Przykładowy kod z podstawowymi rzeczami dot. programowania na androida
Java
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Failed to load latest commit information.
prezentacja
twitter-mock-app
.gitignore