Skip to content
Parser výsledků nového vyhledávání Seznam.cz
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
library/Collabim
tmp
.gitignore
README.md
bootstrap.php
seznam-parser.php

README.md

Parser výsledků nového vyhledávání Seznam.cz

Knihovna umožňuje získat libovolnou stránku výsledků vyhledávání ze Seznam.cz/Seznam.sk na zvolené klíčové slovo. Neobsahuje funcionalitu měření pozic.

Knihovnu pro vás vytvořil Jiří Koutný, tvůrce SEO nástroje Collabim (http://www.collabim.cz)

Zprovoznění

  1. Stáhněte skripty z https://github.com/kutny/seznam-parser/archive/master.zip
  2. Nakopírujte je do adresáře webového serveru a spustťte skript seznam-parser.php

Další informace

You can’t perform that action at this time.