Skip to content
Java-klient for generere access token fra Maskinporten
Java
Branch: master
Clone or download
Jenkins
Latest commit c72871b Oct 17, 2019
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
.dependabot
maskinporten-client
maskinporten-spring-boot-client Oppdaterte dependencies. Fikser nimbus security vulnerability. Oct 17, 2019
.gitignore
Jenkinsfile
LICENSE
README.md
effective-pom.xml
pom.xml

README.md

maskinporten-client

Dette er en klient som kobler seg opp til Maskinporten (https://difi.github.io/idporten-oidc-dokumentasjon/oidc_auth_server-to-server-oauth2.html) og ber om en JWT-access-token basert på et virksomhetssertifikat, en issuer (konto hos Difi) og ett eller flere scopes.

Husk å be Difi konfigurere opp klienten til å sende JWT-access-token og ikke "token by reference".

Mottatte access-token blir lagret i en cache og vil bli gjenbrukt frem til de utløper. Det er mulig å fjerne access-tokenet fra cachen før det utløper og blir ugyldig. Dette er nyttig dersom det gjøres en forespørsel rett før tokenet utløper og det er fare for at tokenet blir ugyldig før forespørselen sendes. Konfigurasjon gjøres ved initiering av klienten og styres i feltet "numberOfSecondsLeftBeforeExpire".

Maven koordinater

    <dependency>
      <groupId>no.ks.fiks</groupId>
      <artifactId>maskinporten-client</artifactId>
      <version>1.0.5</version>
    </dependency>

Eksempel

import no.ks.fiks.maskinporten.Maskinportenklient;
import no.ks.fiks.maskinporten.MaskinportenklientProperties;

import java.io.FileInputStream;
import java.io.IOException;
import java.security.KeyStore;
import java.security.KeyStoreException;
import java.security.NoSuchAlgorithmException;
import java.security.cert.CertificateException;

public class Application {

  public static void main(String[] args) throws Exception {
    String keyStoreFilename = "virksomhetssertifikat-auth.p12";
    char[] keyStorePassword = "passord".toCharArray();
    KeyStore keyStore = getKeyStore(keyStoreFilename, keyStorePassword);

    Maskinportenklient maskinporten = new Maskinportenklient(keyStore, "authentication certificate", keyStorePassword, MaskinportenklientProperties.builder()
        .numberOfSecondsLeftBeforeExpire(10)
        .issuer("<klient-id-utdelt-av-difi>")
        .audience("https://oidc-ver2.difi.no/idporten-oidc-provider/")
        .tokenEndpoint("https://oidc-ver2.difi.no/idporten-oidc-provider/token")
        .build());

    String accessToken = maskinporten.getAccessToken("ks");
    System.out.println("accessToken = " + accessToken);
  }

  private static KeyStore getKeyStore(String keyStoreFilename, char[] keyStorePassword) throws KeyStoreException, IOException, CertificateException, NoSuchAlgorithmException {
    KeyStore keyStore = KeyStore.getInstance("pkcs12");
    keyStore.load(new FileInputStream(keyStoreFilename), keyStorePassword);
    return keyStore;
  }

}

maskinporten-spring-boot-client

Autokonfigurasjon av maskinporten for Spring Boot.

Maven koordinater

    <dependency>
      <groupId>no.ks.fiks</groupId>
      <artifactId>maskinporten-spring-boot-client</artifactId>
      <version>1.0.5</version>
    </dependency>

Eksempel

  @Bean
  public KontaktOgReservasjonsregisteretApi getKontaktOgReservasjonsregisteretApi(Maskinportenklient maskinportenklient) {
    return new KontaktOgReservasjonsregisteretApi(maskinportenklient);
  }

Konfigurasjon - application.yaml

virksomhetsertifikat.sertifikater:
- sertifikat-type: AUTH
 keystore-password: <KEYSTORE_PASSWORD>
 keystore-path: <KEYSTORE_PATH>
 certificate-alias: <CERTIFICATE_ALIAS>
 private-key-alias: <PRIVATE_KEY_ALIAS>
 private-key-password: <PRIVATE_KEY_PASSWORD>

maskinporten:
 audience: <AUDIENCE>
 tokenEndpoint: <TOKEN_ENDPOINT>
 issuer: <ISSUER>
 numberOfSecondsLeftBeforeExpire: <NUMBER_OF_SECOUNDS>
You can’t perform that action at this time.