega me 21. sajandil vastamisi seisame nõuavad kogu inimkonna ühiseid tööpingutusi. Väljakutsed, millega me vastamisi seisame, on tõsised: kliimamuutused, energiakriis, riiklik tsensuur, jälgimisühiskond ja peatumatud sõjad. Me peame olema vabad ühenduma ja liituma ilma pidamata tundma hirmu. Me peame toetama avatud lähtekoodi projekte, mis püüavad suurendada tavainimeste teadmisi tehnoloogiast, millest me kõik sõltume: http://opensourceecology.org/. Panustatagu!

Selleks, et teha tegelikuks oma õigus privaatsusele ja anonüümsusele onlainis, on meil vaja talguhanke korras loodud kogukonna poolt arvustatud lahendusi. Krüptopeod pakuvad võimaluse kohtuda ja õppida, kuidas neid lahendusi kasutada, et anda meile kõigile vahendid, mille abil põlistada oma õigus sõnumisaladusele ja anonüümsusele onlainis.

  • Me oleme kõik kasutajad ja me võitleme kasutaja eest ning pürime kasutaja jõustamisele. Me väidame, et kasutajate nõudmine määrab selle, milleks arvutid on. Me usaldame inimeste ühist tarkust, aga mitte tarkvara edasimüüjate, suurettevõtete või valitsuste oma. Me keeldume digitaalsete gugagide ahelatest, mida tahavad vallata valitsuste ja suurettevõtete vasallhuvid. Me olene šifferpunk-revolutsionäärid.

  • Õigus isiklikule anonüümsusele, pseudonüümsusele ja privaatsusele on algupärane inimõigus. See õigus toob kaasa elu, vabaduse, väärikuse, turvalisuse, õiguse perekonnale, õiguse elule ilma hirmu või alanduseta. Ükski valitsuse, organisatsioon või üksikisik ei tohiks hoida inimesi pääsemast ligi tehnoloogiatele, mis kinnistavad neid algupäraseid inimõigusi.

  • Sõnumisaladus on üksikisiku absoluutne õigus. Läbipaistvus on seejuures nõudmine valitsustele ja suurettevõtetele, mis tegutsevad inimeste nimel.

  • Vaid üksikisik ise omab õigust oma identiteedile. Vaid üksikisik võib valida, mida ta jagab teistega. Vägivaldsed püüded saada ligipääsu isiklikele andmetele on ilma sõnaselge nõusolekuta on inimõiguste rikkumine.

  • Kõik inimesed on õigustatud saama osa krüptograafiast ja inimõigustest, mida krüptovahendid võimaldavad, seda sõltumata rassist, nahavärvist, soost, keelest, usust, poliitilisest või muust veendumusest, rahvuslikust või ühiskondlikust päritolust, omandist, sünnist ning inimese asupaigaks oleva maa või territooriumi poliitilisest või rahvusvahelisest seisundist.

  • Samamoodi nagu valitused peaksid olema olemas vaid oma kodanike teenimiseks, samamoodi peaks olema ka krüptograafia inimeste jaoks olemas. Tehnoloogiat ei tohiks inimeste eest ära sulgeda.

  • Jälgimist ei saa eristada tsensuurist ja orjusest, mille see kaasa toob. Ühtegi masinat ei tohi sundida jälgimise ja tsensuuri teenistusse. Krüpto on võti meie ühise vabaduse juurde.

  • Kood on kõne: kood on inimloodud keel. Keelata, tsenseerida või sulgeda krüptograafia inimeste eest ära on inimeste ilmajätmine põhilisest inimõiguset, mis kannab nime sõnavabadus.

  • Need, kes tahaksid peatada krüptograafia levikut on saranased 15. sajandi vaimulikele, kes püüdsid keelata trükipressi, kartes, et nende teadmiste monopol saab kõigutatud.