Skip to content
Klient for å bruke Fiks IO
Java
Branch: master
Clone or download
Jenkins
Latest commit d9fe12c Oct 21, 2019
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
.dependabot Add dependabot config May 27, 2019
src
.editorconfig Move public methods to interface. This closes #1 Jan 17, 2019
.gitignore slett effective-pom.xml May 7, 2019
Jenkinsfile
LICENSE Create LICENSE Jan 17, 2019
README.md Update README.md Sep 11, 2019
pom.xml

README.md

Fiks IO java klient

MIT Licens Maven Central DepShield Badge GitHub last commit GitHub Release Date

Klient for å bruke Fiks IO i et JVM miljø

Getting Started

Legg til maven dependency.

Prerequisites

 • Java 1.8 or higher
Maven

Add dependency no.ks.fiks:fiks-io-klient-java in your POM.

<dependencies>
  <dependency>
    <groupId>no.ks.fiks</groupId>
    <artifactId>fiks-io-klient-java</artifactId>
    <version>1.2.7</version>
  </dependency>
</dependencies>

Usage

final FiksIOKonfigurasjon fiksIOKonfigurasjon = FiksIOKonfigurasjon.builder()
                      // sett konfig
                      .build();
final FiksIOKlient fiksIOKlient = FiksIOKlientFactory.build(fiksIOKonfigurasjon);
// Lytte på meldinger
fiksIOKlient.newSubscription((motattMelding, svarSender) -> {
             // Gjør noe med mottatt melding
           });

// Slå opp konto
final Optional<Konto> fiksIoKonto = fiksIOKlient.lookup(...);


// Sende melding
final SendtMelding sendtMelding = fiksIoKonto.map(konto -> fiksIOKlient.send(...)).orElseThrow(() -> new IllegalStateException("Kunne ikke sende til Fiks IO"));

Dokumentasjon for tjeneste:

You can’t perform that action at this time.