Skip to content
Java klient for å laste opp og ned dokumenter i Fiks-Dokumentlager
Java
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
.dependabot Oppgraderte jetty og dependeabot Jun 4, 2019
src Kopier MDC inn i krypteringstråd Sep 9, 2019
.gitignore Lisens og oppdatert gitignore Feb 1, 2019
Jenkinsfile
LICENSE
README.md
effective-pom.xml Bumped to version 1.2.12-SNAPSHOT Oct 29, 2019
pom.xml Bumped to version 1.2.12-SNAPSHOT Oct 29, 2019

README.md

Dokumentlager Klient

Klient for å laste opp, slette og laste ned dokumenter fra Fiks Dokumentlager.

Artefakter er tilgjengelig på Maven central.

dokumentlager-klient

<dependency>
  <groupId>no.ks.fiks</groupId>
  <artifactId>dokumentlager-klient</artifactId>
  <version>1.2.11</version>
</dependency>

Klienten må konfigureres med følgende:

  • uploadBaseUrl - Base URL til API for opplasting, f.eks. https://api.fiks.ks.no
  • downloadBaseUrl - Base URL til API for nedlasting, f.eks. https://api.fiks.ks.no
  • authenticationStrategy - Implementasjon av AuthenticationStrategy som setter nødvendige headers på requests fra klienten. Default implementasjon er IntegrasjonAuthenticationStrategy som bruker Maskinporten (https://github.com/ks-no/fiks-maskinporten) til å hente access token til Authorization header, og setter IntegrasjonId og IntegrasjonPassord.

Upload

Laster opp data fra en InputStream med tilhørende metadata til en gitt konto og organisasjon. Dersom kryptert flagg settes til true, eller sikkerhetsnivå er høyere enn 3 vil klienten hente Dokumentlagerets public key og bruke denne til å kryptere før opplasting.

Delete

Sletter dokumentet med spesifisert id fra en gitt konto og organisasjon.

Download

Laster ned dokumentet med gitt id og returnerer en InputStream med data.

You can’t perform that action at this time.