No description, website, or topics provided.
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
README.md

README.md

LM

Zostało wykorzystane narzędzie SRILM: http://www.speech.sri.com/projects/srilm/

Tworzymy unigramy:

ngram-count -text task3_train_segmented.txt -write total_unigrams -order 1 -sort

W korpusie jest 4165635 różnych tokenów

Na podstawie unigramów tworzymy słownik:

awk '{ if ($2 >= 3 ) print $1 }' total_unigrams > vocabulary

Słownik zawiera 1378029 tokenów.

Zliczamy ngramy 5 rzędu:

ngram-count -text task3_train_segmented.txt -write o5.ngrams -order 5 -sort -vocab vocabulary

5-gramy zajmują 24GB.

Tworzymy model:

ngram-count -read o5.ngrams -lm language_model -name language_model -order 5 -sort -unk -vocab vocabulary -kndiscount -interpolate

Model zajmuje 4,8GB.

Testujemy model:

ngram -lm language_model -ppl task3_test_segmented.txt -order 5 -unk
2556845 sentences, 50218535 words, 0 OOVs
0 zeroprobs, logprob= -1.143355e+08 ppl= 146.7082 ppl1= 189.129

Perplexity: 146.7082

Ilość nieznanych słów w stosunku do wszystkich słów (OOV rate) w korpusie testowym: 0.00868323449305339

Model znajduje się pod adresem: http://wierzba.wzks.uj.edu.pl/~kwrobel/LM/lm_o5.gz