Permalink
Branch: master
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
executable file 223 lines (118 sloc) 5.42 KB
author title date lastmod categories tags url markdown verticle description
柯棋瀚
讀中古音
2018-11-19
2018-11-19
語言
音韻
/reading/
false
<p>我又自詡對語言的敏感度比常人高一些。暑假突肰對古音感興趣,上古音難度太大,那就中古音吧,便用了半箇月來突擊,知道了一箇大槩。用古音讀書豈不是很美妙的事情?</p><p>計畫先把尚書讀完,可能的話兩周一篇。</p>

我的 B 站:kujihhoe

No.1 立部伎

立卽觀看 2018-07-26

ljp boux giex

立部伎

chjeh ngrax ngrauk cqi theh jax。

刺雅樂之替也。

ljp boux giex,koox dek hyaon。

立部伎,皷笛諠。

mioox sraung kiaomh,deu chjt ghuan。neux gioex sak,deuh driaong kan。

舞雙劍,跳七丸。嫋巨索,掉長竿。

thad zqaong boux giex iuux taungx kip,dang zqaongx cqax zuax dang ghrax ljp。

太常部伎有等級,堂上者坐堂下立。

dang zqaongx zuax boux srang ka chieng,dang ghrax ljp boux koox dek miang。

堂上坐部笙歌清,堂下立部皷笛鳴。

srang ka qjt sqeng cqungh crik nqix,koox dek myaonh khiook mioo nqjn theng。

笙歌一聲衆側耳,皷笛萬曲無人聽。

ljp boux zjenh,zuax boux kyeih。

立部賤,坐部貴。

zuax boux thuooih ye ljp boux giex,kek koox chqyje srang ghua zaup hieh。

坐部退爲立部伎,擊皷吹笙和雜戲。

ljp boux iuuh thuooih gha srioex nqjim?sqix ziuuh ngrauk ghuen chau ngrax qim。

立部又退何所任?始就樂懸操雅音。

ngrax qim theh ghuraeih qjt cqjih chjex,driaong liengh njex puooih deu kiung trix。

雅音替壞一至此,長令爾輩調宮徵。

zsyjen khiuu ghoux thoox krau zsix zqi,ngiaon ciang chjex ngrauk kaumx zsqjn gje。

圓丘后土郊祀時,言將此樂感神祇。

jook myaongh bungh laui prak sqiuuh mioox,gha jih pauk yaon ciang sqiek chrioex。

欲望鳳來百獸舞,何異北轅將適楚。

kung srii ngioo zjenh qan ciook yuun,thad zqaong sam khiang njex gha nqjn。

工師愚賤安足云,太常三卿爾何人。

No.2 春秋獲麟

立卽觀看 2018-08-16

1

chqyjn chiuu keng yaot:

《春秋》經曰:

qaui kungzqjp iuux sjh nen,chqyjn,se squuh ghuraek ljn。

哀公十有四年,春,西狩獲麟。

2

kung jaong dryenh yaot:

《公羊傳》曰:

gha jx sqoe?kih jh jax。

何以書?記異也。

gha jh nqjex?pyoei triung kuauk cq squuh jax。

何異爾?非中國之獸也。

nqjen cauk zquk squuh cq?sjn chauix cqax jax。

然則孰狩之?薪采者也。

3

sjn chauix cqax,cauk myoei cqax jax。ghat ye jx squuh ngiaon cq?dad cq jax。

薪采者,則微者也。曷爲以狩言之?大之也。

ghat ye dad cq?yeh ghuraek ljn dad cq jax。

曷爲大之?爲獲麟大之也。

ghat ye yeh ghuraek ljn dad cq?ljn cqax,nqjn squuh jax。

曷爲爲獲麟大之?麟者,仁獸也。

iuux yaong cqax cauk cqjh,mioo yaong cqax cauk piuu cqjh。

有王者則至,無王者則不至。

iuux jx kauh cqax yaot:「iuux kyn nq krauk cqax。」

有以告者曰:「有麕而角者。」

4

khungx cix yaot:「zquk yeh laui caui?zquk yeh laui caui?」

孔子曰:「孰爲來哉?孰爲來哉?」

pyaonx mjed sqk mjenh,theh triem bau。

反袂拭面,涕沾袍。

ngran quen siix,cix yaot:「qraeih!then sangh joex!」

顏淵死,子曰:「噫!天喪予!」

cix looh siix,cix yaot:「qraeih!then cquuh joex!」

子路死,子曰:「噫!天祝予!」

se squuh ghuraek ljn,khungx cix yaot:「ngoo daux giung ix!」

西狩獲麟,孔子曰:「吾道窮矣!」

5

《chqyjn chiuu》gha jx sqx ghoo qioenx?

《春秋》何以始乎隱?

coox cq srioex dauih myun jax。

祖之所逮聞也。

srioex kenh jh zsi,srioex myun jh zsi,srioex dryen myun jh zsi。

所見異辭,所聞異辭,所傳聞異辭。

gha jx cqung ghoo qaui zqjp sjh nen?yaot:biih ix。

何以終乎哀十四年?曰:備矣。

kyun cix ghat yeh ye《chqyjn chiuu》?

君子曷爲爲《春秋》?

6

puat luanh sqjed,pyaonx cqoe cqengh,mak gioenh cqoe《chqyjn chiuu》。

撥亂世,反諸正,莫近諸《春秋》。

cauk myoeih trie gi yeh zqjex joe?

則未知其爲是與?

gi cqoe kyun cix ngrauh daux ngeu、sqyjnh cq daux joe?

其諸君子樂道堯、舜之道與?

muat piuu jek ngrauh ghoo ngeu、sqyjnh cq trie kyun cix jax?

末不亦樂乎堯、舜之知君子也?

cqjed《chqyjn chiuu》cq ngieh,jx zsrix ghoux sqengh,

制《春秋》之義,以俟後聖,

jx kyun cix cq ye jek iuux ngrauh ghoo chjex jax。

以君子之爲亦有樂乎此也。

7

kuk liaong dryenh yaot:

《穀梁傳》曰:

jjnx chioox cq jax。squuh djh piuu djh,piuu squuh jax。

引取之也。狩地不地,不狩也。

pyoei squuh nq yaot squuh,dad ghuraek ljn,kooh dad gi sqek jax。

非狩而曰狩,大獲麟,故大其適也。

gi piuu ngiaon laui,piuu nguad ljn qioe triung kuauk jax。

其不言來,不外麟於中國也。

gi piuu ngiaon iuux,piuu srix ljn piuu ghaung qioe triung kuauk jax。

其不言有,不使麟不恆於中國也。