Aplikacja losująca pomysł na efektywną przerwę w pracy. Projekt realizowany w ramach konkursu DajSiePoznac.
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
.idea
app
gradle/wrapper
.gitignore
build.gradle
gradle.properties
gradlew
gradlew.bat
settings.gradle