Klaviatūras izkārtojums ar apostrofu vai tildi kā mēmo taustiņu
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
README.md
apostrofs_komats.klc
apostrofs_komats_kols.klc
apostrofs_komats_tilde.klc
apostrofs_punkts.klc
apostrofs_punkts_kols.klc
apostrofs_punkts_tilde.klc

README.md

Apostrofs

Klaviatūras izkārtojums, lai varētu Windows vidē klaviatūras latviešu izkārtojumam mēmais taustiņš būtu apostrofs vai tilde.

Kompilētie faili ir pieejami šeit: http://laacz.lv/apostrofs/