Beacon app voor krooky
Switch branches/tags
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
development
docs
extras
styleguide
templates
.gitignore
README.md

README.md

Krookie (Hybride Mobiele Applicatie)

Krookie is een applicatie ontworpen en ontwikkeld door studenten van de Arteveldehogeschool in opdracht van Lab9k. Dit project staat onder leiding van Hans Fraiponts van Digipolis.

Deze applicatie werd ontwikkeld voor De Krook bibliotheek te Gent. De bedoeling is dat kinderen boeken vinden aan de hand van het klassieke warm-koud spel.

De localisatie van de tablet in de bibliotheek kan dankzij de beacons in de bibliotheek. Het is ontwikkeld met Cordova en gebouwd met Adobe PhoneGap.

Deze applicatie is open-source.

Medewerkers

Rol Functie Naam
Medewerker Designer Thomas Coppein
Medewerker Designer Niels Cappelle
Medewerker Beacon Developer Adriaan Glibert
Medewerker Motion Graphics Daan Meert
Medewerker Back-end Developer Brent De Roeck
Mentor Begeleider Hans Fraiponts

Informatie (Enkel voor medewerkers)