Skip to content
Modul for å hente data fra SvarUt og importere direkte til sakssystem.
Java Other
 1. Java 99.0%
 2. Other 1.0%
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
fakeServices/src/main/resources
svarut-sak-import
.gitignore
LICENSE
README.md
checkstyle.xml
pakk.sh
pom.xml
release.sh
suppressions.xml

README.md

Importmodul for SvarUt

Sakimport-modulen er skrevet i Java og støtter direkte import av forsendelser fra SvarUt til Ephorte. Sakimport bruker Geointegrasjonsstandard versjon 1.1. Sakimport henter forsendelser via webservicene til SvarUt. All kommunikasjon foregår kryptert over TLS. Nyere aktivitet fra sakimport logges til svarutSakimport.log-filen, og eldre logger finnes i logg-katalogen (genereres når loggene roteres).

Nyeste versjon av sakimport kan lastes ned via SvarUt, en må ha tilgang til SvarUt for å få lov å laste ned filen. Svarut-sak-import

Hvordan installere Sakimport

Forbredelser:

Sakimport må kjøre på en server som har tilgang til https://svarut.ks.no og saksystemet sin geointegrasjon webservice.

 1. Når server er valgt må java 8 installeres med unlimited strength cryptography. Java8 Java 8 unlimited strength crypto

 2. For ephorte brukere, må det legges inn ny config/lisens fil, kontakt every for å få denne.

 3. Ephorte må ha to merknadstyper SVARUT-MOT og SVARUT-MET, disse heter Informasjonstype i Ephorte.

 4. Sakimport må ha en bruker som kan opprette journalposter i sakssystemet. Det må også opprettes en fordelings sak, hvor forsendelser som ikke kan puttes direkte på en sak havner.

 5. Kontakt svarut@ks.no for å få opprettet mottakersystem i SvarUt. Vi trenger fødselsnr og navn til person som skal konfigurere mottakersystemet.

 6. Alle forsendelser som lastes ned med Sakimport er kryptert. For at dette skal fungere må det offentlige sertifikatet deres lastes opp i SvarUt (samme sted som servicepassord genereres) med nivå 4-innlogging. Sakimport kan ikke tas i bruk uten dette sertifikatet. I tillegg må det private sertifikatet (X509-sertifikat, .pem-filer) være tilgjengelig for Sakimport, slik at forsendelsene kan dekrypteres. For å generere RSA nøkkelpar med openSSL kan følgende kommando brukes: openssl req -x509 -newkey rsa:2048 -nodes -keyout privatekey.pem -out public.pem -days 99999 Dette sertifikatparet vil være gyldig i 99999 dager og er ikke låst med passord. Last opp public.pem til SvarUt og gjør privatekey.pem tilgjengelig for importmodulen. For windows kan en laste ned: https://slproweb.com/products/Win32OpenSSL.html openssl req -x509 -newkey rsa:2048 -nodes -keyout privatekey.pem -out public.pem -days 99999 -config c:\<opensslinstallmappe>\bin\openssl.cfg public.pem lastet opp i svarut på mottakersystem. privatekey.pem er hemmelig og skal brukes av sakimport.

 7. Sakimport må ha urlene til geointegrasjon webservicen, vi trenger url for SakArkivOppdateringService og SakArkivInnsynService

Installasjon:

Sakimport distribueres som en zipfil. Denne inneholder denne readme-filen, applikasjonen (svarut-sak-import.jar), et bat-script som starter applikasjonen, samt en katalog med konfigurasjonsfiler. Før du kan begynne å bruke applikasjonen må config.properties oppdateres. Følgende felter må fylles ut:

 1. svarutbrukernavn -- Brukernavn for SvarUt (finnes under mottakersystem i svarut)
 2. svarutpassord -- Passord for SvarUt (finnes under mottakersystem i svarut)
 3. svaruturl -- URL til SvarUt sin webservice for mottaksmodul (https://svarut.ks.no/tjenester/svarinn/mottaker/hentNyeForsendelser for produksjon)
 4. sakbrukernavn -- Brukernavn for sakssystem
 5. sakpassord -- Passord for sakssystem
 6. sakurl -- URL til geointegrasjon SakArkivOppdateringService service
 7. sakinnsynurl -- URL til geointegrasjon SakArkivInnsynService service
 8. saksnr -- Saksnummer til en fordelingssak
 9. saksaar -- Saksår for fordelingssak.
 10. hostname -- hostname for serveren som sakImport kjører på, dette må være hostname som GeoIntegrasjon får tilgang til.
 11. privatekeyfil -- Sti og navn til privat nøkkel for å dekryptere nedlastede forsendelser

