Permalink
Switch branches/tags
Nothing to show
Find file
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
99 lines (76 sloc) 4.49 KB
const int fixedResistor = 100; // fast monteret modstand
const int variableResistor = 90; // 'bakke'-modstand
const int Goal = 100;
int servoPin0 = A0; // OUTPUTpin servo sidder på (analog)
int servoPin1 = A1; // OUTPUTpin servo sidder på (analog)
int servoStatus0 = 0; // map'et stilling til servo
int servoStatus1 = 0; // map'et stilling til servo
enum { READY, RUNNING, DONE } raceState; // READY = vi er klar til at køre - den ene viser står i 'nedtællingsmode'
// RUNNING = løbet er i gang
// DONE = den ene løber har vundet, og vi skal ikke længere indlæse data fra inputpins
int buttonPin0 = 9; // knap til tildeling af bakke - sidder på modstanderens cykel
// skal kun være aktiv når der er lys i den
int buttonPin1 = 10; // knap til tildeling af bakke - sidder på modstanderens cykel
// skal kun være aktiv når der er lys i den
int readerPin0 = A2; // analogIn, læser, gennem en modstand, nuværende spænding.
// modstanden skal være dimensioneret således at vi ikke få mere end 5v ind
int readerPin1 = A3; // analogIn, læser, gennem en modstand, nuværende spænding.
// modstanden skal være dimensioneret således at vi ikke få mere end 5v ind
int rescontrolPin0 = 2; // tænder og slukker for ekstra modstand
int rescontrolPin1 = 3; // tænder og slukker for ekstra modstand
int currentVoltage0 = 0; // spænding der måles lige nu
int currentVoltage1 = 0; // spænding der måles lige nu
int hillButton0 = 0;
int hillButton1 = 0;
int extraresActive0 = 0; // 0 eller 1 alt efter om ekstra modstand er slået til eller ej
int extraresActive1 = 0; // 0 eller 1 alt efter om ekstra modstand er slået til eller ej
//int resetPin = 4; // 'hemmelig' knap til reset af løb (medmindre det sker automatisk?)
int controlPin = 5; // 'hemmelig' knap til start af løb - kan være samme som resetpin (toggle, 3 cycles) / kan også resette og bare starte
int controlpinOldstate = 0;
int controlpinState = 0;
int tidStart = 0; // millis for hvornår program blev sat igang
int hilldDelay = 3000; // 3 seconds
int hilltimerStart0 = 0; // timer for bakke-modstand
int hilltimerStart1 = 0; // timer for bakke-modstand
int Status0 = 0; // holder styr på hvor "langt" rytter 0 er nået
int Status1 = 0; // holder styr på hvor "langt" rytter 1 er nået
void setup() {
int Goal = 200; // definerer målet for løbet (som også er max på skalaen)
pinMode(controlPin, INPUT);
raceState = READY;
Serial.begin(9600);
}
void loop() {
// test om der trykkes på controlPIN
// controlpinState = digitalRead(controlPIN);
// der kan være noget 'flutter' her - er der det, så har riiis noget kode der kan hjælpe
// if (controlpinState != controlpinoldState) {
// if (controlpinState == HIGH) {
// if (raceState == READY) { raceState = RUNNING; }
// elsif (raceState == RUNNING) { raceState = DONE; }
// else { raceState = READY; }
// }
//}
// if (raceState = RUNNING) {
currentVoltage0 = analogRead(readerPin0);
currentVoltage1 = analogRead(readerPin1);
// map currentVoltage0 efter en ca-skala (0 = 0V, 254 = 12v f.eks.)
// Status0 = (regn effekt ud, efter kendt spænding og kendt modstand og læg sammen med tidligere wStatus);
servoStatus0 = map(Status0, 0,0, Goal, 117); // servoerne kan kun bevæge sig ca 0-120 grader.
analogWrite(servoPin0, servoStatus0);
// map currentVoltage1 efter en ca-skala (0 = 0V, 254 = 12v f.eks.)
// Status1 = (regn effekt ud, efter kendt spænding og kendt modstand og læg sammen med tidligere wStatus);
servoStatus1 = map(Status1, 0,0, Goal, 117); // servoerne kan kun bevæge sig ca 0-120 grader.
analogWrite(servoPin1, servoStatus1);
// vi skal tage stilling til om rytter 0 eller 1 må tildele den anden en "bakke"
// hvis rytter 0 er 15w foran rytter 1, så kan der tildeles en bakke
// er knappen blevet trykket
// hvis ja, sæt ekstra modstand ind og sæt timer igang (uden delay)
// start evt også noget 'lysshow'
// hvis ekstra res er slået til, aflæs nuværende tid for at se om strafperioden er udløbet
// udløbet? slå esktra res fra
// Serial.println(sensorValue0);
}
// nulstil viserne mm. og gøre klar til næste løb
void reset(){
}