No description, website, or topics provided.
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
XTravelAlarm
.gitignore
README.md

README.md

XTravel Alarm alt tag

Version 1.0

Copyright ⓒ 2017 Krzysztof Stepnikowski

Wieloplatformowa aplikacja zostanie stworzona za pomocą technologii Xamarin z wykorzystaniem frameworka Prism.


DajSiePoznac2017 Logo

License: GPL v3


Główne funkcjonalności:

  • Ustawienie budzika w zależności od odległości od miejsca docelowego

  • Możliwość zapamiętywania alarmów (dodawanie/usuwanie)

  • Wyszukiwanie miejsc (połączenie z Google Maps API)

  • Alarm dźwiękowy

  • Powiadomienie za pomocą, którego można wyłączyć budzik.