Egen konfigurasjonsfil kan legges der du pakket opp zip fila og vil da kunne finnes automatisk av programmet eller du kan angi konfigurasjonsfila som kommandolinjeparameter:

java -jar svarut-sak-import.jar laster da config.properties i samme mappe java -jar svarut-sak-import.jar -konfigurasjonsfil <filnavn>

Alle parametre kan også gis som kommandolinjeparametre. For å sette default saksår:

java -jar svarut-sak-import.jar -saksaar 2015

Kommandolinjeparametre har høyere prioritet enn verdier for samme parameter i konfigurasjonsfilen. Sakimport leter først etter egendefinert konfigurasjonsfil angitt som beskrevet over. Dersom denne ikke er angitt brukes config.properties. Hvis kommandolinjeparametre er satt ved oppstart vil disse bli brukt fremfor det som står i konfigurasjonsfilen. Det er ikke obligatorisk med alle felter i konfigurasjonsfilen, men dersom de ikke finnes der må de oppgis som kommandolinjeparametre. Redigér konfigurasjonsfilen i forhold til hva som passer best for deres system.

Forsendelser er tilgjengelig for sakimport i 24 timer og sakimport bør derfor settes opp som en gjentagende jobb (cron-jobb eller en scheduled task). Forsendelser som ikke hentes innen tidsfristen blir sendt til Altinn og følger det normale løpet for forsendelser i SvarUt. I et Windows-basert system må task scheduler være aktivert. Denne kan konfigureres via kommandolinjen eller gjennom det grafiske brukergrensesnittet. For å sette opp en jobb som kjører hvert 15. minutt kan følgende kommando brukes:

schtasks /create /sc minute /mo 15 /ru SYSTEM /tn "SvarUt Sakimport" /tr \Sti\til\runSakimport.bat

Her er systembruker satt opp fordi jobben da vil kjøres uavhengig av tidspunkt. Dersom annen bruker benyttes må denne være pålogget konstant. Hvis scheduled task ikke fungerer kan det være lurt å endre action, og start in til mappa svarut sak import ligger .

For å slette den periodiske jobben:

schtasks /delete /tn "SvarUt Sakimport"

For å overvåke applikasjonen har vi laget noen loggfiler: logg/feilkjoringer.log får en ny linje hver gang importen feiler på en eller flere forsendelser. logg/forsendelser.log får en linje for hver importerte forsendelse.

Noen kommuner har satt opp overvåking på når disse filene sist ble endret. Feilkjoringer.log skal ikke være endret siste 2 timer f.eks Forsendelser.log skal være endret for hver scheduled task, f.eks for ikke mindre enn 20 min siden.

Nedlasting av siste versjon

Siste versjon av SvarUt Sakimport

Eldre versjoner

Versjoner:

 • 11. Første release
 • 12. Støtte for å kunne svare på forsendelse og putte forsendelse på korrekt sak. (for Ephorte krever dette versjon 1.0.4.2 av ephorte5GI og 5.3.0 av ncore)
 • 13. Støtte for å spesifisere Journalstatus på importerte journalposter (M/J), Støtte for å endre klientnavn som sendes ved kall til GI. Støtte for å endre port for nedlasting av dokumenter.
 • 14. Fikset dokumentetsdato og andre datoer i metadata merknaden.
 • 15. Deresreferanse på avsender er fjernet, var forsendelseiden i svarut.
 • 16. Fikset import feil for pdf filer som ikke ender på .pdf. Disse filene får nå .pdf på slutten. Når import av fil feilet fungerte ikke filimport for alle forsendelser etterpå. Skal nå være fikse slik at kun den forsendelsen som feilet feiler.
 • 17. Fikset logging, vi hadde noen tilfeller hvor den ikke logget feilmeldinger.
 • 18. Kapper tittel til 255 tegn slik at import til ephorte ikke skal feile på lange titler.

Oppgraderings rutine:

 • Last ned zip fil for siste versjon.
 • Erstatt eksisterende filer med de i zip filen.
 • Om ønskelig kan du legge til nye valgfri alternativer i config.properties

Utvikling av sakimport

Denne delen er kun relevant dersom du skal sette opp utviklingsmiljøet til sakimport.

Bygge og deploye sakimport

 1. Sjekk ut mottaksmodulen fra git git clone https://github.com/ks-no/svarut-sak-mottak.git
 2. Gå inn i prosjektet og bygg sak-import mvn clean install Dette setter opp fakeServices, som så startes når testene for sak-import-prosjektet kjører.
 3. For å lage distribusjonspakke av sakimport, gå inn i svarut-sak-import-prosjektet. Etter å ha kjørt clean install, bygg zip-fil slik: mvn assembly:single I zip-filen ligger en katalog som inneholder jar som skal kjøres, readme, en katalog med konfigurasjonsfiler, samt et bat-script for å kjøre applikasjonen.
You can’t perform that action at this time.