Skip to content
Branch: master
Find file History
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
..
Failed to load latest commit information.
README.md
app.js
index.html
style.css

README.md

KursJS - tablice

Zadanie 1

  1. zrób pętle po 2 wymiarowej tablicy "tab"
  2. Każdą pobraną wartość z tablicy dodawaj do tekstu za pomocą instrukcji: text += '<div style="background:' + pobranyKolor + '"></div>'; gdzie pobranyKolor pobieraj z tablicy colors. Indeks koloru pobierzesz z danego miejsca w tablicy tab np: tab[0][0] = 0; czyli pobranyKolor = #ffffff
  3. Po zakończeniu każdej pętli po tablicy 2 wymiaru, do tekstu dodawaj <br>
  4. W rezultacie powinieneś otrzymać rysunek
You can’t perform that action at this time.