lab2023 seminer notlarını içermektedir
JavaScript
Switch branches/tags
Nothing to show
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
css
docs
images
LICENSE.txt
README.md
index.html
robots.txt

README.md

lab2023 - internet teknolojileri - www.lab2023.com

lab2023 – internet teknolojileri firması olarak bilginin paylaşıldıkça arttığını düşünüyoruz. Bu bağlamda fırsat buldukça bilgilerimizi paylaşmak, meslektaşlarımızın bilgilerinden faydalanmak, yeni çalışma ve takım arkadaşları bulmak için düzenli olarak seminerler düzenlemeye karar verdik.

TODO __

[OK] 1. Ekmek Kırıntısı eklenmeli [OK] 2. lab2023, facebook, github linki eklenmeli [OK] 3. blockquate CSS -> http://css-tricks.com/examples/Blockquotes/
4. Dipnotlar veya kaynakça standartlarının belirlenmesi 5. Makalelerin altında bulunan Hazırlayan kısmındaki yazarların kendi sitelerine link vermesi